Gå til hovedsiden

Sykdom og sykepenger under utenlandsopphold i ferien

I forbindelse med ferieavvikling dukker det gjerne opp tilfeller der arbeidstaker blir syk enten før eller under ferieavvikling. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette?

Regler ved sykdom i ferien
Regler ved sykdom i ferien

Ferieloven § 9, nr. 1 inneholder regler om ferieavvikling i forbindelse med sykdom. Bestemmelsen regulerer arbeidstakers rettigheter når sykdom inntrer før ferieavviklingen eller når sykdommen inntrer i ferien.

Når det gjelder retten til sykepenger, så er ikke dette regulert i ferieloven, men i folketrygdloven.

Sykdom før ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer før ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det stilles krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør for å få utsatt ferien. Det holder altså ikke at man for eksempel, har en gradert sykmelding.

Sykdom i ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer i ferien, kreves det også her hel arbeidsuførhet samt legeerklæring for å ha rett til å utsette ferien sin. Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. 

Dersom arbeidstakeren blir syk på ferie i et land utenfor EØS, vil personen ha rett til å få erstattet de feriedagene man er syk selv om de oppholder seg i et land utenfor EØS. Dette fordi ferieloven ikke stiller noe krav til hvor man er for å få utsatt ferien ved arbeidsuførhet. Men man har ikke rett til å få økonomisk kompensasjon i form av sykepenger. Dette fordi man verken har oppholdt seg i Norge eller et EØS-land.

Hvilke feriedager blir egentlig utsatt?

Dersom arbeidstaker benytter seg av muligheten til å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden.

Eksempel: Har arbeidstaker avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien, må vedkommende tilbake på jobb så snart hen blir frisk, selv om dette er i løpet av disse tre ukene. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt her.

Dersom man derimot får utsatt ferien sin på grunn av sykdom i ferien, får arbeidstaker kun tilbake de dagene hen faktisk var syk i ferien. 

Eksempel: Arbeidstaker har hatt fire uker ferie. Hen var syk i åtte av disse dagene. Her er det kun åtte dager hen da kan kreve utsatt til senere i ferieåret.

Sykepenger i utlandet?

Når det gjelder rett til sykepenger ved sykdom i utlandet, må vilkårene for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 være oppfylt for at man skal ha krav på dette.

 Sykepenger ytes som hovedregel kun til arbeidstakere som oppholder seg i Norge, jf. folketrygdloven § 8-9. Dette gjelder som utgangspunkt både for arbeidstakere som blir syke i utlandet og for arbeidstakere som er arbeidsuføre når de reiser ut av landet. Egne regler gjelder dersom personen omfattes av EØS-avtalen og dersom sykdommen inntreffer under opphold i et EØS land.

Hovedregelen er at arbeidstaker ved sykdom på reise utenfor Norge, og eventuelt EØS-land, ikke har krav på sykepenger før hen er tilbake i Norge. Det er åpnet for at det kan innvilges sykepenger i disse tilfeller når arbeidstakeren blir innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller for dekket oppholdet etter avtale med et annet land om trygd. 

Husk også at for å ha rett på sykepenger, så kreves det etter folketrygdlovens bestemmelser, som hovedregel at arbeidstaker varsler arbeidsgiver om sykefraværet første hele fraværsdag for å ha rett på sykepenger. Det er nok mange arbeidsgivere som aksepterer at varsling om sykefraværet først kommer når arbeidstaker kommer tilbake fra ferie, men dette er altså ikke noe arbeidsgiver må akseptere.

Vil du oppdateres om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett?

Sjekk ut Regelpodden her

Mest populære