Hva er individuell plan (IP)?

Personer som har behov for koordinerte og langvarige tjenester kan trenge bistand på flere livsområder. Behovet for tverrsektoriell samhandling er fremtredende for personen med et slikt behov. Koordinator og individuell plan er derfor viktige verktøy for å sikre samhandling og forutsigbarhet i forløpet, på tvers av nivå og sektorer. 

Hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan ligger hos kommune. Dette gjelder også når pasienten har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal melde behov for individuell plan og komme med innspill om planen til kommunen. Selv om personen har tjenester fra flere sektorer skal det bare utarbeides en plan.

En plan kan bestå av flere mål og aktiviteter. IP er en overordnet plan, hvor koordineringen av tjenestene er sentralt.

Hva er en koordinator?

En koordinator er en person som hjelper med å samordne deres tjenester. Koordinatoren hjelper også til med å lage en plan. 

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av tjenestemottakeren, sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i prosessen. Tjenestemottakeren kan ha ulike fagplaner i tillegg til den individuelle planen. Dette kan være individuell opplæringsplan i skolen, pleieplan i pleie/omsorgssektoren, rehabiliteringsplan etc. I Visma Flyt Samspill er det funksjonalitet for å vise til de aktuelle fagplanene, slik at disse vil kunne ses i sammenheng med den individuelle planen.

Individuell plan - et dynamisk og levende hjelpemiddel

Individuell plan, er en del av løsningen Visma Flyt Samspill, som er utviklet med utgangspunkt i «Forskrift om individuelle planer». I tillegg til å tilfredsstille alle krav tilfører den en helt ny dimensjon i arbeidet med planen. Fra å være papirbasert og statisk har planen blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel, som utnytter de mulighetene et nettbasert verktøy gir. De ulike aktørene i planen, ansvarsgruppen, vil løpende kunne oppdatere, kommentere og holde seg orientert i prosessen. Planeier og foresatte vil kunne delta aktivt i koordinering og planarbeidet med plan på “nett”. I Visma Flyt Samspill er det også etablert funksjon for digitalt samtykke, slik at prosessen er heldigital.

Les mer om Visma Flyt Samspill

 

Ansvar og koordinering

IP koordinator har en sentral rolle i arbeidet med individuell plan, og tjenestemottaker skal tas med i utvelgelsen av koordinator. Behovet for tjenestemottaker til å forholde seg til en person i tjenesteapparatet er tydelig formulert. Dette må være personer tjenestemottaker kan ha tillit til, og har kjennskap og kunnskap om hans/hennes livssituasjon. IP koordinator må også ha kjennskap til tjenesteapparatet, og generelt vite hva som forventes i rollen. Rollen er særdeles viktig for å oppnå målene.

Tjenestemottaker er sentral i dette arbeidet

Brukeren skal inkluderes løpende i arbeidet, og skal føle eieforhold til planarbeidet. Det skal samtykkes til planarbeidet og deling av informasjon. Dersom tjenestemottakeren ikke ønsker en plan, selv om vilkårene er oppfylt, vil man i slike tilfeller ha rettigheter til at det oppnevnes en IP koordinator.

Bestill gratis demovisning

Forskrift om individuelle plantyper

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

For mennesker med langvarige og sammensatte behov kan manglende kontinuitet og tverrfaglig samhandling i hjelpeapparatet være en utfordring. Dette var noe av bakgrunnen for at forskrift om individuell plan trådte i kraft 1. juli 2001.

§ 13. Endringer i andre forskrifter

Fra det tidspunktet forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Kommunen skal utarbeide en IP-plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Målet er at tjenestemottaker skal få et mest mulig helhetlig, målrettet og koordinert tjenestetilbud.

Opplæringsloven §15-5

Retten til individuell plan er forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven §7-1. Denne retten er også forankret i Lov om sosiale tjenester i NAV §28 og §33, pasient- og brukerrettighetsloven §2-5, spesialisthelsetjenesten §2-5, psykisk helsevernloven §4-1, helsepersonelloven §38a, barnevernloven §3-2a. Det drøftes ofte i kommunene i hvilken grad skolen skal inkluderes i dette planarbeidet. Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan er forankret i opplæringsloven §15-5. 

Individuell plan tjenestemottakereGevinster for tjenestemottaker

 • Bevisstgjøring av hva tjenestemottaker selv er ansvarlig for i sitt eget liv er en viktig del av arbeidet. Dette bidrar til å legge til rette for gode samarbeidsforhold.
 • Klargjøring av mål
 • Mer forutsigbarhet
 • Avklarer forventninger
 • Styrker relasjon med tjenesteytere
 • Ta eierskap i utforming av egen plan og tjenester i planen, i tråd med egne målsettinger - myndiggjøring.
 • Forenkler kontakt med systemet – ideen er: «én dør inn»
 • Langsiktig og helhetlig planlegging gir tjenestemottaker mye mer kontroll/oversikt over det som angår han /henne i systemet. Dette er noe som igjen skaper forutsigbarhet.
 • Øker livskvaliteten til tjenestemottaker
 • Melding/varslingsfunksjonen kan ivareta dialog i ansvargruppen som supplement til fysiske møter.

Gevinster for tenestene innen individuell planGevinster for tjenestene

 • Gjør tjenestemottaker mer selvhjulpen gjennom økt mestring
 • Strukturert samarbeid mellom tjenestemottaker og andre involverte aktører - forutsigbarhet
 • Økt trygghet i arbeidet med den enkelte tjenestemottaker
 • Tydeliggjør ansvar og oppgavefordeling
 • Forebygger dobbeltarbeid
 • Kompetanseoverføring på tvers
 • Tverrfaglig samarbeid i teamet sikrer bedre løsninger - «flere hoder tenker bedre enn ett!»
 • Et godt verktøy for brukerinvolvering/brukermedvirkning
 • Planlegging gir bedre ressursutnyttelse
 • Alt må ikke gjøres i “pennen” av koordinator. De ulike tjenesteyterne i ansvarsgruppa vil kunne delta mer aktivt i prosessen (mål/aktiviteter/evaluering).
 • Fravær av merkantile rutiner som utskrifter og sending til aktørene i planen. Planen er dynamisk og ligger tilgjengelig på nett.
 • Melding/varslingsfunksjonen kan ivareta dialog i ansvargruppen som supplement til fysiske møter.

Ikon individuell plan demovisning

Gratis demovisning

Få en kort én-til-én visning av Visma Flyt Samspill og se hvordan den fungerer i praksis. Du er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål i løpet av demonstrasjonen. Dette er et helt gratis og uforpliktende tilbud, og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Fyll inn skjemaet så tar jeg kontakt med deg for å avtale et passende tidspunkt.

Kjartan Kleppe viser Visma Flyt Samspill

KJARTAN KLEPPE
Salgsansvarlig fagsystemer

Kjartan arbeider med digitalisering i norske kommuner. Han har jobbet i Visma siden 1990, både som systemutvikler, konsulent, leder og salgsansvarlig.

Kjartan har bred innsikt i de ulike tjenesteområdene i kommuner. For tiden har han fokus på den omfattende digitaliseringsprosessene som pågår i kommunal sektor. Han har erfaring med løsningsområder som Digital Post, Sikker Digital Arkivering, Digisos og Samhandling.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59