Gå til hovedsiden

Tips til en universell utformet nettportal med skjemaer

Nasjonal lovgivning i Norge stiller krav om universell utforming av IKT-løsninger. Dette gjelder også nye offentlige nettsider. Vi ønsker her å dele noen erfaringer som kan benyttes i kravstillingen for private eller offentlige anskaffelser.

Nettportal med skjemaer

Hva er ELMER-standarden?

En ikke fullt så kjent standard er ELMER 3-standarden. ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er et sett retningslinjer som skal bidra til at nettskjema utformes på en enhetlig og brukervennlig måte. For offentlige nettløsninger som inkluderer skjemaer, er dette en standard som må benyttes overfor næringsdrivende, men som også bør benyttes overfor privatpersoner. Standarden vil også tilføre private nettportaler mye i retning av å skape en brukervennlig og tilgjengelig nettside.

Visma Consulting har de senere årene utviklet og levert en rekke store offentlige nettportaler basert på produktet EPiServer CMS. Alle disse tilfredsstiller krav om Universell Utforming (UU), og ELMER der skjemaer inngår i løsningene. Vi ønsker her å dele noen erfaringer som kan benyttes i kravstillingen for private eller offentlige anskaffelser:

Hva bør være med i kravstillingen?

Alle skjermbilder skal tilfredsstille kravene og utvikles med tanke på beste praksis rundt tilgjengelighet. For å sikre at løsningen innarbeider kravet allerede fra start av utviklingen, bør det stilles krav om at det benyttes sjekklister for UU gjennom i utviklingen. Sjekklisten har stor nytte for utviklere i prosjektet, og blir brukt i systemtest for å verifisere løsningen.

For deler av løsningen kan det innebære vesentlig merarbeid å følge WAI-Aria standarden. Det bør åpnes for en vurdering av dette i prosjektet, men stille krav om at Kunde involveres og godkjenner at det skal gjøres unntak.

Våre tjenester: Universell utforming

Når et nettsted er universelt utformet, krever dette også en innsats fra redaktører for å opprettholde dette. Redaktører må f.eks. skrive inn beskrivelser tilhørende bilder når bilder lastes opp, slik at denne beskrivelsen kan brukes til å gi mening for en svaksynt som leser siden via skjermleser. Opplæring av redaktører i dette bør derfor inngå i prosjektleveransen og kravstilles eksplisitt.

For å gjøre jobben til redaktører enklere bør utviklede sidetyper tilpasses kravene og ha nødvendige felt for å oppfylle WCAG-kravene, og det kan legges på hjelpetekster. Dette bør også stå som krav.

ELMER 3-standarden er mindre kjent blant leverandørene og krav på dette området bør om mulig være enda tydeligere. Denne standarden legger krav til både prosess, utforming og oppførsel til nettskjemaer. Leverandør bør ha krav om å følge standarden, og i tillegg bør det kreves at det utføres brukertest når ny type skjema utvikles. Vi deler de viktigste elementene i ELMER-standarden, og hvilke krav som kan stilles:

De viktigste elementene i ELMER-standarden

  • Det skal sikres en helhetlig løsning:​ Fokus på en helhetlig løsning hvor sluttbrukere alltid har oversikt over hvilken kontekst de er i, og hva som er neste steg. Dette skal sikres ved hjelp av en oversiktlig navigasjonsstruktur. Skjematjenesten skal bygge på Kundens grafiske profil overfor publikum, for å skape gjenkjennelseseffekt.
  • Det skal benyttes «Klart språk​»: Fokus på en konsekvent og tilgjengelig løsning med klart språk, som tydeliggjør skjematjenestens funksjoner og hjelpetekster.
  • Det skal sikres fokus på konteksten sluttbrukere befinner seg i, for å avdekke hvilke skjermstørrelser skjematjenesten skal optimaliseres for. Det er også viktig å tydeliggjøre at skjema fylles inn for valgt organisasjon.
  • Skjemaer skal være enkle og enhetlige: ​Veiledning og funksjoner skal være tydelige for brukeren.
  • Det skal gjøres tydelig validering:​ Ved mangler eller feil i besvarelsen, skal elementet bli validert fortløpende og gi sluttbruker rettledning. Kontroll av et felt utføres ikke før et felt mister fokus.
  • Feilmeldinger i validering skal vises i nærheten av der feilen ligger.
  • Det skal benyttes gode kontraster.
  • Riktig tab-rekkefølge for leseverktøy: For å sikre at alle brukere får lik mulighet til å benytte seg av løsningen, skal løsningen tilpasses blinde ved å benytte intuitiv tab-rekkefølge for elementer på siden. Dette inkluderer også god navngivning på visuelle elementer, og strukturert kildekode for å sikre rask navigasjon uavhengig av funksjonsevne.
  • Det skal lages løsning for gjennomlesning:​ Brukeren skal få mulighet til å lese gjennom skjemaet før innsending og kontrollere at den oppgitte informasjonen er korrekt, samt korrigere eventuelle feil før innsending.
  • Det skal lages bekreftelse på innsending:​ Når skjemaet er sendt inn, mottar brukeren en kvittering. Det er viktig at brukeren får veiledning gjennom hele prosessen og at det alltid er tydelig hva neste steg i prosessen er og når et skjema skal sendes inn.

Vil du vite mer om hva hvordan utvikle nettsider og portaler? Les mer her:

Les om utvikling av nettsider

Mest populære