En moderne fagløsning for sikker informasjonsdeling i PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er etter barnehageloven og opplæringsloven sakkyndig og lovpålagt instans som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. Hver kommune og hver fylkeskommune i Norge skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Som rådgivende tjeneste har PPT ansvaret for å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Det være seg utfordringer knyttet til faglige og sosiale vansker. Et viktig mål er å bidra til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø.

For å dekke behovene til PP-tjenesten har Visma utviklet Visma Flyt PPT. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av saksbehandling og administrasjon av PP-tjenesten. Med Visma Flyt PPT får ansatte i tjenesten en betydelig enklere hverdag, hvor de på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted.

I fagløsningen får du:

 • en skreddersydd arbeidsflyt for arbeid med sakkyndige utredninger i
 • egen funksjon for sikker informasjonsdeling
 • tjenesten får muligheter for nettbasert, sikker kommunikasjon med foresatte og samarbeidspartnere
 • alt loggføres i journalen
 • moderne funksjoner som er i tråd med utviklingen i lovverket

Les mer om funksjonene

Stortingsmelding 6 og kompetanseløftet

Stortingsmelding 6 og kompetanseløftet har satt klare krav til PP-tjenesten om å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging får den hjelpen de trenger. Dette krever et tett samarbeid med skoler og barnehager, og en mer forebyggende tilnærming til arbeidet. Som systemleverandør ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid mellom PP-tjenesten, skoler og barnehager. Vi oppfordrer PP-tjenesten til å gjennomgå og evaluere eksisterende samarbeidsrutiner med barnehager og skoler for å sikre en helhetlig oppfølging av barn og unge med utfordringer i deres oppvekst- og læringsmiljø. 

Videre er det viktig å satse på kompetanseutvikling i PP-tjenesten for å bringe kompetansen nærmere barna og elevene, og sikre at barn og elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp, får hjelpen de trenger tidlig. PP-tjenesten bør også jobbe med å styrke kompetansen blant alle ansatte ved å delta på felles fag- og planleggingsdager, felles kompetanseutvikling og satsingsområder. Vi mener at en helhetlig tilnærming til arbeidet, der PP-tjenesten jobber tett sammen med skoler og barnehager, vil være et avgjørende forebyggende tiltak og bidra til å sikre at alle barn og unge får den hjelpen de trenger for å lykkes i sin utdanning. 

Gevinster med Visma Flyt PPT

gevinster-flyt-ppt1.png

Direkte integrasjon med Flyt Samspill

Det er stort fokus på samarbeidet mellom PP-tjenesten, skole og barnehage og her er Flyt Samspill et godt samhandlingsverktøy. Visma Flyt PPT har direkte integrasjon til samhandlingsverktøyet Visma Flyt Samspill. Denne settes enkelt opp med en API-kobling mellom systemene og gir den ansatte i PPT direkte tilgang på informasjon i Samspill og god flyt mellom systemene. På den måten blir sikker samhandling på tvers mellom ulike tjenester i kommunen (barnehagen, skolen m.m.) og de familiene som skal involveres mye enklere. Les mer om samhandlingsverktøyet - Visma Flyt Samspill.

Felles kodeverk

Det er et stort behov for god statistikk på tvers av tjenester innen PPT i Norge. Derfor gjør Visma nå et viktig tiltak, i samarbeid med fagfeltet, for å utvikle et felles kodeverk for tjenestene. Når et felles kodeverk er på plass vil det gi mulighet for enklere innsamling av data og produksjon av god statistikk. Det vil gjøre det enklere å etablere samarbeid med Udir rundt innsamling og kvalitetssikring og man vil kunne utvikle felles henvisningsskjema.

Effektivitet gjennom automatisering og forenkling

Utdanningssektoren er et av de offentlige fagområdene som det vil bli stilt størst dokumentasjons- og rapporteringskrav til i framtiden. Samtidig er dette trolig den sektoren der potensialet for effektivisering av administrasjonen er størst. Det legges til rette for at du kan automatisere og forenkle flest mulig arbeidsoppgaver samtidig som de er tilpasset de ulike rollene.

Bedre samhandling gjennom felles standarder og arbeidsmåter

Løsningen bidrar til at administrative arbeidsoppgaver standardiseres i PPT på tvers av kommuner og fylker. Ved at PP-tjenesten, skolene og fylkene jobber mer ensartet, kan man lettere dele erfaringer og kunnskap på tvers. Standardisering av hvordan man utfører arbeidsprosesser bidrar til bedre kvalitet i arbeidet, og man blir mindre avhengig av nøkkelroller blant brukerne.

Brukeropplevelse, mobilitet og tilgjengelighet

I en dynamisk arbeidshverdag setter vi stadig større krav til arbeidsredskapene våre. Ikke minst forventer vi at vi skal få utført store deler av arbeidet vårt uansett hvor vi er. Dette får tjenesten med skyløsningen Flyt PPT.

Under utviklingen av fagløsningen er det lagt stor vekt på god brukeropplevelse, noe som betydelig reduserer behovet for opplæring. Et moderne og intuitivt design sikrer at løsningen er enkel i bruk. Samtidig som den understøtter de arbeidsoppgavene som skal utføres på en effektiv måte.

Høy sikkerhet

Drift, overvåkning og sikkerhetsmekanismer ivaretas av en profesjonell aktør med spesialkompetanse på datasikkerhet. Fagsystemet er standardisert, noe som gjør at kompleksiteten i løsningen blir redusert og at den kan driftes sikkert og effektivt. Etaten, kommunen eller fylkeskommunen vil dermed ikke ha behov for dedikerte ressurser til drift og sikring av data.

Funksjonalitet

Visma Flyt PPT har en rekke funksjoner og muligheter som både er i tråd med utviklingen i lovverket og utnytter de muligheter som ligger i moderne teknologi. Løsningen er utviklet i samarbeid med våre kunder for å avdekke hva som er viktig å ha med i løsningen. Standard funksjonaliteten for saksbehandling vil dere kjenne igjen, men i et betydelig mer moderne grensesnitt. Slik kan PP-tjenesten jobbe så effektivt som mulig.

Rik funksjonalitet

 • Innebygget tekstbehandler i løsningen med enkel flettefunksjonalitet
 • Enkel tilgang til “nylig jobbet med saker”
 • Kunne åpne og jobbe med flere saker samtidig
 • Alle “hendelser” i en sak logges ett sted - det gir meget god oversikt
 • Mulig å legge inn henvisningsfunksjonalitet på kommunens hjemmeside
 • Støtte for systemrettet arbeid
 • Arbeidsflyt og funksjonalitet i arbeidet med sakkyndige vurderinger

Nasjonale standarder og krav

 • Løsningen er utviklet i tråd med kravene i Normen for informasjonssikkerhet og GDPR
 • ID-porten benyttes som autentisering/pålogging
 • Postregistrering, skanning og arkivering til NOARK kjerne i én arbeidsflyt
 • Kobling til SvarUt Sikker digital post slik at brev kan sendes digitalt til mottaker
 • Online søk i folkeregister/enhetsregister. Henter opplysninger fra Difis kontaktregister

Samhandling

 • Nytt smart system for deling av informasjon med samarbeidspartnere, foresatte og andre (f.eks et notat i løsningen kan deles med angitte personer for kommentarer og tilbakemeldinger
 • Internt beskjedsystem mellom ansatte
 • Mulighet for integrasjon/API mot samhandlingsverktøyet Flyt Samspill

Integrert digitalt kartleggingsverktøy

Moderne teknologi

 • Moderne webgrensesnitt/mobilitet
 • Kartintegrasjon mot Google Maps
 • Fleksible og kraftige søkemuligheter
 • Statistikkfunksjon

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »