Gå til hovedsiden

Hva er nasjonal portal for bekymringsmelding?

Offentlig ansatte har et ansvar for å melde bekymring (gjerne gjennom nasjonal portal for bekymringsmelding) om et barn til barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon.

nasjonal portal for bekymringsmelding
Er du en lærer som er bekymret for en av dine elever, eller ansatt i barnehagen som er bekymret for et av barna, er det viktig at du tar dette videre med rektor eller barnhagestyrer.

En lærer er veldig bekymret for et barn. Hun har observert blåmerker på guttens nakke og høyre arm. Når hun spør ham hvordan han har fått disse merkene, sier gutten at han falt og slo seg. Hva skal hun gjøre?Hvordan kan hun benytte seg av nasjonal portal for bekymringsmelding?

Det er langt ifra første gang læreren har observert blåmerker på gutten. Gjentatt ganger har læreren sett det. Hun begynner å bli bekymret for om barnet har det bra. Kan det være at han bare faller og slår seg gjentatte ganger? Om og om igjen. Og på nakken? Det virker lite sannsynlig på læreren.

Læreren går til rektor og forteller hva hun observerer. Når rektor hører historien fra læreren, får hun medhold fra rektor i sine bekymringer for gutten. Etter en god dialog bestemmer de seg for at denne saken bør undersøkes nærmere. Rektor beslutter å melde saken til barneverntjenesten.

Rektor logger seg inn i fagløsningen til skolen og finner knappen “Meld bekymring til barnevernet” på barnet og fyller ut skjemaet. Når rektor trykker “Send” blir meldingen sendt til den lokale barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottar meldingen øyeblikkelig og kan begynne å behandle den.

Meldeplikt

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Mange barn i Norge blir utsatt for alvorlig fysisk vold og seksuelle overgrep. Barn bruker ulike strategier for å forhindre at vold og overgrep skjer og for å forhindre at andre får vite om dette.

Som ansatt i barnehage og skole møter du barn og unge daglig. Det gjør at du er i en unik posisjon til å følge med på utviklingen hos barna, både positiv og negativ. I noen tilfeller kan måter for, eller endringer i, hvordan et barn uttrykker eller oppfører seg gjøre at du blir bekymret for hvordan barnet har det. Blåkors har laget en liste med 5 råd til deg som er bekymret for et barn. Disse finner du her.

Offentlig ansatte har et ansvar for å melde bekymring om et barn til barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon. Ansatte på skolen og i barnehagen møter mange barn hver dag. Er du en lærer som er bekymret for en av dine elever, eller ansatt i barnehagen som er bekymret for et av barna, er det viktig at du tar dette videre med rektor eller barnhagestyrer. 

Offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold

  • når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. barnevernloven § 6-4 første ledd

og

  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd, jf. barnevernloven § 6-4 første ledd

Meldeplikten etter barnevernloven innebærer et personlig ansvar for å melde, og går foran lovbestemt taushetsplikt. Jo raskere man får oversendt meldingen til barnevernet, jo raskere kan du bidra til at barnets situasjon blir raskere avklart. 

Meld fra direkte i fagsystemet ditt

I 2020 mottok barneverntjenesten 56.802 bekymringsmeldinger for 48.695 barn i aldersgruppen 0-17 år. Hos Bufdir finnes det mye interessant statistikk. Blant annet viser det seg at svært få bekymringsmeldinger fra barnehagene henlegges.

Hos Utdanningsdirektoratet finner du retningslinjer for hva du skal gjøre, utfra hvor du jobber:

Som beskrevet er du som offentlig ansatt, etter gjeldende lovverk, pliktig til å formidle alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon til barneverntjenesten der barnet oppholder seg. For at dette skal gå så raskt som mulig, slik at barneverntjenesten kan undersøke barnets situasjon, har Visma implementert muligheten for å sende bekymringsmeldingen direkte fra alle fagløsningene i skole, barnehage og velferd, uten å måtte gå inn i nasjonal portal for bekymringsmelding. 

Denne funksjonaliteten gir mulighet til å sende bekymringsmelding via portalen fra fagsystemene uten forsinkelse fra innlogging i portalen og eventuell skanning og postgang. 

Denne funksjonaliteten gjør at:

  • Det blir enkelt og effektivt å sende bekymring til barneverntjenesten.
  • Ansatte i barnevernet sparer tid.
  • Det som skrives i bekymringsmeldingen lagres elektronisk i fagløsning til barneverntjenesten.
  • Tjenesten sikrer etterprøvbarhet og rettssikkerhet.
  • Bekymringsmeldingen som sendes dukker opp med varsel til ansvarlige i barneverntjenesten og går ikke utover behandlingstiden som barneverntjenesten har til rådighet.
  • Sikrer at barneverntjenesten mottar nødvendig informasjon for å gjøre rett vurdering. 
  • Bidrar til at barnets situasjon bli raskere avklart.

Ønsker du å lese mer om våre fagsystemer kan du gjøre det på våre nettsider.

Les mer her

Mest populære