Gå til hovedsiden

Tidlig innsats – Fordi alle har rett til en god oppvekst

Vi mener teknologi kan senke terskelen for å komme i gang med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Og hjelpe de som er i ferd med å falle utenfor.

Teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme i gang med tidlig innsats
Teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme i gang med tidlig innsats.

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt.

Omkostningene ved at noen faller utenfor samfunnet er enorme. For samfunnet, men ikke minst for de unge det gjelder. Ungdom som sliter med å fullføre utdanning eller å få jobb, rapporterer at de har lav selvfølelse og lav mestringsfølelse. Årsakene til at barn og unge faller utenfor er sammensatte, men for mange starter problemene tidlig. Det er anerkjent at man må se de barna som sliter så tidlig som mulig.

Utsatte barn og unge skal få hjelp fra det offentlige. Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge.

Ofte er det slik at de barna som trenger ekstra hjelp, trenger det fra flere instanser samtidig, og over tid. Ofte kan ikke slike utfordringer løses hver for seg, eller én av gangen. Derfor er det viktig å få på plass et tverrfaglig samarbeid, på tvers av etater, i tidlig fase. Det må legges til rette for et godt samarbeid uten byråkratiske hindringer. Tidlig innsats er nøkkelen.

Torsdag 4. mai arrangerte vi nettseminar for deg som er opptatt av, deltar i, eller er ansvarlig for tverrfaglig samarbeid i kommunen. Seminaret hadde en svært spennende agenda med interessante gjester som bidro med både kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Agendaen og opptaket finner du ved å klikke på knappen.

Se nettseminaret her

En nasjonal utfordring

Den nasjonale utfordringen med utenforskap forskes det på i svært utstrakt grad, og både politikere og faginstanser er tydelig på hvilken innsats som må til for at flere utsatte barn og unge kan få hjelp.

Det pekes på to viktige hovedtiltak, nemlig tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Tidlig innsats handler om å se barn med særskilte behov og gi hjelp så tidlig som mulig til dem som trenger det. Jo tidligere man kan gi støtte og hjelp, jo større er sjansen for å lykkes.

Tverrfaglig samarbeid er viktig fordi barn og unges utfordringer ofte er sammensatt. Det betyr at fagfolk med kompetanse innen helse, sosiale arenaer, psykologi, læring og flere andre fagområder, må samarbeide. Dette krever en felles forståelse og samtidighet i innsatsen, hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte barn og den enkelte ungdom.  

Tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner er krevende, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge og deres familier.

Planbasert samhandling

Nok om det, vi ønsker ikke å bruke mer tid på å slå inn åpne dører. Derimot ønsker vi å hjelpe dere som står i dørkarmen, videre inn i handlingsrommet, og vise dere hva som er Visma sitt bidrag for å senke terskelen for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Ved hjelp av moderne teknologi og ledende IT-systemer ønsker vi å hjelpe med å bryte ned siloer og bidra til mer samarbeid på tvers av etater, sektorer og profesjoner.

Videre i denne artikkelen kan du lese mer om våre tanker og planer. Her finner du blant annet mer informasjon om vårt nye planbaserte samhandlingsverktøy, Visma Flyt Samspill, en mobiltilpasset ny arena for samarbeid mellom sektorene, forvaltningsnivåene, og ikke minst med de unge selv.

Tre grep for å bryte ned siloer og senke terskelen for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Opplæringsloven paragraf 15-8 sier at; “skolen skal samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker.”

Den nye lovparagrafen pålegger skolen og andre kommunale tjenester å samarbeide. Det er et komplisert arbeid som skal rigges når sårbare barn og unge skal ivaretas innenfor den nye paragrafen i opplæringsloven. Behovene til barn og unge som er i ferd med å falle utenfor vil i mange tilfeller kreve tiltak ut over ens egen fagforståelse. Noe som igjen krever en felles forståelse og samtidighet i innsatsen hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte barn og den enkelte ungdom. 

