Gå til hovedsiden

Sykdom i ferien – hvilke regler gjelder?

I forbindelse med ferieavvikling dukker det gjerne opp tilfeller der arbeidstaker blir syk enten før, eller under ferieavvikling. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette?

Regler ved sykdom i ferien
Regler ved sykdom i ferien

Ferieloven § 9, nr. 1 inneholder regler om ferieavvikling i forbindelse med sykdom. Bestemmelsen regulerer arbeidstakers rettigheter når sykdom inntrer før ferieavviklingen eller når sykdommen inntrer i ferien.

Les guiden om ferie og feriepenger her

Sykdom før ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer før ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det stilles krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør for å få utsatt ferien. Det holder altså ikke med at man for eksempel, har en gradert sykmelding.

Arbeidsuførheten må også dokumenteres med en legeerklæring. Kravet om å få utsatt ferien må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før feriens start.

Sykdom i ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer i ferien, kreves det også her hel arbeidsuførhet samt legeerklæring for å ha rett til å utsette ferien sin.

Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Syk i utlandet

For å ha rett til sykepenger, er et av vilkårene at arbeidstaker oppholder seg i Norge eller eventuelt i et EØS-land. Husk at krav til dokumentasjon for arbeidsuførheten må være oppfylt.

Dersom arbeidstakeren blir syk på ferie i et land utenfor EØS, vil personen ha rett til å få erstattet de feriedagene man er syk selv om de oppholder seg i et land utenfor EØS. Dette fordi ferieloven ikke stiller noe krav til hvor man er for å få utsatt ferien ved arbeidsuførhet. Men man har ikke rett til å få økonomisk kompensasjon i form av sykepenger. Dette fordi man verken har oppholdt seg i Norge eller et EØS-land.

Les også: Syk på ferie i utlandet – hva med sykepenger?

Utsettelse av ferie

Dersom man får utsatt ferien sin på grunn av sykdom i ferien, får arbeidstaker kun tilbake de dagene han/hun faktisk var syk i ferien. Har arbeidstaker hatt 4 uker ferie, men var syk i 8 av disse dagene, er det 8 dager han/hun da kan kreve utsatt til senere i ferieåret.

Dersom arbeidstaker derimot benytter seg av muligheten til å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden.

Eksempel: Har arbeidstaker avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien, må vedkommende tilbake på jobb så snart hun/han blir frisk, selv om dette er i løpet av disse tre ukene. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt her.

Bli oppdatert!

Les guiden om ferie og feriepenger her

Mest populære