Gå til hovedsiden

Optimering kan løse komplekse oppgaver i kommunal sektor

Vi har kommet langt med digitalisering og automatisering av enkle prosesser, men hva med de tidkrevende og omfattende beslutningene som involverer vanskelige og betydningsfulle avgjørelser i offentlig sektor?

Det er ingen hemmelighet at kommunal sektor står overfor mange og store problemstillinger i årene som kommer. I 1950 var det over syv yrkesaktive per pensjonist, i dag er det omlag fire, og i 2060 forventes det at dette tallet har sunket til to yrkesaktive per pensjonist. Det vil sette store krav til effektivisering av alt fra barnehagene til pleie- og sykehjem. Prosesser skal effektiviseres og allerede pressede ressurser skal utnyttes til det maksimale. Samtidig rettes det et økende fokus mot å oppfylle individuelle krav og ønsker fra samfunnet.

Heldigvis er vi godt på vei mange steder og moderne it-løsninger hjelper mange i hverdagen. Daglig, månedlig og årlig, i mange ulike avdelinger, løses det komplekse oppgaver i kommunal sektor. Likevel er det slik at flere av løsningene som blir tatt i bruk i de mest komplekse oppgavene, er et godt stykke unna optimalitet. På mange områder er det veldig mye å hente ved å ta i bruk moderne, fremoverlent teknologi som optimering i kommunal sektor.

Tre optimeringsløsninger

Vi har kommet langt med digitalisering og automatisering av enkle prosesser, men hva med de tidkrevende og omfattende beslutningene som involverer vanskelige og betydningsfulle avgjørelser i offentlig sektor?

Eksempelvis får småbarnsforeldre ofte tildelt barnehageplass som er av lavere prioritet enn de potensielt kunne fått ved en optimal tildeling. Sykepleiere i hjemmesykepleien bruker mer tid på reising enn de nødvendigvis hadde trengt. Reisetid som kunne blitt brukt på å gi bedre omsorg til pasienter. Lærere og elever får timeplaner som er mindre effektive enn det de kunne vært. 

Løsninger for å optimere disse komplekse oppgavene finnes allerede:

Optimert barnehageopptak

Ved å ta i bruk Visma Flyt Optimert Opptak kan barnehageopptaket gjennomføres på sekunder, og samtidig hensynta både barnehagenes vedtekter og foreldrenes ønsker for barna. Løsningen ble pilotert i Larvik kommune våren 2020. Resultatet fra piloten viser at der man tradisjonelt bruker flere hundre dagsverk på å lage en fordeling av barn til barnehager, kan man nå få det unnagjort på under 10 sekunder. 

Optimert ruteplanlegging

Ved å ta i bruk Ruteplanleggeren i hjemmetjenesten får pleierne mer tid hos brukerne i en hektisk hverdag med en stadig økende arbeidsmengde. Kommuner rapporterer om en mye mer effektiv hverdag med blant annet 14 prosent mer tid hjemme hos brukerne. Kompetansen til pleierne blir utnyttet bedre, og pleierne bruker mindre tid på kjøring.

Mer om dette senere i artikkelen. Du kan også lese mer om Ruteplanleggeren her.

Optimerte timeplaner

Å lage timeplanen for et helt skoleår er et puslespill som er særdeles vanskelig å få til å gå opp. Lærere skal tildeles klasser, klasser skal tildeles fag, fagene skal tildeles tidspunkt og dette skal igjen tildeles til et rom hvor undervisningen skal finne sted. I tillegg til dette skal man ta hensyn til alle regler og ikke minst preferanser som finnes. 

I dag må man som regel lette litt på noen av reglene og preferansene for å få planene til å gå opp. Det ender ofte opp med at lærere og elever får hull i timeplanen. Dette, i tillegg til at det å lage en timeplan for en skole er svært tidkrevende, er bakgrunnen for at Visma i dag utvikler automatisert timeplanlegging i videregående skoler. Dette produktet vil gjøre prosessen med å lage timeplaner for skoleåret både enklere, mindre tidkrevende og samtidig vil man kunne finne bedre timeplaner for elever og lærere. 

Ruteplanleggeren i samspill med fremtidens omsorgsløsninger

Ruteplanleggeren er et verktøy som er i ferd med å bli en mer og mer sentral del av hverdagen for de ansatte i hjemmetjenesten. Samspillet Ruteplanleggeren får med fremtidens pasientjournalsystem vil gjøre hverdagen til de ansatte og brukerne i hjemmetjenesten betydelig enklere, mer effektiv og smartere sammenliknet med dagens situasjon.

Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for pleie- og omsorgssektoren. Derfor utvikles nå en plattform for fremtidens omsorgsløsninger, som skal bidra til enda bedre tjenester. Sentralt i denne omstillingen står den nye EPJ-løsningen, Visma Flyt Helse. For Ruteplanleggeren gir samspillet i plattformen en rekke gevinster:

  • Med Digihelse vil brukerne få melding om når de kan forvente å få besøk. Denne dataen blir estimert av Ruteplanleggeren.
  • Med eLås vil de ansatte få generert nøkler ut fra hvilke oppdrag de får tildelt av Ruteplanleggeren.
  • Med Responssenter vil Ruteplanleggeren bli informert om eventuelle endringer i oppdragene som krever re-optimering av kjørerutene.
  • Med de mobile løsningene får de ansatte ferdig genererte ruter presentert direkte på nettbrett eller lignende. På sikt kan potensielt re-optimerte ruter komme direkte inn i kjøreplanen i løpet av et arbeidsskift.

Veien videre for Ruteplanleggeren

Verdal kommune er en av de første kommunene som har tatt i bruk det nye verktøyet Visma Flyt Ruteplanlegger for hjemmetjenesten. Allerede få måneder etter innføringen av Ruteplanleggeren har de oppnådd betydelige resultater, og fått en mer effektiv hjemmetjeneste i kommunen.

Visma tilbyr ikke bare Ruteplanleggeren i hjemmetjenesten i Norge. Vi jobber nå også med en integrasjon med den finske software-leverandøren av pasientjournalsystem, DomaCare. Her tilbys mer eller mindre den samme løsningen som i det norske markedet. Det at etterspørselen av Ruteplanleggingsløsning er stor i andre land gjør at det også er mer attraktivt for Visma å investere enda mer i å lage en Ruteplanlegger av særdeles høy kvalitet. Dette er derfor et område som det kommer til å bli satset på i tiden fremover. 

Det må også nevnes at Ruteplanleggings-tjenester ikke begrenser seg kun til hjemmetjenesten. Teknologien som brukes i Ruteplanleggeren tilbys også til håndverkerbransjens Contracting Works, som tilbyr programvare for håndverkerbransjen. Denne bransjen står overfor lignende problemstillinger som hjemmetjenesten hvor elektrikere og rørleggere reiser rundt til ulike geografiske områder for å bistå med håndverksarbeid. I løpet av 2021 vil Ruteplanleggingsteknologien som brukes i hjemmetjenesten også være live i håndverkerbransjen. 

Vil du vite mer om Ruteplanleggeren kan du lese mer på våre nettsider.

Les mer her

Mest populære