Hva er en individuell plan (IP)?

Individuell plan er for personer som har behov for koordinerte og langvarige tjenester, og kan trenge bistand på flere livsområder. Behovet for tverrsektoriell samhandling er fremtredende for personen med et slikt behov. En koordinator og en individuell plan er derfor viktig for å sikre samhandling og forutsigbarhet i forløpet, på tvers av nivå og sektorer. 

Hovedansvaret for utarbeidelse av en individuell plan ligger hos kommune. Dette gjelder også når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal melde behov for individuell plan og komme med innspill om planen til kommunen. Selv om personen har tjenester fra flere sektorer skal det bare utarbeides en plan.

En plan kan bestå av flere mål og aktiviteter. IP er en overordnet plan, hvor koordineringen av tjenestene er sentralt.

Individuell plan - et dynamisk og levende hjelpemiddel

Individuell plan, er en del av samhandlingsverktøyet Visma Flyt Samspill, Løsningen er utviklet med utgangspunkt i «Forskrift om individuelle planer». I tillegg til å tilfredsstille alle krav tilfører den en helt ny dimensjon i arbeidet med planen. Overgangen fra en statisk, papirbasert tilnærming gjør at planen nå blir dynamisk og utnytter potensialet i et nettbasert verktøy. Interessenter, som ansvarsgruppen, kan aktivt oppdatere, kommentere og holde seg informert gjennom hele prosessen. Planeier og foresatte vil kunne delta aktivt i koordinering og planarbeidet med plan på “nett”. Med digitalt samtykke blir hele prosessen sømløst digital.

Les mer om samhandlingsverktøy


Hva er en koordinator?

En koordinator er den drivende kraften bak tjenestekoordinering og planutvikling. Denne personen sørger for nødvendig oppfølging, koordinering av tjenester og framdrift i prosessen.

Tjenestemottakeren kan ha ulike fagplaner i tillegg til den individuelle planen. Dette kan være individuell opplæringsplan i skolen, pleieplan i pleie/omsorgssektoren, rehabiliteringsplan etc. I Visma Flyt Samspill er det funksjonalitet for å vise til de aktuelle fagplanene, slik at disse vil kunne ses i sammenheng med den individuelle planen.

Individuell plan og koordinator

En IP koordinator har en sentral rolle i arbeidet med individuell plan, og tjenestemottaker skal tas med i utvelgelsen av koordinator. Behovet for tjenestemottaker til å forholde seg til en person i tjenesteapparatet er tydelig formulert. Dette må være personer tjenestemottaker kan ha tillit til, og har kjennskap og kunnskap om hans/hennes livssituasjon. IP koordinator må også ha kjennskap til tjenesteapparatet, og generelt vite hva som forventes i rollen. Rollen er særdeles viktig for å oppnå målene.

Tjenestemottaker er sentral i dette arbeidet

Brukeren skal inkluderes løpende i arbeidet, og skal føle eieforhold til planarbeidet. Det skal samtykkes til planarbeidet og deling av informasjon. Dersom tjenestemottakeren ikke ønsker en plan, selv om vilkårene er oppfylt, vil man i slike tilfeller ha rettigheter til at det oppnevnes en IP koordinator.

Bestill gratis demovisning

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

For mennesker med langvarige og sammensatte behov kan manglende kontinuitet og tverrfaglig samhandling i hjelpeapparatet være en utfordring. Dette var noe av bakgrunnen for at forskrift om individuell plan trådte i kraft 1. juli 2001.

§ 13. Endringer i andre forskrifter

Fra det tidspunktet forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Kommunen skal utarbeide en IP-plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Målet er at tjenestemottaker skal få et mest mulig helhetlig, målrettet og koordinert tjenestetilbud.

Rett til individuell plan

Retten til individuell plan er forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven §7-1. Denne retten er også forankret i Lov om sosiale tjenester i NAV §28 og §33, pasient- og brukerrettighetsloven §2-5, spesialisthelsetjenesten §2-5, psykisk helsevernloven §4-1, helsepersonelloven §38a, barnevernloven §3-2a. Det drøftes ofte i kommunene i hvilken grad skolen skal inkluderes i dette planarbeidet. Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan er forankret i opplæringsloven §15-5. 

Individuell plan tjenestemottakereGevinster for tjenestemottaker

 • Økt selvbevissthet og ansvar for eget liv.
 • Tydelig målsetting og forventninger.
 • Bedre forutsigbarhet.
 • Avklarer forventninger.
 • Styrkede relasjoner med tjenesteytere.
 • Ta eierskap i utforming av egen plan og tjenester i planen, i tråd med egne målsettinger - myndiggjøring.
 • Enkel tilgang til tjenester med ett kontaktpunkt.
 • Langsiktig og helhetlig planlegging gir tjenestemottaker mye mer kontroll/oversikt over det som angår han /henne i systemet. Fremmer forutsigbarhet.
 • Øker livskvaliteten til tjenestemottaker.
 • Melding/varslingsfunksjonen kan ivareta dialog i ansvargruppen som supplement til fysiske møter.

Gevinster for tenestene innen individuell planGevinster for tjenestene

 • Økt selvhjulpenhet gjennom bedre mestring.
 • Strukturert samarbeid mellom tjenestemottaker og andre aktører - forutsigbarhet.
 • Økt trygghet i arbeidet med den enkelte tjenestemottaker.
 • Tydeliggjøring av ansvar og oppgavefordeling.
 • Forebygger av dobbeltarbeid.
 • Kompetanseoverføring på tvers.
 • Tverrfaglig samarbeid i teamet sikrer bedre løsninger.
 • Et godt verktøy for brukermedvirkning.
 • Planlegging gir bedre ressursutnyttelse.
 • Alt må ikke gjøres i “pennen” av koordinator. De ulike tjenesteyterne i ansvarsgruppa vil kunne delta mer aktivt i prosessen (mål/aktiviteter/evaluering).
 • Fravær av merkantile rutiner som utskrifter og sending til aktørene i planen. Planen er dynamisk og ligger tilgjengelig på nett.
 • Melding/varslingsfunksjonen kan ivareta dialog i ansvargruppen som supplement til fysiske møter.

Gratis demovisning

Få en personlig én-til-én demonstrasjon av Visma Flyt Samspill, og se hvordan den fungerer i praksis. Du er velkommen til å stille spørsmål under demonstrasjonen. Dette er et helt gratis og uforpliktende tilbud som ikke krever spesielle forkunnskaper.

Fyll ut skjemaet, så tar jeg kontakt med deg for å avtale et passende tidspunkt for visningen.

Kjartan Kleppe viser Visma Flyt Samspill

KJARTAN KLEPPE
Salgsansvarlig fagsystemer

Kjartan arbeider med digitalisering i norske kommuner. Han har jobbet i Visma siden 1990, både som systemutvikler, konsulent, leder og salgsansvarlig.

Kjartan har bred innsikt i de ulike tjenesteområdene i kommuner. For tiden har han fokus på den omfattende digitaliseringsprosessene som pågår i kommunal sektor. Han har erfaring med løsningsområder som Digital Post, Sikker Digital Arkivering, Digisos og Samhandling.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59