Gå til hovedsiden

Statsbudsjettet 2017

Den 6. oktober la regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Skatt og avgift i statsbudsjettet 2017

Den 6. oktober la regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste forslagene. Ønsker du ytterligere informasjon har vi egne sider om:

Selskapsskatt

Personskatt

Finansskatt

Formuesskatt

MVA og avgift

 

Redusert skatt på alminnelig inntekt

Statsbudjsettet 2017Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 25 til 24 %.

Merk at for alminnelige lønnsmottakere har dette en motpost i at trinnskatten oppjusteres, samt skjerpet skattlegging av aksjeutbytte og utdelinger fra deltakerlignede selskaper.

 

Endringer i beregning av formuesskatt

Det foreslås endringer i hvordan formuesskatt skal beregnes, blant annet ved at det innføres en rabatt for aksjer og driftsmidler en eier. I tillegg skal en forholdsmessig del av gjeld som kan allokeres til sekundærboliger, næringseiendom, aksjer eller driftsmidler avkortes. Les mer om dette her.

Hardere beskatning av finansnæringen

Ettersom finansnæringen er unntatt fra merverdiavgift, foreslår regjeringen å beskatte finansforetak hardere ved innføring av en egen finansskatt på lønn samt beholde dagens skattesats på overskudd. Les mer om endringene her.

Endringer i avskrivningsreglene

Regjeringen foreslår å avvikle startavskrivninger og øke satser for avskrivning av enkelte kjøretøy. Vi anbefaler at virksomheter vurderer om de skal fremskynde investeringer for å omfattes av de nåværende startavskrivningene. Les mer om endringene.

Aksjesparekonto – en fritaksmetode for privatpersoner

Statsbudsjettet 2017Det foreslås å innføre egne skatteregler for aksjesparekonto for privatpersoner. Ved å gjøre kjøp og salg av børsnoterte aksjer gjennom en slik konto slipper man løpende beskatning av eventuelle gevinster og tap. Les vår blogg om hvordan denne ordningen skal fungere!

MVA ved import av varer

Tollkredittordningen vi har i dag har ofte medført en likviditetsulempe for selskaper som importerer varer. Det foreslås endringer i måten innførselsavgift rapporteres, slik at dette sammenfaller med de alminnelige omsetningsoppgavene. Les mer om dette og øvrige avgiftsendringer i statsbudsjettet.

Utvidelse av Skattefunn-ordningen

Det er foreslått en utvidelse av skattefunn-ordningen, ved at beløpsgrensene for kostnader til egenutført FoU økes til 25 mill. kr. og summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU økes til 50 mill. kr.

Artikkelen er skrevet av:
Martin Wikborg, advokat/partner, Visma Advokater

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til skatt og avgift. Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Visma Advokater på tlf. 55 29 90 00 eller på e-post.

Mest populære