Trygg saksbehandling av sensitiv informasjon

Barneverntjenesten håndterer mye dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon, også av den typen som ikke er knyttet direkte opp mot saksbehandlingen av en bekymringsmelding. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker. 

Visma utvikler nå en helt ny og skybasert fagløsning for det kommunale Barnevernet. Løsningen vil erstatte Visma Familia og får navnet Visma Flyt Barnevern. Den første modulen som er ferdig utviklet og klar for bruk er “Generell Sak”.

Med Generell Sak får barneverntjenesten et egnet sted for saksbehandling av all sensitiv informasjon som ikke tilhører en ordinær barnevernssak som starter med en bekymringsmelding til barnevernet. Det gir:

  • Visshet om sikker saksbehandling: Med tilrettelagt system vil det ikke lenger være nødvendig å jobbe utenfor sikker sone. Eksterne aktører kan få tilgang og alle kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt.
  • Bedre tidsbruk: Både muntlig og skriftlig dokumentasjon (som post) kan håndteres og arkiveres digitalt, den kan enkelt deles og man slipper å skrive ut, skanne og postlegge.
  • Logisk struktur: Informasjon blir lett å lagre, finne og dele i et selvforklarende system.

Generell Sak kan også benyttes av de i barneverntjenesten som ikke jobber med saksbehandling av barnevernsaker, slik som advokater, psykologer og tiltakspersoner.

Typiske bruksområder

  • Godkjenningsprosesser som fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner og støttekontakter og andre.

  • Håndtering av dokumentasjon gjeldende oppdragstakere, som oppdragsavtale, politiattest, taushetserklæring, annen dialog mellom oppdragstaker og barneverntjenesten som ikke tilhører klientmappen.

  • Begjæring om innsyn i avsluttede saker.

  • Bekymringsmelding til annen kommune hvor barnet ikke er klient hos barneverntjenesten i kommunen som er bekymret.

  • Henvendelser vedr. kopi av dokumenter i en saksmappe som er avsluttet.

  • Dokumentasjon for andre deler av barneverntjenesten som ikke jobber med saksbehandling, for eksempel; advokater, tiltakspersoner, familieterapeuter, psykologer og liknende.

  • Dokumentasjon av arbeid knyttet til boliger og institusjoner.

saksbehandling av generelle saker i barnevernet