Februar 2021 - Facelift

Systemoppdatering

OVERORDNET FUNKSJONALITET

Vår målsetning er å være ledende innen datakvalitet og forenkle hverdagen din, gjennom innovative og brukervennlige analyser og verktøy. I denne oppdateringen har vi fokusert på selve brukeropplevelsen, og gjort analysene enda enklere og intuitive å bruke.

 • Vi har tatt inn en ny navigasjonsbar/toppmeny som gjør det enkelt å velge filtre i en ny standardisert og gruppert høyre filtermeny.

 • Navigasjonsbaren synliggjør også hvilke filtre som er valgt til en hver tid, og gjør det enkelt å nullstille om ønskelig.

 • Det nye oppsettet gjør at du beholder valgte hovedfiltre på tvers av alle moduler/produkter.

 • Oppdateringen inneholder også lansering av flere nye analyser under ANALYTICS, som vi håper dere vil ha stor nytte av.

Februar 2021_funksjonalitet.JPG

1. NY NAVIGASJONSBAR/TOPPMENY

 • Beholde valgte hovedfiltre på tvers av alle moduler/produkter (ANALYTICS, EDGE, VISION og IDEAS).
 • Filtrere høyre filtermeny etter grupperinger: Geografi, eiendom og bedrift (1a).
 • Synliggjøring av valgte filtre (1b).
 • Enkelt å nullstille valgte filtre (1b).

 

2. HØYRE FILTERMENY

 • Hovedfiltre ("Filtre på alle sider") er identisk for alle moduler og analyser (2a).
 • Hovedfiltre er gruppert/delt inn i følgende kategorier: Geografi, eiendom, bedrift (leietaker).
 • Spesialfiltre ("Filtre på denne siden") for enkelte analyser (2b).
 • Spesialfiltre ("Filtre i dette visual-objektet") for enkelte grafer (2c).
 • Utvidet menybredde for full oversikt.

 

3. NULLSTILLE ANALYSER

 • Nullstill-funksjon flyttet til venstre meny: "Nullstill rapport".
 • Mulig å nullstille ved å fjerne filtre fra ny navigasjonsbar/toppmeny (1b).

4. ØVRIGE ENDRINGER

 • Tatt ut slicere i de analysene der filtervalgene er tilgjengelige i høyre filtermeny.
 • Nye analyser i ANALYTICS er spesifisert nedenfor.
 • EDGE, VISION og IDEAS er uendret, med unntak av ovennevnte funksjonsendringer. 
 • Merk at bokmerker i noen tilfeller kan bli ugyldige ved oppdateringer av verktøyene. Du kan oppdatere bokmerkene ved å trykke på "rediger bokmerke" og huke av for "oppdater bokmerkefilter".

ANALYTICS

Bygganalyse

Bygganalysen gir deg detaljert innsikt i næringseiendomsmarkedet med noen enkle tastetrykk. Den nye versjonen inkluderer to enkle grafer som viser overordnet "eierskap" og "byggstatus". For detaljert beskrivelse, se nedenstående illustrasjonsbilde med tilhørende forklaringer:

Februar 2021_bygganalyse.JPG

1. NY GRAF: "EIERSKAP"

 • Eierskap er delt inn i to overordnede kategorier: "Inst./offentlig" og "Kommersiell".
 • "Inst./offentlig" omfatter institusjoner og offentlige aktører, som for eksempel kommuner, Statsbygg og Forsvarsbygg.
 • "Kommersiell" inkluderer lokale og nasjonale eiendomsaktører, eiendomsfond/pensjonsfond/bank, internasjonale industrielle aktører, syndikater og utenlandske investorer.
 • Vi minner om at våre databaser i all hovedsak består av bygninger av kommersiell interesse, og at "offentlige bygg" som for eksempel skolebygninger, kirker, mv. er utelatt fra våre analyser.

2. NY GRAF: "BYGGSTATUS"

 • Byggstatus er delt inn i to overordnede statuser: "Eksisterende" og "Planlagt".
 • "Eksisterende" består av bygninger med en operativ matrikkelstatus, herunder: "Midlertidig brukstillatelse" (MB), "Tatt i bruk" (TB) og "Ferdigattest" (FA). Kan også inneholde bygninger som er "Godkjent for rivning/brenning".
 • "Planlagt" består av bygninger/prosjekter som har fått "Rammetillatelse" (RA) eller "Igangsettelsestillatelse" (IG).

