Gå til hovedsiden

Rett til å vite hva dine kolleger tjener

Fra 1. januar 2014 trer en lovendring i kraft som gir arbeidstakere rett til innsyn i kollegers lønnsnivå, dersom det foreligger konkret mistanke om at ulikheter i lønnsnivået skyldes forhold som er vernet av diskrimineringslovgivningen.

Kollegaer
Kollegaer
 • Diskriminering som følge av kjønn, graviditet, permisjon eller adopsjon
 • Diskriminering som følge av seksuell orientering
 • Diskriminering som følge av etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn

Lovendringen gir arbeidstakere som mistenker at ulikheter i lønnsnivå skyldes forhold som nevnt over, rett til å kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivået og kriteriene for lønnsfastsettelsen for den eller de kolleger arbeidstakeren sammenligner seg med.

Arbeidstakere som mottar informasjon om kollegers lønnsnivå og kriterier for lønnsfastsettelse har taushetsplikt om disse opplysningene og skal undertegne en taushetserklæring i denne forbindelse.

Med ikrafttredelsen av lovendringen blir det vanskeligere for arbeidsgivere å forskjellsbehandle basert på rene skjønnsbetraktninger. I stedet søker lovendringen å tvinge alle arbeidsgivere, også i mindre virksomheter, til å ha klare systemer for lønnsfastsettelse. Hvorvidt lovendringen vil føre til pågang overfor arbeidsgivere hva gjelder informasjon om lønnsnivået i virksomheten gjenstår å se. Lovendringen pålegger imidlertid arbeidsgivere som utleverer opplysninger om en ansatt å opplyse vedkommende ansatte om hvilke opplysninger som er utlevert og til hvem. Dette kan nok til en viss grad begrense den praktiske betydningen av bestemmelsen, da noen nok kan oppleve det som ubehagelig at vedkommende kollega blir opplyst om hvem som har bedt om innsyn i hans eller hennes lønnsnivå.

Har du spørsmål til eller trenger bistand med ovennevnte ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Bibbi Moen Drange.

Synes du dette var interessant? I så fall anbefaler jeg deg også å lese dette innlegget:

Hvordan unngå en lang og dyr oppsigelsesprosess?

Mest populære

 • Lønn på 1. og 17. mai

  Lønn på 1. mai og 17. mai

  På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

 • Dette er Lean

  Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.