Gå til hovedsiden

Kommune-Norge trenger en ny pasientjournal nå

Situasjonen med dagens kommunale pasientjournaler er ikke tilfredsstillende. Dette har vi anerkjent lenge og allerede i 2016 startet Visma arbeidet med å lage den nye generasjonen pasientjournal for kommunal sektor. Dette er den største investeringen i en skytjeneste Visma har utført noensinne.

pasientjournal
En moderne skytjeneste åpner opp for helt nye måter å finne informasjon på.

Dette har vi anerkjent lenge og allerede i 2016 startet Visma arbeidet med å lage den nye generasjonen pasientjournal for kommunal sektor. Dette er den største investeringen i en skytjeneste Visma har utført noensinne. Vi er nå inne i et teknologisk generasjonsskifte som vil gi uante muligheter og som vil løse mange av de etterhvert kjente utfordringene.

Vårt mål er å starte innføring av første versjon av epj-løsningen, for de første kommunene, i løpet av 2021. Løsningen har blitt døpt Visma Flyt Helse. Bak den står et stort team med tverrfaglig tyngde, de sitter både i Norge og i utlandet, og jobber dedikert med Kommune-Norges nye pasientjournal. Vi er svært optimistiske på vegne av Kommune-Norge.

Hva kan vi forvente av en ny generasjon EPJ?

Først av alt er det viktig å presisere at Visma Flyt Helse er en pasientjournal for pleie- og omsorgsektoren. Dette er, sammen med grunnskolen, den desidert største utgiftsposten til kommunene. I 2018 brukte norske kommuner til sammen 122 milliarder kroner på helse og omsorg, tilsvarende 33 prosent av det totale kommunale budsjettet. Og det er bred enighet om at det er i pleie- og omsorgsektoren veksten og utfordringene vil være størst de nærmeste tiårene.

Det Visma Flyt Helse ikke er, er en pasientjournal for legevakt, fastlege, helsestasjon, rehabilitering, eller andre kommunale tjenester. Samhandling og utveksling av informasjon mellom disse tjenestene er svært viktig og må utføres gjennom standardisering og gode verktøy for samhandling. AKSON kaller sitt prosjekt for «Én innbygger – én journal», men en viktig presisering er at også her er det snakk om et stort behov for flere samhandlingsløsninger. Samhandlingsløsninger vil man være avhengig av uansett journal-løsning, og den beste måten å sikre god samhandling på er ved bruk av standardisering.

Det som er sikkert er at en ny generasjon skybasert pasientjournal gir en rekke muligheter som vil løse mange av de utfordringene som vi alle er enige om. I løpet av tiden frem mot lanseringen av Visma Flyt Helse vil vi gjennom en rekke artikler, her på denne siden, ta opp flere tema og problemstillinger som omhandler fremtidens journal-løsning i kommunal sektor. 

Før vi kommer så langt har vi mange andre spennende nyheter å dele. En av dem er Ruteplanleggeren for hjemmetjenesten. I e-boken kan du lese mer om optimering og se bilder fra Ruteplanleggeren.

Lettere å finne informasjon

Den største innvendingen mot dagens journalsystemer er at helsearbeidere bruker mye tid på å finne informasjon. Systemene er gammeldagse og det behøves mange klikk for å finne det man leter etter. Og kanskje finnes informasjonen kun som fritekst i et notat som er lastet opp i systemet.

En moderne skytjeneste åpner opp for helt nye måter å finne informasjon på:

  • Informasjonen vil være strukturert
  • Det vil benyttes standardisert terminologi
  • Løsningen vil tilpasses ulike brukergrupper
  • Helt nye former for søk og filtrering av informasjon er tilgjengelig
  • Hastigheten ved søk er upåklagelig

En kombinasjon av struktur, standardisert terminologi, brukertilpasning, filtrering og hurtighet ved søk vil gi en helt ny brukeropplevelse.

Sikkerhet og brukertilgang

En annen innvending mot dagens pasientjournaler er at det stilles spørsmål rundt både sikkerhet, effektiv autentisering, og brukertilganger. Dette gjør det vanskelig å tilrettelegge en løsning til ulike brukergrupper. I en moderne løsning, skal også innbyggeren kunne logge seg på og få riktige tilganger.

