Fullstendig og løpende oppdatert oversikt over din eiendomsportefølje

Vårt integrerte porteføljestyringsverktøy gir dere standardiserte “best-practice” rapporter og interaktive visualiseringer av deres egne data og nøkkeltall. Ved å kombinere egne data med markedsdata, får dere full innsikt i alle forhold i porteføljen – samt markedet dere opererer i.

Eiendomsanalyse.jpg

 

Eiendomsanalyse

Abonnerer du på et FDV-system eller leietakerregister, eller administrerer du leiekontrakter og eiendommer i egenutviklede regneark? Ønsker du fullt utbytte av egne data/fagsystemer, og samtidig synliggjøre nøkkeltall og forretningsmål på en dynamisk måte? Ønsker du et komplett porteføljestyringssystem som gir full oversikt over egen portefølje?

Create Porteføljeinnsikts intuitive og brukervennlige «front end» dashboards gir deg full oversikt og kontroll over egen portefølje, eiendommer, leietakere og kontrakter. Du håndterer risiko og maksimer avkastning ved å ha full innsikt i alle forhold i porteføljen, samt markedet du opererer i.

 

Kontraktsanalyse

Har du oversikt over forfallsprofil og WAULT? Er det store forskjeller mellom ulike geografiske områder eller bygningstyper? Hvordan ser kontraktsporteføljen til eiendomssjefen i Vest ut i forhold til eiendomssjefen i Øst?

Gjennom Create Porteføljeinnsikt kan du enkelt se på porteføljen fra ulike dimensjoner; geografi, bygningstyper, egne porteføljeinndelinger, mv. Se på overordnet nivå eller drill deg ned til enkeltbygg.

Kontraktsanalyse.jpg

Leietakeranalyse.jpg

 

Leietakeranalyse

Hvor godt kjenner du dine leietakere? Hvordan er bransjesammensetningen i porteføljen? Hvordan er økonomisk status? Hvordan har den økonomiske utviklingen vært de siste årene? Hva med leietakers bemanningssituasjon?

Ved å koble dine leietakere med Brønnøysund-data, gir vi deg full oversikt over økonomi, nøkkeltall, utvikling, bemanningsendringer, bransjesammensetning, mv.

 

Eiendomsrapport

Har du behov for enkle og oversiktlige analyser, rapporter og presentasjoner? Oppdatert oversikt over viktige nøkkeltall og KPI’er? En oversiktlig "one-pager" som beskriver eiendommen?

Du har full oversikt, og genererer oversiktlige og dynamiske rapporter til bruk internt, så vel som i markedsarbeidet.

Eiendomsrapport.jpg

Benchmarkrapport.jpg

 

Benchmarkrapport

Er det ønskelig å sammenligne egen portefølje med andre eiendomsaktører, eller markedet for øvrig?

Sammenlign din portefølje med markedet for øvrig og/eller utvalgte aktører/grupperinger. Få oversikt over markedsandeler, ledighetsnivåer, portefølje- og leietakersammensetning.

 

Verdivurdering

Ønsker du å gjøre egne verdivurderinger, simuleringer og sensitivitetsanalyser? Hva om du oppnår høyere leiepris? Hvordan påvirkes porteføljen av en mistet kontrakt? Hva om eierkostnadene øker eller synker? Har du nylig signert en ny kontrakt, eller reforhandlet med eksisterende leietakere?

Logg deg på hvor enn du er; på kontoret, på reise eller på ferie, og se hvordan dette påvirker eiendommens eller porteføljens markedsverdi.

Verdivurdering.jpg

Kontantstrømanalyse.jpg

Kontantstrømsanalyse

Har du behov for en løpende oppdatert oversikt over kontantstrøm og nøkkeltall fra din eiendomsportefølje? En dynamisk rapport der du ser på porteføljen på et overordnet nivå, eller driller deg ned til geografiske områder, bygningstyper, SPV'er eller andre egendefinerte inndelinger? Hvor følsom er din portefølje i forhold til endringer av leieprisnivå, eierkostnader, rentekostnader og yieldnivå? Hvordan slår eventuelle endringer ut i forhold til dine KPI'er: LTV, rentedekningsgrad, mv.?

Integrert dataflyt mellom egne data, markedsdata og økonomiske forutsetninger, gjør at du får tilgang til en dynamisk finansmodell som muliggjør modellering (sensitivitets- og risikoanalyser) og simuleringer på en enkel og intuitiv måte.

Kontakt oss via vårt kontaktskjema under

Vi besvarer alle henvendelser innen kort tid.