Behovene deres ivaretatt illustrasjon

Egenskaper som ivaretar deres behov

Visma Flyt Barnehage ivaretar alle behovene for barnehageadministrasjon. Nedenfor kan du lese om flere muligheter du har i løsningen som støtter deres arbeids- flyt og dag.

Fakturering med alt på et sted

Den administrative jobben rundt fakturering gjøres med noen få tastetrykk i Visma Flyt Barnehage. Løsningen tar hensyn til variabler, moderasjoner og legger til rette for mest mulig automatisering slik at du får frigjort tid.

Fakturering av plass eller andre varer på barnet gjøres effektivt i løsningen gjennom enkle arbeidsoperasjoner eller automatikk slik at administrasjonen får frigjort dyrebar tid.

Fakturagrunnlaget for barnehageplass og andre varer som skal faktureres genereres i løsningen og overføres til økonomisystemet. Gjennom denne integrasjonen håndteres faktureringen der prosessene foregår, i løsningen, og man unngår å måtte gjøre samme operasjon flere steder. Man kan blant annet legge inn egne priser per barnehage, barn, tillegg i form av eksempelvis frukt eller ekstra timer, registrere reduksjon eller refusjon i løsningen, slik at kostnader beregnes automatisk ved fakturering.

Visma Flyt Barnehage ivaretar blant annet:

 • Automatisk overføring av fakturagrunnlag
 • Søskenmoderasjon
 • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
 • Elektronisk kontantstøtterapportering
 • Eksterne betalere
 • Tilskudd og refusjoner for private barnehager

 

Vil du vite mer om fakturering i løsningen?

Integrasjoner som ivaretar morgendagens behov

Visma Flyt Barnehage integreres mot nasjonale felleskomponenter og øvrige løsninger som er nødvendige for å sikre høy datakvalitet og automatikk i kommunens arbeidsprosesser. Man skal så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Digitaliseringen gir oss mange muligheter, og integrasjonsmulighetene løsningen ivaretar både dagens og morgendagens behov i kommunene. Integrasjoner med interne og eksterne systemer blir i et helhetsperspektiv mer og mer avgjørende for at kommunene og barnehagene skal være både effektive og lønnsomme.

Løsningen tilrettelegger for synergier og gevinster på tvers av nasjonale felleskomponenter, systemer og tjenesteenheter i kommunen, både når det gjelder integrasjoner, brukeropplevelse, automatisering og digitalisering. I Visma Flyt Barnehage skal man så langt det lar seg gjøre kun utføre en operasjon ett sted, så snakker systemene sammen i bakkant og gjør resten av jobben - dersom man trenger å gjøre noe i det hele tatt.

Redusert foreldrebetaling er et eksempel på en tidkrevende prosess i barnehage, der vi ved hjelp av en integrasjon både forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer jobben for barnehagen. Behandling av redusert foreldrebetaling er en fullelektronisk prosess hos oss, og med den nye integrasjonen mot Skatteetatens API slipper de ansatte å taste opplysninger fra søknadsvedlegg inn i fagsystemet. Alt ligger klappet og klart, innhentet direkte fra skatteetaten. Dette gir også bedre innbyggertjenester da foresatte sparer mye tid i søknadsprosessen da alle opplysninger hentes automatisk.

Visma Flyt Barnehage har en åpen arkitektur, og flere integrasjonsmuligheter vil tilgjengeliggjøres etter hvert som digitaliseringen i offentlig sektor utvikles. Essensielle integrasjoner i Visma Flyt Barnehage er:

 • Folkeregisteret
 • Enhetsregisteret
 • Altinn
 • ID-porten
 • API skatteetaten
 • KS Fiks (2021)
 • Arkiv
 • HR
 • Lønn- og økonomi

 

Vil du vite mer om integrasjoner i løsningen?

Ta kontakt

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling, forebygge eller gjøre tidlig intervensjon, særlig for barn med spesielle behov. For å sikre saksbehandling kan barnehagen benytte vår løsning Flyt Sikker Sak. Her kan man jobbe med observasjoner, møtereferater, saker rundt enkeltbarn, IUP osv på en trygg og sikker måte.

