Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagmiljøer

Tverrfaglig samarbeid kan være så mangt. Det kan være samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer i skolen eller barnehagen. Eller det kan være samarbeid på tvers av yrkesgrupper for å ivareta en bruker av hjemmetjenesten. Behovene til mennesker med større og sammensatte utfordringer vil ofte kreve tiltak ut over ens eget fag- og ansvarsområde. Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende og bør være grunnleggende metodikk i oppfølgingen av disse.

Felles beslutningspunkter

En strukturert arbeidsform med forutsetninger om dialog og felles beslutningspunkter. Slik beskrives gjerne tverrfaglig samarbeid. Det skjer mellom ulike faggrupper sammen med pasient, bruker, og eventuelt pårørende.

Tverrfaglig samarbeid skjer i flere ledd. Både i utredning av behov, planlegging av tiltak, gjennomføringen av disse og evaluering i etterkant. På denne måten sikres det at:

  • man har felles utgangspunkt, mål og forståelse av ressurser og behov
  • tjenestene ses i sammenheng
  • koordinering og nødvendige avklaringer gjøres underveis i arbeidet
  • tjenestene har kontinuitet og trygge overganger

Mer robuste tjenester

Tverrfaglig samarbeid fremmer utvikling av felles kompetanse og tilnærming på tvers av fagområder. Kvalitet i tjenestene øker ved å utnytte den økte felles kunnskapen som oppstår når ulike profesjoner går sammen. Men samarbeid på tvers av profesjoner kan være krevende. Det krever felles forståelse og samtidighet i innsatsen, hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte bruker. Det er her digitale verktøy spiller en avgjørende rolle.

Elektronisk samhandling

Når én eller flere instanser skal samhandle elektronisk, er det viktig med gode rutiner. Sikker informasjonsflyt og de riktige digitale verktøyene er avgjørende. I Visma leverer vi fagsystemer for de aller fleste tjenestene i kommunal sektor. Derfor har vi vært vårt ansvar bevisst og utviklet tilrettelagte systemer for samarbeid på tvers av profesjoner.

Felles digital arena

Moderne teknologi sørger for at deling av informasjon, samarbeid og dialog kan foregå på en felles digital arena. Dette kobles igjen tett mot fagsystemene de enkelte jobber i til daglig. Slik blir det lettere å danne et lag rundt personen som har behov for innsats fra flere tjenester samtidig. Løsningen er den samme, enten du jobber med barn og unge eller voksne som har behov for oppfølging. Systemet sørger likevel for tilpasset bruk etter dine behov. Under kan du lese mer om hvordan vår samhandlingsløsning kan bidra i din hverdag.

Jeg jobber med

Naviger deg videre for å lese hvordan samhandlingsløsningen kan benyttes i din hverdag.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet? Og hvordan påvirker barnevernsreformen og den nye barnevernsloven utviklingen av tjenestetilbudet overfor barn og unge?