Gå til hovedsiden

Standarder og fellesløsninger sikrer god samhandling i pasientjournalen

Det er en viktig del av strategien til Visma at nasjonale løsninger blir implementert i den nye pasientjournalen for pleie- og omsorgssektoren, Visma Flyt Helse.

Ved å få på plass gode standarder i pasientjournalen vil vi høyne kvaliteten på dokumentasjon og samtidig gjøre samhandling med andre tjenester enklere.

Det store spørsmålet for kommune-Norge når det kommer til “Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal” er:

(i) om myndighetene skal lage sin egen journal – Akson journal, eller

(ii) om myndighetene skal holde seg til å legge til rette for nasjonale standarder og samhandling – skape sunn markedskonkurranse om selve journalløsningen.

Mye tyder nå på at det går i retning av at myndighetene legger til rette for nasjonale standarder og samhandling, og at markedet tilbyr løsninger i henhold til myndighetenes krav og standarder.

Vi i Visma har stor tro på at hvis markedet skal fungere, så er standardisering og samhandling veien å gå. Direktoratet for ehelse og KS tar nå et betydelig ansvar med å tilrettelegge gode nasjonale standarder, og det skal utvikles en samhandlingsplattform i regi av direktoratet for ehelse i tett samarbeid med Norsk Helsenett og sentrale aktører. 

Visma utvikler nå markedets mest moderne og innovative pasientjournal-løsning, hvor nasjonale standarder og fellesløsninger vil bli ivaretatt. Flere aktører vil gjøre det samme. Det er dermed grunn til å stille spørsmål ved om det er behov for å utvikle en egen kommunal journal gjennom Akson?

Denne artikkelen er en del av en serie artikler vi har skrevet om utviklingen av Kommune-Norges nye pasientjournal, Visma Flyt Helse. De andre artiklene i serien kan du lese her:

 1. Kommune-Norge trenger en ny pasientjournal nå
 2. IT-sikkerhet og personvern i fremtidens journalsystem
 3. Strukturert dokumentasjon med ICNP
 4. Brukeropplevelse i fremtidens journalsystem
 5. Kommunene med viktige bidrag i utviklingen av fremtidens EPJ

Torsdag 29. april arrangerte vi nettseminar om kommune-Norges nye pasientjournal, Visma Flyt Helse. Du kan nå skaffe deg tilgang til opptaket helt gratis og få presentert siste nytt om fremtidens pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren.

Få tilgang til seminaropptaket

Samhandling med standarder

Utviklingen av en ny pasientjournal for pleie og omsorgssektoren i kommune-Norge dreier seg om mer enn bare en modernisering av utseende og funksjonalitet i selve journalsystemet. En av de største utfordringene med dagens journalsystemer er at det er vanskelig å drive samhandling på tvers av sektorer på grunn av manglende felles språk og terminologi. Dette blir det nå en endring på.

Vårt bidrag, Visma Flyt Helse, er en pasientjournal for pleie- og omsorgssektoren. Ved hjelp av nasjonale felleskomponenter/løsninger, samhandling og standardisering, vil vi kunne jobbe og utveksle informasjon med andre leverandører på tvers av de ulike sektorene. Den beste måten å sikre god samhandling på er ved bruk av standardisering.

Akson-prosjektet snakker om en stegvis utvikling hvor Steg 1 fokuserer på å realisere komponenter i felles grunnmur som er nødvendige for å håndtere informasjonssikkerhet og personvern knyttet til mer utstrakt bruk av datadeling og dokumentdeling. Visma tar som kjent ikke del i dette prosjektet, men komponentene som utvikles i Steg 1, for å bidra til å sikre god samhandling, er tilgjengelige for bruk i journalsystemer for alle som ønsker å benytte seg av disse. 

