Fagløsning til integrering av flyktninger

I en tid hvor kommunen får store utfordringer i møte med flyktningstrømmen, er det viktig med spesialtilpasset programvare som bistår flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Gjennom Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring, får flyktningetjenesten full kontroll over saksbehandling og innhold i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen får også sitt verktøy for å administrere, holde oversikt og rapportere på alle typer elever; asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, samt andre voksne elever med behov for grunnskole og spesialundervisning. Programvaren holder tritt med alle lovendringer, da det bl.a kommuniserer direkte med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Vismas velutprøvde programvare, kvalitetssikrer kommunens arbeid med flyktninger og bidrar til struktur og effektivitet i det viktige integreringsarbeidet.

Enslige mindreårige flyktninger

De siste årene har det blitt bosatt flere enslige mindreårige flyktninger i Norge enn noe tidligere år. Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal i følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prioriteres i bosettingsarbeidet. Bufetat har bosettingsansvaret for enslige mindreårige under 15 år, mens IMDi har ansvar for bosetting av enslige mindreårige over 15 år. For de under 15 er fosterhjem, gruppefosterhjem eller plassering hos slekt en vanlig løsning. For de over 15 år er bofellesskap vanlig. Disse bofellesskapene er ofte bemannet, enten fulltid eller etter behov.

For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne typen bosetting. Ansvaret for denne gruppen flyktninger er ulikt organisert i kommunene. Instansene som oftest er involvert i arbeidet er barnevernet, flyktningetjenesten og/ eller NAV. Uansett organisering medfører arbeidet et stort ansvar i den daglige oppfølgingen og god systematikk. I tillegg er det et stort behov for å dokumentere de ulike oppgavene som gjennomføres for hver enkelt enslig mindreårig flyktning.

Visma Flyktning er også et godt verktøy til å administrere enslige mindreårige flyktninger. Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting. Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge de, gi de en plan, administrere mindre utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.

Visma Flyktning administrasjon

Fagløsningen Visma Flyktning dekker bosetting og integrering av flyktninger i kommunene. Som markedsledende innen fagområdet, kan vi tilby en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og oppfølging etter at introduksjonsprogrammet er fullført.

Visma Flyktning inneholder viktige elementer som kartlegging, individuelle planer, vedtak med IMDI sine maler, og utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem. I tillegg kvalitetssikres det at kommunene får det integreringstilskuddet de har krav på.

rett og plikt ikon

Rett og plikt

Jf. introduksjonsloven § 2 har personer som bosettes i en kommune før fylte 18 år rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet fra den datoen de fyller 18 år. Rett og plikt til deltakelse gjelder likevel kun dersom vedkommende fortsatt er nyankommet og har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette vil gjelde et stort antall enslige mindreårige flyktninger.

integrering ikon

Integrering av løsninger

Visma Flyktning er tett integrert med Visma Voksenopplæring. På den måten kan for eksempel en lærer i voksenopplæringen dele informasjon med en programrådgiver i flyktningetjenesten eller miljøarbeider i bofellesskap. I tillegg kan Visma Flyktning integreres med det heldigitale Visma Arkiv

Visma Enterprise har gjennom lang tid opparbeidet seg gode fagkunnskaper som dekker helheten innen integreringsarbeidet. Visma Flyktning vil gi dere et godt arbeidsredskap for å jobbe med enslige mindreårige flyktninger.

"Flyktningeprogrammet er skreddersydd for å jobbe med flyktninger og introduksjonsprogrammet"

Eli Daltveit og Irene Fromreide Lisund, Askøy kommune.

Når benyttes Visma Barnevern Familia og andre systemer?

Jf. barnevernloven § 3-4 skal kommunen ved bosetting av enslige mindreårige som har fått opphold på grunnlag av søknad om asyl, foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak. Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jf. § 4-3.

Uansett hvor ansvaret er plassert, vil flere av kommunens etater måtte samarbeide. Etatene som har ansvar for bolig, skole, helse, kanskje også kultur og frivillig sektor, vil også måtte spille inn for å lage gode oppvekst- og integreringsvilkår for disse barna.

Visma Flyt Samspill som er et sikkert nettbasert samhandlingsverktøy kan benyttes som samhandlingsverktøy mellom etatene; Individuell Opplæringsplan (IOP) og Stafettlogen kan være nyttige plantyper til dette.

   

Forenkler hverdagen i Askøy kommune

Med noen få tastetrykk, mottar flyktningene som kommer til Askøy den nødvendige informasjon via SMS-tjenenesten til Visma Flyktning. Denne tjenesten er med på å forenkle arbeidshverdagen til flyktningetjenesten.

5 gode grunner til å ta løsningen i bruk 

  • Gir oversikt
  • Skreddersydd for flyktningetjenesten
  • Brukervennlig og sømløs
  • SMS og e-post kan sendes direkte til bruker via fagsystemet
  • All informasjon samlet på én plass

Les hvordan Askøy kommune jobber i Visma Flyktning »

 

Integrasjoner til andre løsninger

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59