Regnskapsordbok

Finn svar på regnskap- og bokføringsbegreper

 • Alfabet
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Y
 • Z

BNP (Bruttonasjonalprodukt) - Hva er BNP?

BNP står for bruttonasjonalprodukt. BNP er den samlede produksjon i et land for et år, og beskriver hvor mye alle produserte varer og tjenester er verdt.

Visma eAccounting er et nettbasert regnskaps- og faktureringsprogram for små bedrifter. Prøv gratis i 14 dager.BNP beskriver verdien av et lands årlige produksjon. Verdiskapingen av alle samlede varer og tjenester er beregnet slik at verdien av forbrukte varer og tjenester er trukket fra. Det betyr at det kun er den virkelige verdiskapingen som regnes ut. De områdene som bidrar til et lands BNP er:

 • Privat forbruk
 • Offentlig forbruk
 • Investeringer
 • Eksport av varer og tjenester

Med andre ord er BNP den samlede inntekt som blir fordelt til lønnsmottakere, virksomheter og det offentlige. Verdensbanken bruker bruttonasjonalprodukt per innbygger til å lage en oversikt over verdens rikeste land. På listen fra 2014 ligger Luxembourg foran Norge og Qatar.

Hva er Norges BNP?

De siste tallene for Norges BNP er fra 2012, og den samlede verdien av den norske produksjonen var 512 580 000 000 amerikanske dollar. Det vil si nesten 3.2 billioner norske kroner. BNP per innbygger var i 2013 på 100 816 dollar, eller 624 000 norske kroner.

Norge ligger dermed langt foran nabolandene Danmark og Sverige, som har en BNP per innbygger på henholdsvis 58 930 og 58 164 dollar. Med andre ord er Norge over 70 % rikere enn både Danmark og Sverige.

Hva er formålet med BNP?

Helt enkelt er formålet med BNP å regne ut hvor mye et land produserer totalt sett. BNP er en interessant måleverdi fordi prinsippene for utredningen er felles for stort sett alle land i verden. Det vil si at landets økonomi kan sammenlignes på de samme premisser.

Når man har et felles utregningsgrunnlag, betyr det at man kan sammenligne velstand på tvers av landegrenser. BNP kan bli omregnet til BNP per innbygger. På den måten kan man sammenligne mindre lands økonomi med større lands økonomi. Ser man på den samlede BNP, er det klart at USA produserer mye mer enn Norge. Ser man på BNP per innbygger, derimot, ligger Norge klart foran amerikanerne, som har en BNP per innbygger på 53 143 dollar.

Hvordan regner man ut BNP?

Når man snakker om økonomisk utvikling innen økonomi, er det utviklingen i BNP som blir brukt. BNP blir regnet ut i faste priser, så perioden påvirkes ikke av inflasjon.

Det er markedspriser som brukes når man regner ut et lands BNP. Derfor inneholder BNP både moms og andre avgifter. Utover dette regner man også avskrivninger på fast realkapital med i BNP. Trekker man disse faktorer fra et lands produksjonsverdi, får man en verdi som kalles nettonasjonalprodukt, eller NNP.

Det finnes tre ulike metoder for å måle BNP for et land: produksjonsmetoden, utgiftsmetoden og inntektsmetoden.

1) Produksjonsmetoden: 

= Produksjon (basisverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier

= Produksjon (produsentverdi) - Produktinnsats (kjøperverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll

= Bruttoprodukt i alt (basisverdi) + Produktskatter - Produktsubsidier

= Bruttoprodukt i alt (produsentverdi) + Importskatter + Merverdiavgift + Toll2) Utgiftsmetoden:

= Konsum i alt + Bruttoinvestering i fast realkapital + Lagerendring + Eksport – Import

= Sluttanvendelse i alt - Import

= Innenlandsk sluttanvendelse i alt + Eksport – Import3) Inntektsmetoden:

= Lønnskostnader + Driftsresultat + Kapitalslit + Produksjonsskatter - Produksjonssubsidier

Kilde: 
SSB

BNP på engelsk:

GDP (Gross Domestic Product)