I Visma Flyt Helse legger vi tilrette for HelseID som standard. HelseID tilbyr autentisering av helsepersonell i Norge og skal sørge for at helsepersonell får en enklere hverdag gjennom enklere pålogging, større grad av single sign-on og færre påloggingsløsninger. HelseID bidrar også til at data- og dokumentdeling i helsesektoren kan etableres på juridisk og teknisk forsvarlig vis, og ivaretar de sikkerhetsmessige aspektene ved data- og dokumentdeling slik at det blir mulig å dele helseinformasjon.

Bruker du Visma Profil i dag? Logg deg inn i Community for å se sniktittserien fra Visma Flyt Helse – demovideoer tatt direkte fra utviklingsmiljøet.

Standardisering, dokumentasjon og beslutningsstøtte

Kanskje den største utfordringen med dagens pasientjournaler er at de inneholder for mye ustrukturerte data. Løsningen vil da ikke understøtte de ulike arbeidsprosessene, man får ikke god nok beslutningsstøtte og man får lite gjenbruk av data. Det er ikke god nok støtte for å vise kartlegging, plan, utførelse og resultater i sammenheng. Det er også lite støtte for å vise pasientforløp mellom virksomheter og tjenester.

Løsningen for denne utfordringen, som vi legger til rette for i Visma Flyt Helse, er mye mer struktur og standardisering. Med tanke på dokumentasjon legges det til rette for å følge ICNP-standarden. ICNP er en internasjonal terminologi utviklet for elektroniske informasjonssystemer. Den inneholder blant annet sykepleiediagnoser, tiltak og resultater; et redskap for kvalitetssikring og strukturering av sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp. Det blir også ivaretatt relevante standarder og terminologi fra SNOMED.

Standarder som eResept, Helsenorge.no, kjernejournal, med mer, blir selvsagt også ivaretatt i en moderne løsning. En av de store fordelene med moderne skybaserte tjenester er at man enkelt kan knytte seg opp mot etablerte standarder gjennom åpne og sikre API’er.

Sikker Saksbehandling med nye moderne standarder

Visma Flyt-plattformen ivaretar behovet for sikker saksbehandling. Postregistrering, skanning og arkivering til NOARK kjerne skjer i én arbeidsflyt. KS sin tjeneste KS SvarUt og Svar Inn, samt e-signering via KS-Fiks er også tilgjengelig. Det er lagt opp til direkte oppslag mot Folkeregisteret og Organisasjonsregisteret. Løsningen er utviklet i tråd med kravene i Norm for informasjonssikkerhet.

User Centric Design – Brukeropplevelse

For å imøtekomme kravene til god brukeropplevelse har Visma ansatt flere dedikerte eksperter på dette området. Disse ble involvert allerede i planleggingsfasen for å sikre at løsningen blir intuitiv, brukervennlig og understøtter arbeidsprosessene i pleie- og omsorgsektoren.

Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med flere referansekunder som deltar i planleggings – og testfasen. Disse kommer med avgjørende bidrag til at løsningen er godt forankret blant sluttbrukerne.

Norske kommuner trenger ny pasientjournal nå

Vi er alle enige om at alle norske kommuner trenger en ny pasientjournal. Disse signalene har Visma tatt inn over seg over lang tid. Etter fire år med intensivt arbeid, har vi nå kommet såpass langt i utviklingen av neste generasjons pasientjournal, at vi aktivt går ut og snakker om det.

Vi har valgt å omtale Visma Flyt Helse som “Kommune-Norges nye Pasientjournal”. Det er selvsagt preget av at vi er veldig spente og oppstemte. Vi kan ikke alene løse alle utfordringene rundt samhandlingen mellom alle kommunale helsetjenester, eller sykehusene. Det må gjøres gjennom et felles samarbeid om standardisering og samhandling. Samarbeid mellom myndigheter og markedet. Det vi kan bidra til er at Kommune-Norge tar et etterlengtet kvantesprang mot en moderne og fremtidsrettet omsorgstjeneste, i en tid full av endring og muligheter.

Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Helse kan du lese mer og ta kontakt med oss på våre nettsider. I tillegg kan du der få gratis tilgang til vårt nyeste nettseminar hvor vi presenterte, og demonstrerte live, det aller siste fra utviklingen av Kommune-Norges nye pasientjournal.

Klikk her for å komme til nettsiden

Mest populære