Barnehagen – samfunnets viktigste institusjon

Barnehage - samfunnets viktigste institusjon

Jeg har fått en ny forståelse av barnehagen.

Som foreldre har de fleste av oss kjent på sårbarheten ved å slippe barnet fra oss så tidlig i livet. “Håper for all del at vi får plass i Tirilltoppen. Der går Thomas, den eneste som Tuva (11 mnd!) kjenner. Jeg har hørt at personalet skal være så positive og oppmerksomme. De ser deg virkelig – og barna. Foreldrene er bare så fornøyde og utearealene fantastiske”.

Barnehagens åpenbare verdi vs forskning

Den mest åpenbare verdien ligger i barnehagens praktiske funksjon for arbeidslivet, og naturligvis sosialisering og integrering basert på et felles verdigrunnlag. Men forskning viser også at barnehagen spiller en sentral rolle når det kommer til utdanning, folkehelse og samfunnsøkonomi.

I artikkelen «Sats bredt på psykisk helse i barnehagen og skolen» skriver tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Arne Holte, at psykiske helseproblemer koster samfunnet 185 milliarder årlig. Det er 30% mer enn alle kreftsykdommer til sammen.

Halvparten av sykdomstilfellene oppstår i barne- og ungdomsalder og har direkte sammenheng med frafall i videregående skole og redusert deltakelse i arbeidslivet. Hovedbudskapet til Holte er at samfunnet må satse på forebygging fremfor behandling, dersom vi skal redusere frafallet i videregående skole, øke yrkesdeltakelsen og styrke folkehelsen.

Det viser seg at høykvalitetsbarnehager, som de aller fleste norske barnehager er, forebygger vansker med psykisk helse og kompenserer for flere kjente utfordringer til barn av familier med lav sosioøkonomisk status. Det viser seg også at barnehager motvirker sen språkutvikling, styrker lese- og regneferdighetene og den kognitive utviklingen hos barna.

En målrettet kompetansestrategi

Riktig kompetanse i barnehagen

Barnehagen har altså et utrolig viktig samfunnsoppdrag! Hvordan kan det allerede gode arbeidet som barnehagene gjør på dette området styrkes ytterligere? Riktig kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og tett samarbeid på tvers av fagmiljøene og foreldrene er viktige nøkkelord. Pr i dag oppfyller kun 70% av barnehagene pedagognormen, noe som danner bakteppet for regjeringens strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene. Med strategien følger økte midler til kompetanseheving for de ulike yrkesgruppene i sektoren.

En annen del av dette bildet er behovet for gode IT-tjenester som legger til rette for samhandling med hjemmet, dokumentasjon av barnets utvikling, god ressursutnyttelse og ikke minst tverrfaglig samarbeid. Herunder ser vi at stadig flere kommuner reorganiserer seg og tar i bruk nye samhandlingsverktøy. Et godt eksempel på dette er Tromsø kommune som høster mye anerkjennelse for sitt arbeid med tidlig innsats.

Visma satser stort på oppvekstsektoren

De siste 6 årene har Visma investert hundretalls millioner i oppvekstsektoren med nye, omfattende skytjenester for skoleadministrasjon, barneverntjeneste og PP-tjeneste. I løpet av 2018 skal vi også lansere vår nye løsning for barnehagesektoren – Visma Flyt Barnehage. Sentralt for denne satsingen er blant annet:

  • Heldigital, selvbetjent løsning for barnehageopptak.
  • Digitale tjenester for innsyn, selvbetjening og kommunikasjon.
  • Pedagogisk planlegging.
  • Modul for tverrfaglig samarbeid basert på samtykke.
  • Dokumentasjon av barnets utvikling.
  • Oversikt over formell kompetanse.
  • Ressursstyring med vikarhåndtering.
  • Rapportering, fakturering.

Forebygging av frafall i videregående skole må starte i barnehagen. Vårt mål er å tilby sammenhengende systemer som underbygger dette samfunnsoppdraget.

Nettseminar – Fremtidens Barnehage

Det er tidligere blitt arrangert et nettseminar, Fremtidens Barnehage, der Stein Are Sellevoll-Klubbenes (Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap) fra Oslo kommune snakket om ‘digitale pedagogiske verktøy. I tillegg ble det presentert en demo av Visma Flyt Barnehage og hva du kan forvente av løsningen. Vidar Arntzen fortalte om hvordan man kan bruke gode IT løsninger for å understøtte lover og regler rundt barn som har spesielle utfordringer.

Alt dette kan du nå få tilgang til.

Se seminar-opptaket og få tilgang til presentasjonene »