Tverrfaglig samarbeid på tvers av fagmiljøer

Tverrfaglig samarbeid kan være så mangt. Det kan være samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer i skolen eller barnehagen. Eller det kan være samarbeid på tvers av yrkesgrupper for å ivareta en bruker av hjemmetjenesten. Behovene til personer med store og sammensatte behov vil i mange tilfeller kreve tiltak ut over ens eget fag- og ansvarsområde. Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende og bør være grunnleggende metodikk i oppfølgingen av disse.

Tverrfaglig samarbeid beskrives gjerne som en strukturert arbeidsform som forutsetter dialog og felles beslutningspunkter mellom personell fra ulike faggrupper og sammen med pasient, bruker, og eventuelt pårørende, både i

  • utredning av behov for å sikre felles utgangspunkt, felles mål og felles forståelse av ressurser og behov
  • planlegging av tiltak for å se tjenestene i sammenheng
  • gjennomføring av tiltak for å sikre koordinering og nødvendige avklaringer underveis
  • evaluering av tiltak og avklare nye mål for å sikre kontinuitet og trygge overganger

Mer robuste tjenester

Tverrfaglig samarbeid fremmer utvikling av felles kompetanse og tilnærming på tvers av fagområder. Det kan bidra til mer robuste tjenester ved å utnytte merverdien i kunnskapsdeling. Men samarbeid på tvers av profesjoner kan være krevende. Det krever felles forståelse og samtidighet i innsatsen, hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte bruker. Det er her digitale verktøy spiller en avgjørende rolle.

Når én eller flere instanser skal samhandle elektronisk, er det viktig med gode rutiner, sikker informasjonsflyt og de riktige digitale verktøyene. I Visma leverer vi fagsystemer for de aller fleste tjenestene i kommunal sektor. Derfor har vi vært vårt ansvar bevisst og utviklet tilrettelagte systemer for samarbeid på tvers av profesjoner.

Ved hjelp av moderne teknologi har vi sørget for at deling av informasjon, samarbeid og dialog kan foregå på en felles digital arena som kobles tett mot fagsystemene de enkelte jobber i til daglig. Slik blir det lettere å danne et lag rundt personen som har behov for innsats fra flere tjenester samtidig. Løsningen er den samme, enten du jobber med barn og unge eller voksne som har behov for oppfølging, men systemet sørger for tilpasset bruk etter dine behov. Under kan du lese mer om hvordan vår samhandlingsløsning kan bidra i din hverdag.

Jeg jobber med

Naviger deg videre for å lese hvordan samhandlingsløsningen kan benyttes i din hverdag.