Visma Omsorg Profil

Sentral funksjonalitet


Post-, saks- og møtebehandling

Løsningen er tilrettelagt for registrering og skanning av inngående post, effektiv saksbehandling av søknader med saksutredning, samt møtebehandling. Løsningen er utviklet med tanke på å støtte saksbehandling av alle typer saker, som tildelingssaker, klagesaker, interne saker etc.

Fakturering, vederlag, etter- og sluttoppgjør
Visma Omsorg Profil forenkler alt arbeidet knyttet til Fakturering og egenbehandling. Fakturagrunnlag genereres på bakgrunn av saksbehandling og tjenesteutførelse fra andre deler av systemet, kontrolleres og overveltes elektronisk til kommunens faktureringssystem. I dette inngår også vederlagsberegning, etter- og sluttoppgjør. 
 

Plass- og boligadministrasjon
Ved hjelp av Plassadministrasjon kan du administrere både institusjonsplasser og boliger. Dette danner grunnlag for god oversikt over hver sykehjemsplass og bolig, fakturering og rapportering. I tillegg danner disse dataene grunnlag for statistikker som beleggsstatistikk, liggedøgnsstatistikk og finansieringsrapportering.

Pasientjournal
Pasientjournalen er en sentral del av løsningen, og i Plan og Rapport kan du dokumentere all helsehjelp. Det er lagt til rette for at kommunene selv kan bygge opp kodeverk med utgangspunkt i anerkjent klassifikasjonssystemer, eller egendefinerte om ønskelig. Pasientjournalen er integrert med Akribes PPS (praktisk prosedyreverktøy). I tillegg inngår blant annet IPLOS, diagnoser, skjemaer, elektronisk meldinger og ikke minst medisiner som viktige elementer i funksjonaliteten Pasientjournalen.

Legefunksjonalitet
Løsningen har funksjonalitet for å ivareta tilsynslegens behov for å dokumentere, gjennom en konsultasjonsdialog. Hovedhensikten er først og fremst å imøtekomme kravet om en pasientjournal for brukerne i institusjonen. Det innebærer at det er mulig for annet helsepersonell, som er autorisert for det, å lese legens rapporter. Dette er svært viktig for god samhandling.


Ressursadministrasjon / Arbeidsplanlegging

Den avanserte funksjonaliteten for arbeidsplanlegging, kan brukes både automatisk og manuelt. Løsningen kan kommunisere med lønns- og personalsystemer. Ved å integrere med turnusplanlegger kan du håndtere alle behov knyttet til turnusplanlegging, bemanning av vakter, overtid og kommunikasjon med vikarer (per sms) i en løsning.


Administrasjon av kjøkken

Kjøkkenfunksjonaliteten sørger for effektiv håndtering av matproduksjon og matombringing både til hjemmetjenesten og institusjon. Kjøkken og transportør kan bruke løsningen, noe som overflødiggjør behovet for manuell/muntlig kommunikasjon av endringer og vedtak.


Tekniske hjelpemidler

Gjennom funksjonen Tekniske hjelpemidler er det mulig å bygge opp eget hjelpemiddellager, med full oversikt over alle bevegelser i lageret. Du får god kontroll på hvilke hjelpemidler som er på utlån og hvilke brukere som har disse. I tillegg kan dere registrere alle HMS-hjelpemidler og mottakskvitteringer her. 

Pasientregnskap
Regnskap for beboere i institusjon føres fra funksjonaliteten Pasientregnskap. Dette gir en god kontroll på alle bilag knyttet til brukerens kontoer, og gjennom rapportene har du full kontroll på regnskapet.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg
Navn:
E-post:
Virksomhet:
Telefon:
Spørsmål: