Gå til hovedsiden

Nye regler om inndrivelseskompensasjon etter forsinkelsesrenteforskriften

Den 1. juli ble det innført nye regler om kompensasjon ved forsinket betaling. Reglene er en oppfølgning av et EØS direktiv om kampen mot forsinket betaling, og førte til opprettelsen av ny § 3a i forsinkelsesrenteforskriften.

Bestemmelsen fastslår at dersom kreditor kan kreve forsinkelsesrente, kan han også kreve inndrivelseskompensasjon på kr 300,-. Beløpet er fastsatt i forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader, og denne trådte i kraft 1. juli 2013. Dette innebærer at kreditor kan kreve inndrivelseskompensasjon etter forsinkelsesrenteloven på samme tidspunkt som man kan kreve forsinkelsesrente, altså etter forfall. Adgangen til å kreve kompensasjon etter denne bestemmelsen er ikke betinget av det er utsendt purring eller betalingsoppfordring i forkant. Formålet bak den nye regelen er at kreditor skal kunne kreve inn forfalte pengekrav raskt og effektivt, og er særlig ment som et hjelpemiddel til små og mellomstore bedrifter som sliter med å få inn forfalte krav.

Adgangen til å få kompensasjon etter denne bestemmelsen gjelder uavhengig av adgangen til å gi inkassogebyr. Dette innebærer at man kan få inndrivelseskompensasjon og samtidig få erstattet kostnader knyttet til inkasso.

I inkassoforskriften § 2-6 reguleres forholdet mellom inndrivelseskompensasjon etter forsinkelsesrenteforskriften og erstatning ved inkassoinndrivelse. Det fremgår av bestemmelsen at dersom fordringshaveren krever kompensasjon fra skyldneren etter forsinkelsesrenteloven § 3a, kommer kompensasjonen til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader, og omvendt.

Dette innebærer at kreditor ikke har krav på å få både inndrivelseskompensasjon etter inkassoloven og etter forsinkelsesloven for den samme utgiften.

Etter dette kan førstegangs purring belastes med opptil kr 300,-.

Det kan til slutt nevnes at de nevnte regler ikke gjelder i forbrukerforhold, og heller ikke på krav som forfalt før 16. mars 2013. Det kan videre nevnes at forsinkelsesrenten ble økt med lovendringen av 1. juli fra 8,50% til 9,50%.

Ta kontakt med Laila Kristjansson i Visma Advokater på e-post [email protected] ved spørsmål om regelendringen.

Mest populære