Gå til hovedsiden

Ønsker din bedrift å levere årsregnskap på annet språk enn norsk?

I stadig større grad etableres det internasjonale forretningsforhold og mange selskap i Norge inngår i internasjonale konsern. Dette gir ofte et behov for at årsregnskap og årsberetning må avlegges på for eksempel engelsk.

Etter norske regler skal årsregnskapet og årsberetningen utarbeides og leveres på norsk, jf. regnskapsloven § 3-4 første ledd.

Skattedirektoratet kan imidlertid gjøre unntak fra dette språkkravet, dersom en konkret helhetsvurdering tilsier at det ikke er behov for at årsregnskap og beretning avlegges på norsk.

Kravet om at dokumentene skal leveres på norsk er i utgangspunkt begrunnet i hensynet til brukerne av selskaps årsregnskap. Brukere er f.eks. investorer, långivere, kunder, leverandører, ansatte og lokalsamfunnet for øvrig. Dersom disse hensynene ikke gjør seg gjeldene, f.eks. på grunn av karakter av driften, utenlandske eiere mv er det ikke sikkert at behovet for å utarbeide dokumentene på norsk gjør seg gjeldende.

I henhold til praksis vektlegger Skattedirektoratet bl.a. følgende momenter ved sin vurdering:

  • Eiere – det vil bli lagt vekt på om selskapet det søkes dispensasjon for er datterselskap eller filial av et utenlandsk foretak.
  • AS eller ASA – er selskapet børsnotert, må selskapet først ha godkjenning fra Oslo Børs til å bruke engelsk språk der. Deretter vil Skattedirektoratet foreta sin helhetsvurdering for om det også kvalifiserer til å levere på engelsk til Regnskapsregisteret.
  • Kunder – er det hovedsakelig utenlandske kunder vil dette tale for at dispensasjon kan gis. Om det er private eller bedriftskunder vil også kunne tillegges vekt. Dersom det f.eks. kun er konserintern omsetning vil dette også tale for at dispensasjon skal gis.
  • Bransje – dersom selskapet operer i en internasjonal bransje, hvor øvrig kommunikasjon foregår på engelsk taler dette også for å gi dispensasjon. Her nevnes f.eks. bransjer som offshore og shipping ofte som eksempler.
  • Hjørnesteinsbedrift – er selskapet en hjørnesteinsbedrift i sitt lokalmiljø, vil dette ofte tale mot at det gis dispensasjon for kravet til å levere dokumentene på norsk.
  • Andre brukere – Skattedirektoratet kan også vektlegge eventuelle krav selskapet har internasjonalt til å avlegge årsregnskap på engelsk.

Dersom selskapet er gitt fritak fra å levere årsregnskap og årsberetning på norsk er det viktig at vedtaket vedlegges ved innsendelse av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret. Vedtaket må vedlegges hvert år. Det er altså ikke tilstrekkelig til at selskapet har levert vedtaket tidligere år. Dersom en glemmer å legge ved tillatelsen vil regnskapet bli sendt i retur til selskapet som ikke-godkjent.

Det er også viktig å være oppmerksom på at dersom forholdene rundt selskapet og dets drift endres vesentlig, må det søkes om dispensasjon på nytt basert på de endrede forholdene.

Søknad om å levere årsregnskap og årsberetning på engelsk sendes til: Skattedirektoratet, Seksjon for foretaksskatt, Pb 9200, Grønland, 0134 OSLO

Har du nærmere spørsmål vedrørende årsregnskap og årsberetning, kontakt Visma Advokater AS. E-post: [email protected], telefon 46 40 40 00.

www.visma.no/årsoppgjør

Mest populære