Trygg saksbehandling av sensitiv informasjon

Visma har lansert en helt ny skybasert fagløsning for det kommunale Barnevernet. Løsningen erstatter Visma Barnevern Familia og har fått navnet Visma Flyt Barnevern. I Barnevernstjenesten er det ikke slik at alle saker skal registreres i en ordinær barnevernssak, men likevel inneholder disse ofte sensitive opplysninger. For disse har Generell Sak blitt utviklet. 

Generell Sak er utviklet for å ivareta kravene til personvern, informasjonssikkerhet og sikker oppbevaring av dokumenter som ikke skal registreres i klientmappen. Her saksbehandles kort sagt ulike typer oppgaver som ikke tilhører kjerneprosessene i barnevernet. Med Generell Sak kan barneverntjenesten registrere, saksbehandle, oppbevare og arkivere denne informasjonen i en egen arkivdel.

Generell Sak leveres både som en egen løsning, men også fullt integrert som en modul til Flyt Barnevern og Familia. Flere kommuner som bruker Familia er allerede i gang med Generell Sak, og vil kunne fortsette å bruke Generell Sak når de går over til Flyt Barnevern.

Forebyggende arbeid

Barnevernsreformen legger opp til at kommuner skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, og at kommuner får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. 
Barneverntjenesten har behov for å dokumentere arbeid i tverrfaglige forebyggende team, foredrag på skoler, informasjonsvirksomhet på foreldremøter i barnehagen eller opplæring av andre instanser i kommunen. Med Generell Sak har barneverntjenesten mulighet til å dokumentere og arkivere alt forebyggende arbeid som de utfører ut i kommunen, på en enkel og sikker måte.

For saker uten bekymringsmelding

Barneverntjenesten håndterer mye dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon, også av den typen som ikke er knyttet direkte opp mot saksbehandlingen av en bekymringsmelding. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker.

Med Generell Sak får barneverntjenesten et egnet sted for saksbehandling av all sensitiv informasjon som ikke tilhører en ordinær barnevernssak som starter med en bekymringsmelding til barnevernet. Det gir:

 • Visshet om sikker saksbehandling: Med en tilrettelagt modul vil det ikke lenger være nødvendig å jobbe utenfor sikker sone. Eksterne aktører kan få tilgang og alle kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt.
 • Bedre tidsbruk: Både muntlig og skriftlig dokumentasjon (som post) kan håndteres og arkiveres digitalt, den kan enkelt deles og man slipper å skrive ut, skanne og postlegge.
 • Logisk struktur: Informasjon blir lett å lagre, finne og dele i en selvforklarende modul.

  Generell Sak kan også benyttes av de i barneverntjenesten som ikke jobber med saksbehandling av barnevernsaker, slik som advokater, psykologer og tiltakspersoner.

Generell sak er integrert med:

 • KS-Fiks SvarUt
 • KS Fiks Folkeregister og Enhetsregister
 • Digdir eSignering (med mulighet for vedlegg og multi signering)
 • Ekstern kalender
 • Utsendelse via Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
 • Elektronisk Noark5 arkiv - Visma Samhandling Arkiv

Typiske bruksområder

 • Godkjenningsprosesser som fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner og støttekontakter og andre.

 • Håndtering av dokumentasjon gjeldende oppdragstakere, som oppdragsavtale, politiattest, taushetserklæring, annen dialog mellom oppdragstaker og barneverntjenesten som ikke tilhører klientmappen.

 • Begjæring om innsyn i avsluttede saker.

 • Bekymringsmelding til annen kommune hvor barnet ikke er klient hos barneverntjenesten i kommunen som er bekymret.

 • Henvendelser vedrørende kopi av dokumenter i en saksmappe som er avsluttet.

 • Dokumentasjon for andre deler av barneverntjenesten som ikke jobber med saksbehandling, for eksempel; advokater, tiltakspersoner, familieterapeuter, psykologer og lignende.

 • Dokumentasjon, saksbehandling og oppfølging av det kommunale barnevernets egne boliger og institusjoner.

saksbehandling av generelle saker i barnevernet