 

LEDIGHETSANALYSE

Gjennom vår omfattende halvårlige dybdeanalyse av ledige næringsarealer, gir vi deg et detaljert ledighetsbilde. Vi har nå utvidet analysen med trender og utviklingstrekk over tid. For detaljert beskrivelse, se nedenstående illustrasjonsbilde med tilhørende forklaringer:

Februar 2021_ledighetsanalyse.JPG

1. NY KOLONNE I TABELL "OMRÅDE": "ENDRING FRA FORRIGE TELLING"

 • Tatt inn endring fra forrige telling i område-oversikten. Viser økt, uendret eller redusert ledig areal (kvm) i forhold til forrige telling. 
 • Trafikklysene illustrerer: Rødt=økt ledighet, gult=uendret ledighet og grønt=redusert ledighet i forhold til forrige telling.
 • Mulig å drille ned i geografisk område-hierarki ved å ekspandere radene i tabellen ("+").

2. NYE GRAFER: "EIERSKAP" OG "BYGGSTATUS"

 • Eierskap er delt inn i to overordnede kategorier: "Inst./offentlig" og "Kommersiell". Se ovenstående forklaring under "Bygganalyse" for detaljert beskrivelse.
 • Byggstatus er delt inn i to overordnede statuser: "Eksisterende" og "Planlagt". Se ovenstående forklaring under "Bygganalyse" for detaljert beskrivelse.
 • I forbindelse med analyse av ledighet, er det viktig å gjøre nødvendige filtreringer. Hvilke geografiske områder som skal inngå i analysen, byggkategorier på overordnet og detaljert nivå, offentlige og/eller kommersielle bygg, eksisterende og/eller planlagte bygg, mv.

3. NY GRAF: "LEDIGHETSUTVIKLING OVER TID"

 • Viser ledighetsutviklingen pr. halvår uttrykt i ledig kvm. Grafen viser de fem områdene som har høyest ledighet innenfor utvalget. Dersom det er ønskelig å se andre utvalgte områder (ett eller flere), velges dette i område-hierarkiet.
 • Oppstartstidspunktet for ledighetstelling varierer fra region til region, og reflekterer tidspunktet da regionen ble tatt inn i Create-Solutions' "High-Grade" databaser.
 • Vi minner om at vi lanserte vår siste ledighetsanalyse for andre halvår 2020 i desember '20, med endelig revisjon i januar '21.

4. NY KOLONNE I TABELL "EIERGRUPPERING": "ENDRING FRA FORRIGE TELLING"

 • Tatt inn endring fra forrige telling i oversikten. Viser økt, uendret eller redusert ledig areal (kvm) i forhold til forrige telling. 
 • Trafikklysene illustrerer: Rødt=økt ledighet, gult=uendret ledighet og grønt=redusert ledighet i forhold til forrige telling.

 

EIERSKAPSANALYSE

Finn ut hvem som eier hva og hvor. Analysen inkluderer nå også hjemmelshavere som er knyttet til eiendommene. For detaljert beskrivelse, se nedenstående illustrasjonsbilde med tilhørende forklaringer:

Februar 2021_eierskapsanalyse.JPG

1. NY KOLONNE I TABELL "ADRESSE": "ANTALL HJEMMELSHAVERE"

 • Viser antall hjemmelshavere pr. eiendom.

2. NY TABELL: "ALLE HJEMMELSHAVERE"

 • Oversikt over firmanavn og org. nr. for alle hjemmelshavere i utvalg.
 • Link til purehelp.no.

3. NYE GRAFER: "EIERSKAP" OG "BYGGSTATUS"

 • Eierskap er delt inn i to overordnede kategorier: "Inst./offentlig" og "Kommersiell". Se ovenstående forklaring under "Bygganalyse" for detaljert beskrivelse.
 • Byggstatus er delt inn i to overordnede statuser: "Eksisterende" og "Planlagt". Se ovenstående forklaring under "Bygganalyse" for detaljert beskrivelse.

 

PROSJEKTANALYSE

Prosjektanalysen gir et overblikk over hvilke prosjekter som er under planlegging, og i hvilken fase disse befinner seg i. Analysen viser nå også historisk utvikling for innvilget rammetillatelse/igangsettelsestillatelse. For detaljert beskrivelse, se nedenstående illustrasjonsbilde med tilhørende forklaringer:

Februar 2021_Prosjektanalyse.JPG

1. NY GRAF: "TIDSPUNKT FOR INNVILGET TILLATELSE (RA/IG)"

 • Viser tidspunkt (kvartalsvis) for innvilget rammetillatelse/igangsettelsestillatelse målt i areal (kvm), der gjeldende status fortsatt er IG/RA.
 • Husk at byggetillatelser etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort. Datagrunnlaget viser til tross for dette at det er noen tillatelser (RA/IG) som ble innvilget utover 3-års fristen, og grafen viser derfor siste fem års historikk.
 • Det er også viktig å understreke at bildet kun viser de tillatelsene som fortsatt er aktive/gyldige i dag, og således ikke hvor mange tillatelser som ble gitt på daværende tidspunkt. Sistnevnte presenteres med 20 års historikk under SAMMENDRAG.

 

Gå tilbake