Gå til hovedsiden

Kommune-Norge har fått et nytt fagsystem for barnevernet

Sammen med barnevernet skal vi levere et fagsystem som sikrer raskere behandling og beslutninger på best mulig grunnlag, i saker som omhandler barn i sårbare situasjoner.

Fagsystem for kommunalt barnevern
Barn, unge og foresatte skal oppleve medvirkning i sin kontakt med barnevernet.

Situasjonen i mange kommuner, med gårsdagens fagsystem for det kommunale barnevernet er ikke tilfredsstillende. Barnevernet har fått et nytt og moderne fagsystem som tilfredsstiller nye behov og krav i en tjeneste som er en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Behovet for et nytt fagsystem har Visma innsett og anerkjent lenge. Allerede i 2017 startet vi arbeidet med å lage den nye generasjonen fagsystem for det kommunal barnevernet. Skal barnevernet fortsette å levere gode tjenester, trengs moderniserte IT-løsninger og støtteverktøy som tilfredsstiller nye behov og støtter opp om den nye hverdagen til ansatte, som hver dag gjør en uvurderlig jobb med å hjelpe barn i sårbare situasjoner.

Visma Flyt Barnevern

Vi er nå inne i et teknologisk generasjonsskifte hvor barnevernet får ta del i alle fordelene ved en skybasert og innovativ fagløsning. Dette åpner opp for uante muligheter, og et nytt fagsystem som vil løse mange av de etterhvert kjente utfordringene barnevernet har med dagens fagsystem. Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger til oppvekstsektoren. Både til skoler, barnehager, PP-tjenesten, helsestasjoner og barnevernet. De fleste har allerede tatt steget fra lokalt installerte, til skybaserte løsninger, sammen med oss, og nå er vi godt i gang med den nye fagløsningen for barnevernet. 

Sammen med barnevernet leverer vi et fagsystem som sikrer raskere behandling og beslutninger på best mulig grunnlag, i saker som omhandler barn i sårbare situasjoner. Fagsystemet gir innbyggere, saksbehandlere og ledere i det kommunale barnevernet støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering. 

Visma startet innføringen av første versjon av fagsystemet allerede i 2022. Løsningen har blitt døpt Visma Flyt Barnevern. Bak den jobber et stort team, med tverrfaglig tyngde, dedikert med det som blir kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. 

DigiBarnevern

Det er trolig mange av dere lesere som har forventninger og spørsmål rundt DigiBarnevern-prosjektet. Flere prosjekter i regi av KS, i samarbeid med ulike direktorater, har fått benevnelser som inkluderer Digi; Digisos, Digihelse, Digihelsestasjon, osv. Dette er nasjonale standardkomponenter som er utviklet med et spesifikt formål om å bedre kommunikasjonen mellom tjeneste og sluttbruker (pasient, pårørende, bruker og innbyggere for øvrig). DigiBarnevern skiller seg litt ut fra dette.

Kort fortalt: DigiBarnevern består av to prosjekter, ett kommunalt og ett statlig prosjekt. Sammen har de som mål å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger. Stat og kommune har et selvstendig ansvar for utvikling av hver sine løsninger. 

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barneverntjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. Det utvikles også løsninger for trygg digital utveksling av bekymringsmeldinger og automatisert rapportering som forenkler arbeidsprosesser og sikrer bedre styringsdata. 

De statlige leveransene er åpne og leverandørnøytrale. Vi i Visma har etablert et svært godt samarbeid med medlemmene i det statlige prosjektet, og vil levere en løsning i henhold til de nasjonale standarder som kommer fra prosjektet.

Den kommunale delen av Digibarnevern på sin side har som mål å anskaffe et nytt IT-system for de kommunene som deltar i dette prosjektet. Den kommunale anskaffelsen vil ta form ved at deltaker-kommunene har inngått en avtale med en privat leverandør, og vil bli en ny aktør i markedet.

Behov for modernisering

Det er ingen tvil om at det vil vil være en sunn konkurranse på fagsystemer innen barnevernet i årene som kommer. Dette vil være med å skjerpe leverandørene og bidra til enda bedre fagsystemer. Visma er trygge på at den løsningen vi utvikler i samarbeid med barnevernet er i tråd med kommunenes behov og krav fra myndighetene (DigiBarnevern Statlig).

Vi ser at det er et stort behov for et løft innen følgende områder.

  • Innbyggerdialog

Barn, unge og foresatte skal oppleve medvirkning i sin kontakt med barnevernet. Derfor vil vi i Visma Flyt Barnevern legge til rette for enkel dialog hvor partene kan få innsyn i dokumenter og tilgang på informasjon om egen sak. For innbyggerne som har kontakt med barnevernet skjer dette gjennom en digital tjeneste på internett. Det vil også bli mulighet til å gi og trekke samtykker, samt mulighet til å kommunisere med barnevernet. 

  • Samhandling

Det er et behov for trygg, god og enkel samhandling mellom ulike aktører som er i kontakt med barnevernet. Integrasjoner og informasjonsutveksling er viktig i barnevernets arbeid og er fundamentet i all samhandling. Visma Flyt Barnevern vil benytte seg av KS FIKS, som er et eksempel på en slik samhandlingsplattform.

  • Prosess – og Beslutningsstøtte 

Beslutninger som tas av barnevernet kan ha stor betydning og innvirkning for resten av et barns liv. Derfor er det viktig at beslutninger er kunnskapsbaserte. Visma Flyt Barnevern skal, i samspill med det barnevernsfaglige kvalitetssystemet, bidrar til å gi ansatte i barnevernet informasjon av god nok kvalitet, relevans og mengde.

  • Statistikk og Rapportering

Hendelser med rapporterings- eller statistikkrav vil bli kvalitetssikret underveis i saksbehandlingen i Visma Flyt Barnevern. All offentlig pålagt statistikk og rapportering skjer elektronisk til rapporteringsbanken. 

  • Brukeropplevelse

Arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet er preget av stor informasjonsmengde, kritisk informasjon, høyt tids- og arbeidspress og omfattende dokumentasjonskrav. Derfor er det helt vesentlig at Flyt Barnevern blir intuitivt å bruke og at systemet gir god støtte til å utføre og holde oversikt over oppgaver på en effektiv og brukervennlig måte.

Med kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern, skal vi bidra til at dere ute i kommunene får den IT-løsningen dere trenger, slik at barn og familier som trenger hjelp, får hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og styrket rettssikkerhet for alle parter.

Les mer om Visma Flyt Barnevern her

Mest populære