Gå til hovedsiden

Erstatning for positiv kontraktsinteresse

Har ditt tilbud blitt avvist? Når kan du kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse og hva betyr det?

Erstatning for positiv kontraktsinteresse

Urettmessig forbigått

Mange leverandører er tilbakeholdne med å ta saken til rettsapparatet selv om de har blitt urettmessig forbigått i en offentlig anbudskonkurranse. Hvorfor? Kanskje fordi man tenker at det ikke vil gi noen konsekvenser i praksis – avtalen er jo allerede tildelt og oppdraget utført eller varen levert.

Dette kan nok stemme i noen tilfeller, men her skal vi se nærmere på to nylig avsagte dommer. Dommene viser at leverandøren, ved alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, kan tilkjennes erstatning på positiv kontraktsinteresse – og da dreier det seg raskt om store summer.

 

Avvist av kommunen 

I dom fra Eidsivating lagmannsrett (LG 2016-02-15) ble en kommune dømt til å betale erstatning for den positive kontraktsinteresse til en urettmessig forbigått leverandør i forbindelse med en anbudskonkurranse om bygging av en skole. Den tilbyderen som rent faktisk ble tildelt kontrakt skulle etter rettens mening vært avvist av kommunen.

I anbudskonkurranser er det store krav til forutberegnelighet og likebehandling, og retten mente kommunen kunne bebreides for at anbudsvinners tilbud ikke ble avvist.

Retten kom til at det var sannsynlig at den som var innstilt som nummer i to i anbudskonkurransen ville vunnet konkurransen dersom kommunen hadde fulgt avvisningsreglene.

 

Positiv kontraktsinteresse kan kreves ved vesentlig feil

Neste spørsmål ble så hvor mye den forbigåtte entreprenøren kunne kreve i erstatning for den feilen kommunen hadde gjort.

Vi har en høyesterettsdom avsagt i 2001 (Rt-2001-1062)  som gir en del veiledning. Det heter i dommen at det må være et visst rom for at det offentlige kan gjøre feil ved vurdering av tilbud uten at dette gir grunnlag for ansvar for den positive kontraktsinteressen.Positiv kontraktsinteresse store summer penger

Skal en leverandør kunne kreve positiv kontraktsinteresse må den offentlige oppdragsgiver kunne klandres for å ha begått en vesentlig feil. Om noe er å anse som vesentlig vil være avhengig av omfanget og konsekvensen av feilen, type feil og hvor mye oppdragsgiver kan klandres for feilen.

I denne saken ble den forbigåtte leverandøren tilkjent nesten 20 millioner kroner i erstatning fra kommunen. I tillegg måtte kommunen dekke saksomkostninger på over 500 000 kroner.

 

Avvist av statens vegvesen – tilkjent erstatning på 41 millioner

Positivkontraktsinteresseuferdigvei

I en dom fra tingretten (TOSLO-2014-184164) ble entreprenørens tilbud i en anbudskonkurranse om bygging av ny riksvei feilaktig ble avvist av statens vegvesen.

Retten kom til at statens vegvesen verken hadde rett eller plikt til å avvise tilbudet.

 

 

I avgjørelsen fra Oslo tingrett er det viktig å merke seg følgende:

  • Den konkrete saken viser at oppdragsgiver har forskjellsbehandlet de to innleverte tilbudene – selv om begge inneholdt justeringer og presiseringer i forhold til krav i konkurransegrunnlaget, ble bare det ene tilbudet avvist. Dette er en usaklig forskjellbehandling som retten anså som en vesentlig feil
  • Vegvesenet kunne klandres for feilen
  • Feilen hadde åpenbart store konsekvenser for leverandøren ved at han ble ekskludert fra konkurransen.

På denne bakgrunn ble den forbigåtte leverandøren tilkjent erstatning for den positive kontraktsinteresse, noe som i dette tilfelle medførte at staten måtte betale 41 millioner kroner i erstatning til den avviste leverandøren. Vegvesenet måtte også dekke alle saksomkostninger.

 

Hvordan går man frem for å kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse?

Positiv kontraktsinteresse sekretær slik gjør duDersom oppdragsgiver ikke ønsker å kompensere for de feilvurderinger som er gjort, kan en forbigått leverandør vurdere rettslige skritt for å få erstatning.

Har du spørsmål til avvisning av tilbud og positiv kontraktsinteresse, eller andre spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen pr epost eller telefon +47 48 27 42 63.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære