Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse.  Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder fra 22. juni 2018.

Hva har den ansatte krav på?

Loven sier ikke noe om dekning av bilgodtgjørelse. Ansattes krav på utgiftsdekning må derfor som hovedregel være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ofte er det derfor sagt noe om utgiftsdekning i den ansattes arbeidsavtale. For virksomheter som er tariffbundet så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse.

Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale.

Statens sats og skattefri sats

Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fra 2016 har det vært slik at deler av statens sats er skattepliktig.

Statens sats for bilgodtgjørelse fra 22. juni 2018

Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som “statens sats”.

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats.

Statens sats for kilometergodtgjørelse Kr 3,90 pr km

Statens sats for 2018 ble offentliggjort 22. juni 2018. For reiser foretatt etter 21. juni 2018 er satsen for kilometergodtgjørelse kr 3,90 per kjørte kilometer. Denne satsen  gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Tillegg til kilometergodtgjørelsen

Type tillegg Sats
Passasjertillegget Kr 1,00
Tilhengertillegget Kr 1,00
Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei Kr 1,00

 

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen (Tromsø) Kr 0,10

Utgifter statens sats for bilgodtgjørelse skal dekke

Bilgodtgjørelsen skal dekke utgifter som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon. I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.

Skattefri kilometergodtgjørelse

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2018 er kr 3,50 pr km. Denne satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil. Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km for de som fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen.

Passasjertillegget, tilhengertillegget og tillegget kjøring på bygg- og anleggsvei gitt i medhold av statens særavtaler kan utbetales skattefritt.

Skattepliktige overskudd etter 22. juni 2018

Statens sats Skattefri sats Skattepliktig overskudd
Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil Kr 3,90 pr km Kr 3,50 pr km Kr 0,40 pr km
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen (Tromsø) Kr 0,10 pr km Kr 0,00 pr km Kr 0,10 pr km

 

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Han har avtale om å få utgiftsdekning etter satsene i  statens særavtale. Han har har kjørt 250 kilometer og ført dette på reiseregningen.

Kravet etter statens særavtaler 250 km x 3,90 kr Kr 975
Trekkfri utbetaling 250 km x 3,50 kr Kr 875
Skattepliktig utbetaling Kr 100

Den ansatte har krav på kr 975 utbetalt. Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Kr 100 er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift.

Feriepenger

Det skal i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger av bilgodtgjørelse, hverken av trekkfri eller trekkpliktig del.

Pensjonsgrunnlag – AFP/OTP

Bilgodtgjørelse danner ikke grunnlag for AFP- eller OTP-premie. Når det gjelder OTP vil den trekkpliktige delen inngå i grunnlaget hvis det ikke er gjort unntak i innskuddsplanen for virksomheten.

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser.

Motorsykkel over 125 cc Kr 2,95 pr km
Snøscooter og ATV Kr 7,50 pr km
Båt med motor Kr 7,50 pr km
Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidler Kr 2,00 pr km

 

Vil du lære mer om bilgodtgjørelse og andre spørsmål som knytter seg til ansatte på reise?

I 2018 har vi fått regelendringer og rettspraksis som får store konsekvenser for arbeidsgivere. Vi har satt sammen en fagdag som omhandler den nye dommen om reisetid fra høyesterett og de nye reiseregulativene som ble gjort gjeldende fra 22. juni 2018.

Les om kurset: Nye regler – reiseregninger

Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Connect with Karianne: