Trygge tjenester innenfor sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring

Med en omfattende og ambisiøs velferdsmodell har vi i Norge et mål om å sikre gode levekår, likhet, sosial utjevning og trygghet for alle i landet vårt. Med velferdsordningene bidrar stat og kommune til utjevning av sosiale forskjeller. De skaper grunnleggende trygghet for enkeltindivider, familier og utsatte grupper. 

Visma leverer en rekke løsninger til de ulike velferdstjenestene. På denne siden kan du navigere deg videre til tjenester innenfor sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring. Vil du lese mer løsninger innen helse og omsorg kan du gjøre det her.

Gjennom mange år har Visma levert fagløsninger til kommuner innen sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring. Løsningene er intuitive og enkle i bruk. De gir saksbehandler fleksible løsninger som er tidsbesparende og sikre, og har høy faglig kvalitet.

Innføringen av Digisos gir sosialtjenestens bruker mulighet til å søke sosialhjelp elektronisk, og få innsyn i egne søknader. Digitaliseringen gir en rekke fordeler for NAV-kontorene; blant annet får de en mer oversiktlig arbeidsflate, færre telefonhenvendelser og raskere saksgang.

Med fagsystem fra Visma har din kommune tjenester som er effektive, sikre og har høy faglig kvalitet.