Bilgodtgjørelse – dette er satsene for 2019

Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder fra 1. januar 2019.

Hva har den ansatte krav på?

Loven sier ikke noe om dekning av bilgodtgjørelse. Ansattes krav på utgiftsdekning må derfor som hovedregel være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ofte er det derfor sagt noe om utgiftsdekning i den ansattes arbeidsavtale. For virksomheter som er tariffbundet så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse.

Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale.

Les også: Utfylling av reiseregning – strenge og kompliserte krav

Statens sats og skattefri sats

Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fra 2016 har det vært slik at deler av statens sats er skattepliktig. Noen arbeidsgivere har avtalt med de ansatte at det er den trekkfrie satsen som utbetales. Da vil det ikke være et trekkpliktig overskudd.

Statens sats for bilgodtgjørelse fra 1. januar 2019

Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats».

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats.

Statens sats for kilometergodtgjørelse Kr 4,03 pr km

For reiser foretatt etter 1. januar 2019 er satsen for kilometergodtgjørelse kr 4,03 per kjørte kilometer. Denne satsen  gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Tillegg til kilometergodtgjørelsen

Type tillegg Sats
Passasjertillegget Kr 1,00 per passasjer per kjørte kilometer
Tilhengertillegget Kr 1,00 per kilometer
Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei Kr 1,00 per kilometer

 

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) Kr 0,10

Utgifter statens sats for bilgodtgjørelse skal dekke

Bilgodtgjørelsen skal dekke utgifter som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon. I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.

Skattefri kilometergodtgjørelse i 2019

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2019 er kr 3,50 pr km. Det vil si at hvis de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk.

Denne satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil. Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km for de som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen.

Passasjertillegget, tilhengertillegget og tillegget kjøring på bygg- og anleggsvei gitt i medhold av statens særavtaler kan utbetales skattefritt.

Les også: Hvilke reiser gir skattefri bilgodtgjørelse og bruk av yrkesbil?

Skattepliktige overskudd ved utbetaling av statens sats i 2019

Statens sats Skattefri sats Skattepliktig overskudd
Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil Kr 4,03 pr km Kr 3,50 pr km Kr 0,53 pr km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) Kr 0,10 pr km Kr 0,00 pr km Kr 0,10 pr km

 

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Han har avtale om å få utgiftsdekning etter satsene i  statens særavtale. Han har har kjørt 250 kilometer og ført dette på reiseregningen.

Kravet etter statens særavtaler 250 km x 4,03 kr Kr 1007,50
Trekkfri utbetaling 250 km x 3,50 kr Kr 875
Skattepliktig utbetaling Kr 132,50

Den ansatte har krav på kr 1007,50 utbetalt. Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Kr 132,50 er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift.

Feriepenger

Det skal i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger av bilgodtgjørelse, hverken av trekkfri eller trekkpliktig del.

Pensjonsgrunnlag (AFP/OTP)

Bilgodtgjørelse danner ikke grunnlag for AFP- eller OTP-premie. Når det gjelder OTP vil den trekkpliktige delen inngå i grunnlaget hvis det ikke er gjort unntak i innskuddsplanen for virksomheten.

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser.

Motorsykkel over 125 cc Kr 2,95 pr km
Snøscooter og ATV Kr 7,50 pr km
Båt med motor Kr 7,50 pr km
Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidler Kr 2,00 pr km

 

Har du spørsmål knyttet til reising for ansatte?

I 2018 og 2019 har vi fått flere regelendringer innen for diett og reiseutgifter.

  • Hvilke utgifter kan den ansatte kreve dekket?
  • Hva kan utbetales skattefritt?
  • Hvordan rapportere riktig i a-meldingen?

Ved å delta på vårt kurs, blir du oppdatert på de nye reglene for dekning av ansattes reiseutgifter.

Ja, jeg vil lese mer om kurs i reiseregninger