Gå til hovedsiden

Dobbeltsjekk bedriftsintern pensjonsalder før 1. juli 2016

Dersom virksomheter ikke har tatt stilling til de nye reglene før 1. juli 2016, vil pensjonsalderen i virksomheten automatisk forhøyes til 72 år.

Dobbeltsjekk bedriftsintern pensjonsalder før 1.juli 2016

Bedriftsintern pensjonsalder er i dag 67 år

Bedriftsintern pensjonsalder_avtaleDersom virksomheten fastsatte bedriftsintern pensjonsalder til 67 år før 1. juli 2015, kan denne grensen beholdes frem til 1. juli 2016. Det betyr at om arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold i henhold til 67 årsgrensen, må den ansatte ha fylt 67 år og mottatt varsel om fratreden før 1. juli 2016. Dersom den ansatte mottar varsel om fratreden etter 1. juli 2016 kan arbeidsgiver ikke påberope seg den tidligere 67-års grensen, og den ansatte har rett til å stå i stillingen i henhold til de nye bestemmelsene om pensjonsalder.

Etter 1. juli 2016 vil en bedriftsintern pensjonsalder på 67 år ikke lenger være gyldig. Virksomheter som ønsker å videreføre ordningen med en lavere intern pensjonsalder har da to alternativer:

  1. Virksomheten gjør ingenting og pensjonsalderen forhøyes automatisk til den nye alminnelige pensjonsalderen på 72 år fra og med 1. juli 2016.
  2. Virksomheten innfører en ny intern pensjonsalder (som ikke kan settes lavere enn 70 år) før 1. juli 2016 i henhold til de nye vilkårene for denne typen aldergrenser.

4 vilkår for å gå fra dagens 67 år til 70 år

Innføringen av en bedriftsintern pensjonsalder er nå lovregulert, hvor de fire vilkårene som stilles til innføringen omtales under. For at virksomheten skal kunne gå fra den tidligere gyldige interne pensjonsalderen på 67 år, direkte til den nye interne grensen på 70 år, må disse vilkårene oppfylles før 1. juli 2016. Alternativt må virksomheten innføre den nye interne pensjonsalderen etter 1. juli 2016, der de i påvente av oppfyllelse av vilkårene må forholde seg til det nye utgangspunktet; en alminnelig pensjonsalder på 72 år.

1) Drøftelse med de tillitsvalgte

Bedriftsintern pensjonsalder_drøfteFor det første må arbeidsgiver drøfte den interne pensjonsalderen med de tillitsvalgte før en slik grense kan innføres i virksomheten. Det er kun snakk om en drøftelsesplikt, det er til syvende og sist arbeidsgiver som beslutter hvorvidt en intern (lavere) pensjonsalder faktisk skal innføres. Det er imidlertid viktig at de tillitsvalgte gis muligheten til å bli hørt og få fremlagt sine synspunkter i denne forbindelse. Det bør utarbeides en skriftlig protokoll fra møtet som signeres av begge parter.

2) De ansattes kjennskap

For det andre må den nye interne pensjonsalderen gjøres kjent for de ansatte på en klar og tydelig måte. Hvordan virksomheten skal sikre dette på en hensiktsmessig måte er opp til virksomheten å bestemme. Eksempler kan dette gjøres i et møte med de ansatte, ved å varsle om endring i personalhåndboken på dette området, oppslag på intranett mv. Arbeidsgiver bør kunne dokumentere at den nye aldersgrensen er gjort kjent for de ansatte.

3) Tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

De ansatte må sikres en tilfredsstillende pensjonsordning, eksempelvis ved at virksomheten møter kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

4) Praktiseres konsekvent

Virksomheten må være konsekvent i sin praktisering av den interne pensjonsalderen. Det betyr at arbeidsgiver må overholde aldersgrensen og bare helt unntaksvis avvike sin praksis.

Egne overgangsregler for tariffavtaler

Det er gitt egne overgangsregler for tariffavtaler. Lavere pensjonsalder enn 70 år fastsatt i tariffavtale vil kunne gjelde til tariffavtalens utløp (maksimum 3 år). Det er først når tariffavtalen skal fornyes at tariffpartene må fastsette ny pensjonsalder.

Konklusjon

Bedriftsintern pensjonsalder_konklusjonVirksomheter bør gjennomgå sine gjeldende regler for pensjonsalder, og vurdere hvorvidt man ønsker å innføre en lavere bedriftsintern pensjonsalder enn det nye utgangspunktet: 72 år fra 1. juli 2016. Hvis svaret er ja, husk å sette av tilstrekkelig tid til å oppfylle de nye lovkravene for innføring av intern pensjonsalder. Hvis ikke virksomheten foretar seg noe før 1. juli 2016, må den forholde seg til det nye utgangspunktet på 72 år.

 

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen arbeidsrett. Om du har spørsmål knyttet til nye regler for bedriftsintern pensjonsalder eller andre spørsmål knyttet til arbeidsrett eller personvern, kontakt advokatfullmektig Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost.

Visma Advokater tilbyr 30 minutters uforpliktende vurdering av din sak over telefon eller epost i nye saker. For mer informasjon om våre advokater og kontorer klikk på ønsket by og les mer:

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Stavanger | Advokat Trondheim | Advokat Kristiansand

 

Mest populære