Arbeidsrett

Kunnskapen du trenger innenfor arbeidslivets regler
Arbeidsrett   |   Lønn og skatterett   |   Trygderett   |   Nettkurs   |   Våre kursledere   |   Godkjenningsordningen
Arbeidsrett omhandler arbeidslivets regler. Vi tilbyr en rekke kurs som hjelper deg å få den kunnskapen du trenger innenfor dette området, blant annet kurs om ansettelse, oppsigelse, permittering, arbeidsgivers styringsrett, ferie og feriepenger og HMS-kurs for ledere.

HMS for ledere - lovpålagt opplæring

Den nye arbeidsmiljøloven §3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Permittering, oppsigelse og sluttpakker

Mange bedrifter opplever i dag å måtte gjennomføre permitteringer, nedbemanninger eller av grunner måtte si opp eller avskjedige arbeidstakere. I slike prosesser er det viktig å foreta de riktige vurderingene og å følge den lovpålagte framgangsmåten.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Styringsrett og konflikthåndtering

Personalsaker og konflikthåndtering kan være krevende, og i slike situasjoner er det viktig at du har kjennskap til regelverket og vet hvordan du kan bruke din styringsrett som arbeidsgiver.  Lær hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Senior i arbeid - utfordringer og rettigheter

Det settes særlig fokus på arbeidsgivers plikt til tilpasning og tilrettelegging. Arbeidsmiljølovens og bedriftsinterne aldersgrenser, ferielovens bestemmelser for ansatte over 60 år og retten til sykepenger for eldre arbeidstakere er sentrale tema på dette kurset.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Skape gode avtaler i arbeidsforhold

Få tilgang til et fullstendig malsett for personalavtaler - med en grundig gjennomgang. 

På kurset tar vi utgangspunkt i lovbestemte avtaler og dokumenter som må opprettes i et arbeidsforhold. Alt fra ansettelsesavtalen, personalhåndboken, ulike personalmaler som protokoll til forhandlinger, til permisjonsvarsler og opphør av arbeidsforhold.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.