Gå til hovedsiden

Sluttavtale – en god løsning for alle parter

Les om fordelene ved å inngå en sluttavtale.

Sluttavtale – en god løsning for alle parter

Ved behov for nedbemanning i virksomheten kan du ved å tilby sluttpakker unngå en vanskelig og tung nedbemanningsprosess. Med sluttavtaler unngår du også mulige tvister om lovligheten av en oppsigelse og sparer virksomheten for lange og kostbare rettsprosesser med potensielle høye erstatningskrav. Sluttavtaler vil derfor i mange tilfeller innebære store økonomiske besparelser for deg som arbeidsgiver. I tillegg vil en snarlig enighet om en sluttavtale ofte være en fordel for begge parter.

 

Hva er en sluttavtale?

En sluttavtale (også kalt fratredelsesavtale) er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at ansettelsesforholdet opphører og på hvilke vilkår.

I sluttavtaler er det vanlig å regulere:

  • hvor lenge arbeidsgivers lønnsplikt løper
  • hvorvidt arbeidstaker er fristilt sin arbeidsplikt i hele eller deler av oppsigelsesperioden
  • når feriepenger skal utbetales
  • om arbeidstaker skal avvikle restferie i oppsigelsesperioden
  • hvorvidt arbeidstaker skal motta særskilt sluttvederlag
  • om arbeidstaker får beholde mobiltelefon/PC eller når disse skal tilbakeleveres
  • konfidensialitet vedrørende avtalens innhold og bakgrunnen for at en sluttavtale inngås

I tillegg vil en sluttavtale som hovedregel også innebære at partene ikke kan fremme ytterligere krav mot hverandre i sakens anledning.

 

Hva er arbeidsgivers fordeler ved å inngå sluttavtaler?

Sluttavtaler er ofte kostnads- og tidsbesparende i forhold til alternativet. Arbeidsgiver er sikret et endelig resultat uavhengig av om det hersker en eventuell tvil om vilkårene for oppsigelse er oppfylt.

Sluttavtale fordeler arbeidsgiverEksempelvis er nedbemanningsprosesser ofte svært ressurskrevende og underlagt strenge regler med hensyn til hvilke av de ansatte som kan gis en oppsigelse og hvordan arbeidsgiver må gå frem. Drøftelser med tillitsvalgte, fastsettelse av utvelgelseskriterier og kompetansekartlegging er bare noen av delprosessene arbeidsgiver må forholde seg til før selve oppsigelsesprosessen kan igangsettes.

En nedbemanningsprosess kan også være skadelig for virksomhetens omdømme. Ved å inngå sluttavtaler er fordelen at det i stor grad overlates til arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å avgjøre hvordan og på hvilke vilkår arbeidsforholdet skal avsluttes.

Dersom det skulle oppstå tvist om lovligheten av en oppsigelse, vil en sluttavtale videre kunne avverge erstatningskrav og en lang rettsprosess. En sluttavtale vil, om utformet riktig, være det endelige økonomiske og rettslige oppgjøret mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. På denne måten vil arbeidsgiver sikre seg mot ytterligere økonomiske og rettslige krav fra den ansatte.

En sluttavtale vil i de fleste tilfeller inneholde konfidensialitetsbestemmelser som sikrer at det bevares taushet om avtalen og dens innhold.

 

Hva er den ansattes fordeler ved å inngå sluttavtale?

Sluttavtale fordeler ansattFor arbeidstaker innebærer sluttavtaler muligheten til å fremforhandle bedre økonomiske betingelser i forbindelse med sin fratreden enn hva en oppsigelse ville medført. Videre er en minnelig løsning ofte å foretrekke for begge parter fremfor en kostbar prosess i rettssystemet med usikkert utfall. På denne måten vil en sluttavtale være et alternativ med betydelig trygghet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Hva er viktig å tenke på?

Det er viktig for deg som arbeidsgiver å forsikre deg om at sluttavtalen er et endelig økonomisk og rettslig oppgjør mellom partene. Alle forhold som er relevante å regulere i avtalen bør inntas. På denne måten kan du forhindre at den ansatte fremmer ytterligere økonomiske eller rettslige krav. Vi anbefaler at du søker bistand fra advokat ved forhandlinger om ansettelsesforholdets opphør og utformingen av sluttavtalen for å forsikre at ingenting utelates.

 

Kontakt gjerne Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost dersom du har spørsmål i forbindelse med avvikling av arbeidsforhold.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Stavanger | Advokat Trondheim | Advokat Kristiansand

Mest populære