Visma mener at teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme igang med å hjelpe barn som er i ferd med å falle utenfor. Samt bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. Vi har derfor gjort tre vesentlige grep for å løse problemene som finnes der ute i kommunene med behandling og lagring av sensitive data:

De to nye løsningene, for sikker saksbehandling og trygg og enkel samhandling, er hver for seg store steg i retning av å bryte ned siloer og senke terskelen, men det er sammen de virkelig utgjør den store forskjellen for tverrfaglig samarbeid.

1: Ny løsning for trygg registrering og behandling av sensitive data i skole og barnehage

Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for saksbehandling på en sikker og trygg måte. Sikker Sak er skreddersydd og tilpasset for bruk i fagsystemene både i skolen og i barnehagen. Dette gir ansatte i skolen og barnehagen et trygt sted for sikker saksbehandling, og senker terskelen for å registrere bekymringer og å starte en potensiell sak.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil skolen og barnehagen få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

2: Moderniserte fagsystemer innen Oppvekstsektoren med nødvendig sikkerhetsnivå

Visma leverer de store fagløsningene innen oppvekstsektoren. Fagløsninger for administrasjon og daglig drift av barnehager, skoler, PP-tjenesten, barnevernet og helsestasjoner. Tradisjonelt har disse løsningene vært proprietære og preget av å være “lukket” av sikkerhetsmessige årsaker.

I dag leveres de fleste av disse fagløsningene som nyutviklede skyløsninger, noe som gir helt nye muligheter for enkel og sikker utveksling av informasjon mellom instanser og ut mot publikum. Alle løsningene benytter autentisering på det sikkerhetsnivå som er nødvendig ut fra hvor sensitiv informasjon brukeren får tilgang til. Det inkluderer sikkerhetsnivå 4 via ID-porten.

3: Nytt, responsivt samhandlingsverktøy – tilrettelagt for trygt og enkelt tverrfaglig samarbeid   

Flere og flere kommuner satser betydelig på “tidlig tverrfaglig innsats” for barn og unge. Derfor gjennomfører Visma nå en storstilt satsing innen dette området. Satsingen har fått navnet Visma Flyt Samspill og er en løsning skreddersydd for samhandling rundt barn og unge som sliter.

Samspill er ikke et tradisjonelt saksbehandlingssystem, men en arena for samarbeid mellom ulike instanser, støttepersoner og barnet/ungdommen. Løsningen ivaretar de formelle planene:

Selv om Samspill fungerer som et selvstendig samarbeidsverktøy, er den samtidig integrert med fagsystemene, slik at saksbehandlere kan opprette og behandle saker, og få informasjon direkte inn i fagløsningen sin på en sikker og trygg måte.

Ny lavterskel samarbeidsarena, uten krav om vedtak

I tillegg til de allerede veletablerte plantypene har Visma laget en helt ny arena for samarbeid. Dette er en felles arena som tilrettelegger for mer på samarbeid på tvers av etater, der det ikke nødvendigvis ligger et vedtak i bunn.

Denne arenaen dekker behovet for personer eller familier hvor ikke selve planen er det sentrale, men selve samhandlingen. Det kan være tilfeller der en ønsker å etablere et felles samhandlingsrom rundt sårbare familier som kan ha utfordringer på mange plan, og hvor vanskene ikke kan knyttes direkte til ett enkelt familiemedlem.

Til sammen utgjør de tre grepene en betydelig og viktig satsing som vi mener vil understøtte arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.  I vår tid er det vanskelig å tenke seg det å samarbeide og kommunisere godt uten gode og sikre digitale verktøy i bunn.  Derfor legger vi nå store investeringer til grunn for å hjelpe kommune-Norge med å bli enda bedre på dette viktige arbeidet som ligger foran oss.

Ikke glem å se nettseminaret!

Se nettseminaret her

Mest populære