Gå til hovedsiden

Er det greit å senke temperaturen i arbeidslokale?

På grunn av høye strømpriser og derved økte kostnader til oppvarming av arbeidslokaler, ønsker mange arbeidsgivere å senke temperaturen i arbeidslokalene. Som utgangspunkt er dette en beslutning arbeidsgiver kan treffe i kraft av styringsretten.

Winter

Ingen temperaturgrense i arbeidsmiljøloven

Hverken arbeidsmiljøloven eller tilhørende forskrifter angir en direkte temperaturgrense for innetemperatur.  

“Fullt forsvarlig arbeidsmiljø”

I henhold til arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften skal arbeidsgiver påse at  arbeidsmiljøet er “fullt forsvarlig”. Arbeidsmiljølovens §4-4 stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet på jobb, herunder at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Reglene om dette omfatter også spørsmålet om temperatur i arbeidslokaler.

§ 4-4.Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.

(3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

(4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf og kan herunder bestemme at reglene skal gjelde for utleiere av lokaler o.l. 

Les mer om dette på arbeidstilsynets hjemmesider.

Involver verneombud m.fl.

Dersom arbeidsgiver ønsker å redusere temperaturen i arbeidslokalene, bør dette tas opp med de ansatte for å forsøke å komme fram til en akseptabel temperatur. Involver verneombud, tillitsvalgte og AMU m.fl. i saken, og diskuter behov, konsekvenser, kompenserende tiltak og hvordan løsningen skal følges opp og evalueres underveis.

Arbeidstilsynets temperatur anbefalinger

Arbeidstilsynet anbefaler generelt at man i perioder med oppvarmingsbehov, unngår temperatur under 19°C eller over 26°C.

Ved fysisk lett innearbeid – typisk kontorarbeid anbefales en temperatur under 22°C, men ikke lavere enn 19 °C. Ved fysisk tungt arbeid kan temperaturen senkes mer. Arbeidstilsynet anbefaler minimum 16 grader for middels tungt arbeid og minimum 10 grader ved tungt fysisk arbeid.

I vintersesongen er luftfuktigheten lavere enn om sommeren. I perioder med behov for oppvarming anbefaler tilsynet derfor å holde temperaturen under 22 grader for å unngå plager med tørr luft. Vær oppmerksom på at trekk og kalde vindusflater kan påvirke den opplevde temperaturen.

Kaldt på jobben – kan du gå hjem?

Som hovedregel har ikke en ansatt rett til å forlate arbeidsplassen på grunn av temperaturutfordringer alene. Ved behov for pauser, forskjøvet arbeidstid eller utfordringer med å utføre arbeidsoppgaver grunnet temperatur, oppfordres ansatte til å ta kontakt med arbeidsgiver slik at man sammen kan finne løsninger. 

Les mer om dette her.

Mest populære