Struktur og effektivitet i arbeidet med bosetting av flyktninger

Et stort antall mennesker er i dag på flukt fra krig, vold og konflikt. Dette utgjør en massiv humanitær utfordring. Integrering og bosetting av flyktninger, og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og inkludering. Bosetting av flyktninger og inkludering skjer i kommunen. Det er også kommunens ansvar å tilby tjenester innen helse-, barnevern- og skoletjenester til både bosatte og asylsøkere i mottak.

I forbindelse med krigen i Ukraina er det, og forventes det en betydelig tilstrømning av flyktninger til de fleste land i Europa, også Norge. KS skriver på sine nettsider at de forventer at et stort antall flyktninger fra Ukraina kommer til Norge. Mottaksapparatet må bygges opp, og behovet for rask bosetting i kommunene vil øke i tiden som kommer. 

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i norske kommuner vil følge samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land. De som skal bosettes fra Ukraina er i hovedsak kvinner og barn. Det vil være behov for å skape en mest mulig normal situasjon for barna, og det blir derfor viktig at de kan starte i skole og barnehage så raskt som mulig etter bosetting.

Kommunenes ansvar er stort og oppgavene som skal løses for å lykkes med integrering og inkludering i det norske samfunnet er omfattende. Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring er programvarer som bidrar til struktur og effektivitet i kommunens integreringsarbeid. 

Funksjoner i Visma Flyktning

Flyktning saksbehandling

Visma Flyktning dekker bosetting og integrering av flyktninger i kommunene. Fagløsningen inneholder viktige elementer som kartlegging, individuelle planer, vedtak med IMDI sine maler, og utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem.

Som markedsledende innen fagområdet, kan vi tilby en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og oppfølging etter at introduksjonsprogrammet er fullført. Vi tilbyr opplæring i bruken av fagløsningen, og nødvendige tilpassninger i kodeverket av dyktige fagkonsulenter med erfaring fra feltet.

rett og plikt ikon

Ordninger og kategorier

Basert på regelverk i integreringslova får personer tildelt sine ordninger og tilknyttet kategorier av IMDi og regelmotoren i NIR. Kommunen vil sette sluttmål for introduksjonsprogrammet basert på hver person sine forutsetninger, som igjen vil styre hvor lang deltakelse hver person har behov for. 

integrering ikon

Integrering av løsninger

Løsningen er tett integrert med Visma Voksenopplæring. På den måten kan for eksempel en lærer i voksenopplæringen dele informasjon med en programrådgiver i flyktningetjenesten eller miljøarbeider i bofellesskap. I tillegg kan Visma Flyktning integreres med det heldigitale Visma Arkiv

Visma Enterprise har gjennom lang tid opparbeidet seg gode fagkunnskaper som dekker helheten innen integreringsarbeidet.

7 tips om hvordan lykkes med integrering av flyktninger

Forenkler hverdagen i Askøy kommune

Med noen få tastetrykk, mottar flyktningene som kommer til Askøy den nødvendige informasjon via SMS-tjenenesten til Visma Flyktning. Denne tjenesten er med på å forenkle arbeidshverdagen til flyktningetjenesten.

5 gode grunner til å ta løsningen i bruk 

  • Gir oversikt
  • Skreddersydd for flyktningetjenesten
  • Brukervennlig og sømløs
  • SMS og e-post kan sendes direkte til bruker via fagsystemet
  • All informasjon samlet på én plass

Les hvordan Askøy kommune jobber i Visma Flyktning »

 

"Flyktningeprogrammet er skreddersydd for å jobbe med flyktninger og introduksjons-programmet"

Eli Daltveit og Irene Fromreide Lisund, Askøy kommune.

Enslige mindreårige flyktninger

De siste årene har det blitt bosatt flere enslige mindreårige flyktninger i Norge enn noe tidligere år. Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prioriteres i bosettingsarbeidet. Bufetat har bosettingsansvaret for enslige mindreårige under 15 år, mens IMDi har ansvar for bosetting av enslige mindreårige over 15 år. For de under 15 er fosterhjem, gruppefosterhjem eller plassering hos slekt en vanlig løsning. For de over 15 år er bofellesskap vanlig. Disse bofellesskapene er ofte bemannet, enten fulltid eller etter behov.

For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne typen bosetting. Ansvaret for denne gruppen flyktninger er ulikt organisert i kommunene. Instansene som oftest er involvert i arbeidet er barnevernet, flyktningetjenesten og/ eller NAV. Uansett organisering medfører arbeidet et stort ansvar i den daglige oppfølgingen og god systematikk. I tillegg er det et stort behov for å dokumentere de ulike oppgavene som gjennomføres for hver enkelt enslig mindreårig flyktning.

Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring er også gode verktøy til å administrere enslige mindreårige flyktninger. Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting. Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge de, gi de en plan, administrere mindre utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.

Les mer om flyktningbarn i Norge »

   

Når benyttes Visma Flyt Barnevern og andre systemer?

Jf. barnevernsloven § 11-8 skal kommunen ved bosetting av enslige mindreårige som har søkt om beskyttelse, eller som har fått opphold i landet på grunnlag av slik søknad, skal kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet bolig.

Uansett hvor ansvaret er plassert, vil flere av kommunens etater måtte samarbeide. Etatene som har ansvar for bolig, skole, helse, kanskje også kultur og frivillig sektor, vil også måtte spille inn for å lage gode oppvekst- og integreringsvilkår for disse barna.

Les mer om barnevernadministrasjon »

Samhandling på tvers

Visma Flyt Samspill er et sikkert nettbasert samhandlingsverktøy kan benyttes for samhandling mellom etatene. Individuell Opplæringsplan (IOP) og Stafettloggen kan være nyttige plantyper til dette.

Les om tverrfaglig samarbeid »

Digitalt Arkiv

Visma Flyktning og Voksenopplæring vil være svært nyttig å ha allerede fra oppstart av bosetting i en kommune. Det er et fagområde hvor det er viktig å kunne dokumentere hva som har skjedd med den enkelte og at man oppfyller Statsforvalterens krav. I fagløsningen får man elektronisk arkivering av alle inngående og utgående dokumenter, og den har godkjent arkivstandard. Arkivløsningen har også direkte kobling med digital postforsendelse, slik at man kan få vedtak osv digitalt. 

Les mer om digitalt arkiv »

Voksenopplæring

Systemet kommuniserer med ulike administrative enheter i kommunen. Visma Flyktning har full integrasjon med Visma Voksenopplæring. I praksis betyr dette at eksempelvis en lærer i voksenopplæringen, og programrådgiver i flyktningetjenesten kan dele relevant informasjon med hverandre fortløpende. Dette gjør at dere unngår dobbeltarbeid i registreringen og at viktig informasjon ikke blir borte. Fravær ført av lærer i voksenopplæringen blir med én gang gjort tilgjengelig for flyktningetjenesten, slik at flyktningetjenesten trekker ugyldig fravær på neste utbetaling. All NIR-rapportering går automatisk.

Les mer om voksenopplœring »

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59