Visma Flyt Sikker Sak har strenge sikkerhetsrutiner, detaljert tilgangsstyring og sterke autentiseringsmetoder. Løsningen er dermed tilrettelagt for sikker saksbehandling, trygg håndtering av personopplysninger og sensitiv dokumentasjon. Barnets personvern er viktig og det er kritisk å sikre at det utelukkende er utvalgte personer, eksempelvis kun barnehagestyrer, barnevern og foresatte, som har innsyn i spesielle saker rundt barnet, og at de som skal saksbehandle kan samhandle sømløst. Systemet utvikles derfor til å ha systemstøtte for denne typen saksbehandlingsflyt.

Eksempler på saksbehandlingsprosesser som vil håndteres i løsningen:

 • Individuell utviklingsplan (IUP)
 • Bekymringsmeldinger
 • Korrespondanse mellom tverrfaglige og offentlige instanser
 • Observasjoner underlagt taushetsplikt
 • Saksgang og korrespondanse knyttet til spesialundervisning, tilrettelegging, tegnspråkopplæring m.v.

Les mer om løsningen Visma Flyt Sikker Sak for behandling av sensitive data for barnehagen »

Visma Flyt Sikker Sak tilrettelegges for høy grad av tverrfaglig samhandling via felleskomponenter som FS FIKS, SvarInn og SvarUt. Vi har samtidig tatt det et steg videre og tilbyr en egen Samhandlingsløsning tilpasset mobil for samarbeid rundt barn med sammensatte behov. Her kan de foresatte knyttes tettere på og hele nettverket av personer rundt barnet kan samhandle rundt den daglige oppfølgingen på en måte som ivaretar alle krav til sikkerhet. Flyt Samspill er en arena for all samhandling rundt et barn som trenger særskilt oppfølging av flere hjelpeinstanser og personer samtidig, slik som foresatte, barnehageansatte, barnevern, BUP, helsestasjon, fosterhjem, støttekontakt osv.

Les mer om vår samhandlingsløsning Visma Flyt Samspill her »

 

Vil du vite mer om samhandling med løsningen?

Ta kontakt

Personvern og sikkerhet ivaretatt

Personvernet til både barna, foresatte, ansatte og andre brukere er viktig for oss. Man kan være trygg på at Visma Flyt Barnehage til enhver tid er oppfyller nasjonale standarder og krav til sikkerhet.

Visma leverer et bredt utvalg av skyløsninger innenfor mange ulike segmenter, med et høyt sikkerhetsnivå i alle produkter og tjenester. Man kan derfor være trygg på sikkerheten ved bruk av Visma Flyt Barnehage.

Løsningen ivaretar både brukeren og innbyggernes personvern, gjennom blant annet tilgangsstyring, sikker pålogging og godkjent oppbevaring og lagring av informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon.

 • Oppfyller kravene til GDPR
 • Innlogging gjennom ID-porten
 • Rollebasert tilgangsstyring
 • Sikker lagring og arkivering
 • Kryptering av sensitive dokumenter og informasjon

Vil du vite mer om sikkerheten i løsningen?

Ta kontakt

Riktig ressursstyring og bemanning

Som barnehage er det kritisk å både ha nok og riktig bemanning til enhver tid. Dere som har Visma Flyt Barnehage kan også anskaffe ressursstyringsverktøy, Visma Flyt Ressursstyring, som samler ressursstyringen i et system. Dette hjelper dere å dekke både kortsiktige og langsiktige behov i henhold til lov og regelverk.

Det solide ressursstyringsverktøyet tilrettelegger for at barnehagen har full kontroll over ansatte, kompetanse og bemanning. Som styrer kan du enkelt legge turnus, omrokkere ressurser eller tilkalle vikarer. Styrer og ansatte forholder seg til samme system, og det vil hjelpe deg å finne ledig vikar og tildele vakt.

Dersom kommunen også har Visma Flyt Skole vil man kunne håndtere sine ressurser på tvers av skole og barnehage, noe som gir høy fleksibilitet i bemanningsplanleggingen.

Visma Flyt Ressursstyring ivaretar blant annet:

 • Bemanningsplanlegging og vikarhåndtering
 • Registrering av fravær, ferie, avspasering m.m.
 • Variabel lønn
 • Rapportering og styringsverktøy
 • Integrasjon med HRM- og økonomisystem

Vil du vite mer om ressursstyring?

Ta kontakt

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »