Gå til hovedsiden

Ny finansskatt – statsbudsjettet 2017

Store skattemessige omveltninger for finansbransjen

Ny finansskatt - store skattemessige omveltninger for finansbransjen

Hva er finansskatt?

For å kompensere at finansiell tjenesteyting er unntatt fra MVA, foreslår regjeringen at slike finansieringsforetak skal rammes av to skatteskjerpende tiltak. Dette er (1) innføring av 5 % skatt / arbeidsgiveravgift på lønningene, og (B) selskapsskatten opprettholdes på 25%.

Hvilke bedrifter omfattes?

FinansskattFinansskaten skal ramme alle virksomheter som i hovedsak driver med aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet.

I utgangspunktet vil dette si alle virksomheter som i dag er unntatt fra MVA etter merverdiavgiftsloven § 3-6. Dette vil omfatte virksomheter med aktiviteter innenfor følgende områder:

 • Bankvirksomhet, herunder sentralbankvirksomhet;
 • Holdingselskap;
 • Verdipapirfond, investeringsselskap og liknende
 • Annen finansieringsvirksomhet, herunder finansiell leasing og annen kredittgivning (som bl.a. omfatter kredittforetak, finansieringsselskap og statlige låneinstitutter);
 • Forsikring, herunder både liv- og skadeforsikring;
 • Gjenforsikring;
 • Pensjonskasser;
 • Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, herunder administrasjon av finansmarkeder, verdipapirmegling mv.;
 • Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, herunder risiko- og skade-vurdering og forsikringsformidling; og
 • Fondsforvaltningsvirksomhet.Det gjøres unntak fra finansskatteplikt i de tre følgende typetilfeller:
 • Virksomheter der lønnskostnadene knyttet til arbeidsgiverens finansielle aktiviteter ikke overstiger 30 pst. av virksomhetens totale, arbeidsgiveravgiftspliktige lønnskostnader;
 • Virksomheter der lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig aktivitet overstiger 70 % av virksomhetens samlede opplysningspliktige lønnskostnader; samt
 • Rene holdingselskaper uten ansatte.

Finansskatten vil bestå av to elementer

Selskapsskattesatsen

For det første videreføres overskuddsbeskatningen i sektoren på 2016-nivå. Det vil si at selv om den alminnelig selskapsskatten vil gå ned til 24 %, må denne sektoren fortsette med 25 % skattesats.

Finansforetak som inngår i konsern med foretak som ikke driver finansiell virksomhet, vil derfor få en høyere skattesats enn andre foretak i konsernet. Dette åpner for overføring av overskudd fra finansforetaket til andre konsernselskap etter reglene om konsernbidrag. Det varsles derfor at man vil vurdere om det er behov for endringer i reglene om konsernbidrag for å motvirke tilpasninger, og komme tilbake til eventuelle endringsforslag senere.

Finansskatt / arbeidsgiveravgift

Finansskatt_arbeidsgiveravgiftFor det andre innføres en finansskatt på 5 % av lønnsgrunnlaget i finanssektoren. Denne lønnsskatten skal følge de samme regler for beregning, saksbehandling og innkreving mv. som for arbeidsgiveravgiften.

Etter vårt skjønn innebærer dette blant annet at det vil være usikkert om skatten kan ilegges innleid arbeidskraft og honorar til uavhengige konsulenter. Vi vil også anta at skatten ikke kan ilegges utlendinger som er unntatt medlemskap i det norske trygdesystemet i henhold til trygdeavtale eller EØS-forordning,

Finansskatten på lønn kommer til fradrag ved beregningen av alminnelig inntekt noe som innebærer at effektiv sats blir 3,75%.

Artikkelen er skrevet av:
Øystein Vågsether, advokat, Visma Advokater
Martin Wikborg, advokat/partner, Visma Advokater

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til skatt og avgift. Har du spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt på tlf. 55 29 90 00 eller på e-post.

Mest populære