Gå til hovedsiden

Forbigått i en anbudskonkurranse

Hva kan du gjøre om ditt tilbud ikke er behandlet korrekt?

Hva kan du gjøre om ditt tilbud ikke er behandlet korrekt?

Her følger noen råd til hva du kan gjøre hvis du føler deg urettmessig forbigått.

Be om begrunnelse

Oppdragsgiver er forpliktet til å gi en begrunnelse for hvorfor det aktuelle tilbudet ble valgt. Begrunnelsen skal sette deg som tilbyder i stand til – på et objektivt grunnlag – å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosessen har foregått i samsvar med regelverket, og om det er grunnlag for å klage eller eventuelt begjære midlertidig forføyning.

 Det er veldig viktig å huske på at du må legge frem dine innvendinger før kontrakt inngås.

Legg frem invendinger i tideDet skal gå en viss tid fra oppdragsgiver velger tilbud til kontrakt inngås. Denne perioden kalles karensperiode. I denne perioden kan oppdragsgiver omgjøre sitt valg av kontraktspart. Det er derfor viktig at man legger frem sine innvendinger mot kontraktstildeling så tidlig som mulig, og før kontraktsinngåelse. Når du legger frem dine innvendinger er det viktig at de er saklige og klart formulerte, og at de knytter seg opp til konkrete forhold i anskaffelsesprosessen.

Les om hvordan du ber om innsyn i en anbudsprosess i bloggen Innsyn i offentlige anbudsprosesser.

Etter kontraktsinngåelse – flere mulige veivalg

Dersom oppdragsgiver ikke tar hensyn til dine innvendinger, og likevel inngår kontrakt er det ikke lenger mulig å omgjøre kontrakten. Du har da særlig to muligheter:

Sende en klage til KOFA

KOFA er klageorgan for offentlige anskaffelser. KOFA kommer med rådgivende uttalelser, men avgjørelsene sier ingenting om konsekvensene av et brudd på anskaffelsesretten, og de kan heller ikke ilegge erstatning. Det koster 8000 kroner å få en sak behandlet av KOFA. Dersom det dreier seg om en ulovlig direkte anskaffelse, er gebyret vesentlig lavere (1000 kroner).

Erstatning

Erstatning avgjøres i domstolBrudd på anskaffelsesreglene kan gi krav på erstatning. Det er her avgjørende at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Det er de ordinære domstolene som må ta stilling til et slikt erstatningssøksmål. Du kan ha krav på den negative kontraktsinteresse som betyr at dine kostnader ved å delta i konkurransen dekkes. I visse saker kan retten også tilkjenne erstatning for den positive kontraktsinteresse. Dette betyr at du får et økonomisk vederlag som skal dekke alt det du har tapt på å ikke få denne kontrakten.

En siste huskeregel – alle konkurranser som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser skal være basert på transparens, forutberegnelighet og likebehandling. Dersom dette ikke er tilfelle i din sak, kan det være gode grunner for å se nærmere på saken.

Visste du at nye regler for offentlige anskaffelser er på trappene i 2016? Les mer.

Mest populære