Det er en viktig del av strategien til Visma at det som er, og det som kommer, av nasjonale løsninger blir implementert i den nye pasientjournalen for pleie- og omsorgssektoren, Visma Flyt Helse. Videre i denne artikkelen vil vi ta for oss nasjonale og internasjonale løsninger/komponenter og standarder som vi benytter oss av, og som brukerne vil få stor glede av, i kommune-Norges nye pasientjournal for pleie- og omsorgssektoren.

Dokumentasjon

Dagens pasientjournaler inneholder mye ustrukturert data, og fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i kommunehelsetjenesten. Ved å få på plass gode standarder i pasientjournalene vil vi høyne kvaliteten på dokumentasjon og samtidig gjøre samhandling med andre tjenester enklere. Og dataen blir tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og kunnskapsbasert forskning. 

Begrepene som i dag benyttes i ulike virksomheter og i ulike pasientjournaler varierer, og ofte dokumenteres pasientens status, behov, mål og tiltak gjennom lokale kodeverk ustrukturert fritekst. Bruk av fritekst uten struktur gir risiko for feiltolkninger av viktig informasjon, og egner seg lite for beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring, samt forskning og ledelse. Løsningen på utfordringen som vi her har skissert, er struktur, kodeverk og standardisering

I Visma Flyt Helse legger vi til rette for bruk av både ICNP, og på sikt SNOMED, som standard. Det legges også til rette for bruk av veiledende planer utviklet av fagmiljøer sammen med blant andre Norsk Sykepleierforbund, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Universitetet i Agder.

Felles språk gir en strukturert journal. Du kan lese mer om hvordan Visma Flyt Helse sikrer strukturert dokumentasjon i her. 

Helsenorge (Digihelse og DigiHelsestasjon)

Helsenorge er en nasjonal innbyggerportal med kvalitetssikret helseinformasjon, kombinert med digitale helsetilbud og selvbetjening. Gjennom Helsenorge er det mulig å ha sikker og trygg kommunikasjon mellom innbygger og aktørene i pleie- og omsorgssektoren. Pårørende med fullmakt kan på vegne av bruker kommunisere tilsvarende med tjenesten.

Med Digihelse innbyggerdialog i Visma Flyt Helse, kan din kommune enkelt etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenesten på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner. Brukere av hjemmebaserte tjenester samt rus/psykiatri med flere, kan med denne tjenesten enkelt og trygt kontakte helsetjenestene i sin kommune på helsenorge.no. De kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk.

Hovedmålet er å styrke samarbeidet og forenkle kommunikasjon mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med daglig utførelse av tjenester i hjemmet. Du kan lese mer om Digihelse her.

En tilsvarende tjeneste for innbyggerdialog finnes også for helsestasjonene gjennom det nasjonale prosjektet DigiHelsestasjon. Du kan lese mer om det her.

Kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Visma er allerede i gang og har utviklet en integrasjon mot kjernejournal fra dagens pasientjournal, Profil, slik at ansatte i kommunehelsetjenesten også kan gjøre oppslag direkte fra pasientjournalen. Dette vil naturligvis bli videreført i den nye pasientjournalen Visma Flyt Helse.

Kristiansund er en av kommunene som har kommet igang med bruken av kjernejournal som standard i sin pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren. Du kan lese mer om den svært vellykkede innføringen her.

Sykepleierne Marie Faksvåg (t.v.) og Bente Rånes i hjemmetjenesten Kristiansund er veldig fornøyde med Kjernejournal.
Sykepleierne Marie Faksvåg (t.v.) og Bente Rånes i hjemmetjenesten Kristiansund er veldig fornøyde med Kjernejournal.

Både NHN og KS anbefaler at kommuner tar i bruk Kjernejournal. I tillegg har alle innbyggere tilgang til egen kjernejournal via Helsenorge.

Persontjenesten

Persontjenesten hos Norsk Helsenett er helse- og omsorgssektorens kopi av Folkeregisteret og inneholder relevant folkeregisterinformasjon om alle personer i landet. Persontjenesten erstatter Personregisteret som er planlagt faset ut 31.12.2022.

Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i registeret. Det benyttes blant annet til pålitelig identifikasjon av pasienter og til kvalitetssikring av opplysninger om personell. Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og tilrettelegge for ny personidentifikator.

Både Visma Flyt Helse og Profil kobles opp mot Persontjenesten slik at brukerne av EPJ’en enkelt kan hente ned og kopiere informasjon fra Persontjenesten over i journalen. 

Sentral Forskrivningsmodul

Sentral Forskrivningsmodul (SFM) er en nasjonal komponent for å gi støtte ved forordning av medisiner, og bidra til økt kvalitet av e-resepter.

Dette vil:

 • understøtte utbredning og bidra til å øke kvaliteten i e-resept
 • øke brukervennlighet for aktører i samhandlingskjeden
 • gi kostnadseffektiv forvaltning
 • gi økt pasientsikkerhet og sørge for at personvern bli ivaretatt
 • understøtte innovasjon

SFM består av flere komponenter som sammen danner en helhetlig løsning som tilgjengeliggjøres for bruker som en integrert løsning i pasientjournalen.

E-resept

E-resept er en del av Sentral Forskrivningsmodul. Med forordning av medisiner benyttes modul for e-resept i SMF, som sender reseptene elektronisk til reseptformidler. 

E-resept består av e-resepter, multidose og pasientens legemiddelliste.Gjennom bruk av SMF vil man også få tilgang til pasientens legemiddelliste (PLL) som bidrar til å sikre at pasienten får riktig medisin.

Sentral Forskrivningsmodul, blir i likhet med andre nasjonale løsninger, implementert i kommune-Norges nye pasientjournal, Visma Flyt Helse.

Velferdsteknologisk knutepunkt

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. 

Det er en viktig del av strategien til Visma at det som er, og det som kommer, av nasjonale løsninger blir implementert i den nye pasientjournalen for pleie- og omsorgssektoren. Visma er således en stor tilhenger av initiativ som VKP, som sikrer samhandling på tvers.

Utprøvingen av knutepunktet har frem til nå konsentrert seg om integrasjonsbehov i kommunal sektor mellom velferdsteknologiløsninger, responssenterløsninger og pasientjournalsystemene.

De områdene VKP støtter nå er:

 • Journalføring av medisindispenserhendelser (Medisineringsstøtte)
 • Journalføring av digitalt tilsyn
 • Journalføring av behandlingslogg fra et sentralt responssenter
 • Journalføring av behandlingslogg fra en distribuert responssenterapplikasjon
 • Uthenting av informasjon fra EPJ

Fra 2021 startes nye utprøvingsprosjekter for å møte samhandlingsbehov knyttet til Digital hjemmeoppfølging. Velferdsteknologisk knutepunkt skal da prøves ut for datadeling mellom flere behandlingsnivåer, for eksempel mellom kommuner, fastleger og sykehus.

Helhetlig samhandling

Digitaliseringsdirektoratet skriver om standardisering at; “Ved å bruke obligatoriske og anbefalte IT-standarder for offentlig forvalting, blir tjenestene samstemte, brukervennlige, trygge og universelt utformet. Når standardisering og digitalisering øker, blir samhandling i offentlig sektor bedre, og vi får et høyere servicenivå på tjenestetilbudet til næringsliv og innbyggere.”

Visma har stor tro på at standardisering og nasjonale felleskomponenter er veien å gå for å sikre trygge og gode offentlige og kommunale tjenester i fremtiden. Dette må gjøres gjennom et felles samarbeid om standardisering og samhandling. Et samarbeid mellom myndigheter og markedet.

Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Helse kan du lese mer og ta kontakt med oss på våre nettsider. Husk også at du nå kan få tilgang til opptaket av nettseminaret vi arrangerte i april.

Se opptak av seminaret her

Mest populære