Imponerende Digihelse gevinster

Digihelse gevinster

Positive gevinster for eldre, pårørende, hjemmetjenesten og samfunnet

Innføring av Digihelse i hjemmetjenesten i Norge vil gi en estimert årlig gevinst på 250 millioner kroner. Tid og penger som trengs for å kunne fortsette å tilby gode tjenester til et stadig økende antall eldre.

Dette er beregninger og vurderinger gjort i en forenklet samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av Direktoratet for e-helse, KS og 8 kommuner.

I tillegg til besparelse, vil man hurtig kunne se andre positive effekter for den eldre, pårørende, hjemmetjenesten og for samfunnet. Et godt eksempel er at pårørende og nettverket rundt den eldre vil kunne engasjere seg på en enklere måte, noe som har en verdi langt utover kroner og ører.

Hva er Digihelse?

Digihelse er en digital innbyggertjeneste knyttet til hjemmetjenesten. Tjenesten tilbys på en nasjonal plattform som er tilgjengelig for befolkningen i alle landets kommuner. Plattformen er Helsenorge.no.

Hovedmålet med tjenesten er å styrke samarbeidet mellom den som mottar tjenester, som f.eks eldre/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med daglig utførelse av tjenester i hjemmet.

Kommuner kan nå tilby digitale tjenester for dialog mellom brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk. Alt på en enkel plattform som ivaretar sikkerhet på høyeste nivå.

Denne tjenesten gir store gevinster for eldre/pårørende, for hjemmesykepleien og for samfunnet.

Gevinster for eldre og pårørende

i) Enklere tilgang til tjenesten for spørsmål og beskjeder

I dag er det svært mange eldre eller pårørende som ringer hjemmetjenesten med enkle spørsmål og beskjeder som “når kommer dere, hvem kommer, jeg er ikke hjemme i dag, husk å ta med”, etc. Hjemmetjenesten er svært opptatt med å yte sine tjenester, og har ikke tid til å svare på telefonhenvendelser. Dette betyr at det er vanskelig å nå gjennom på telefon, og at beskjeder fort kan bli glemt eller sendt videre. Nå kan de som mottar tjenesten logge seg på Helsenorge.no og sende enkle meldinger.

Eldre og pårørende trenger ikke å stå i telefonkø og kan skrive beskjeder når det passer for dem. Meldinger blir lest og ivaretatt regelmessig.

ii) Styrket pasientrolle

Denne løsningen vektlegger mestring og medvirkning for de som mottar tjenester. Det er viktig at pasientens og pårørendes stemme bli hørt med det som er viktig for dem. Dette kan styrke nettverket rundt den eldre.

iii) Forutsigbarhet og oversikt

Erfaring fra piloter viser at den eldre ofte lurer på “når” hjemmehjelpen kommer og “hvem” som kommer. I denne løsningen kan man få innsyn i dette (kun den som mottar tjenesten). Pårørende er også ofte interessert i å følge med på om hjelpen faktisk har vært der. Dette er også mulig ved å abonnere på varsler (med fullmakt/samtykke).

iv) Enklere for pårørende å involvere seg – også når de bor langt unna

I dagens samfunn er det ofte slik at pårørende bor i en annen by/sted enn den som mottar hjemmetjenester. På Helsenorge.no kan pårørende følge med, samt påvirke tjenesten, selv om de ikke er i nærheten. Dette er en stor styrke ved denne løsningen. Det styrker den totale dialogen og omsorgen i nettverket rundt den eldre.

(v) Forvente at kommunen tilbyr digital kommunikasjon

Telefon og epost er ikke måten man kommuniserer lenger. Folk flest er vant med å kunne kommunisere digitalt på en enkel og sikker måte.

(vi) Sikker kanal for informasjonsutveksling, i motsetning til f.eks. e-post

Mye av dialogen som kan gå mellom den som mottar tjenester og kommunen kan være av sensitiv karakter. Helsenorge.no ivaretar denne sikkerheten.

Gevinster for ansatte/fagarbeider/sykepleier

Hjemmetjenesten Digihelse

(i) Tidsbesparende

En typisk hjemmesykepleier vi ha en ekstremt travel hverdag, hvor mesteparten av tiden går med til ansiktstid med den som får hjelp. Når man er midt oppe i et besøk, passer det ofte dårlig med telefonhenvendelser. Men man har tider satt av til administrativt arbeid. Da kan man håndtere dialog med innbyggere på tidspunkt hvor det er mindre travelt.

(ii) Færre henvendelser

Ettersom den eldre eller pårørende nå kan finne mye informasjon på helsenorge.no, trenger de ikke å henvende seg. Svarene får de via den digitale tjenesten. Et eksempel kan være at den pårørende lurer på om “mor” har fått besøk i dag. Dette kan man enkelt se ved å abonnere på melding eller oppsøke helsenorge.no.

(iv) Hindre misforståelser

I en travel hverdag, hvor hjemmesykepleien tar imot beskjeder på telefon, kan man fort glemme viktige detaljer som kan føre til misforståelser.

På helsenorge.no blir alle meldinger journalført og ivaretatt og det blir mindre rom for misforståelser.

(v) Beskjeder blir ikke borte

I en travel hverdag, er det for gjort å glemme en beskjed man fikk i en telefonsamtale, eller som ble notert ned på en gul lapp. På helsenorge blir alle meldinger journalført og ivaretatt. Beskjeder blir ikke borte.

(vi) Redusere bomturer

De fleste henvendelser til hjemmetjenesten i dag gjelder avbestillinger av besøk. Disse kommer ofte 24 timer innen besøket skal gjennomføres. En slik beskjed kan fort bli borte og hjemmetjenesten utfører bombesøk. I tillegg til at dette er bortkastet tid, kan dette også være ubehagelig, da hjemmetjenesten gjerne blir usikre på grunnen for at den eldre ikke åpner døren.

Nå kan den eldre eller pårørende avbestille direkte i kalenderen på helsenorge.no. Denne meldingen vil gå direkte til hjemmesykepleieren sin smarttelefon (via journalen), og man slipper et bombesøk. Tid som kan benyttes til andre viktige oppdrag.

Gevinster for samfunnet

Den viktigste gevinsten for samfunnet er mest sannsynlig at denne tjenesten kan styrke nettverket rundt den som mottar tjenester. Typisk pårørende til den eldre som mottar hjemmetjenester. Mange tenker at slike tjenester vil lede til en mer naturlig samtale i familien rundt hvordan man kan engasjere seg og støtte opp i hverdagen ved hjelp av helsenorge.no.

En samtale som tidligere har vært vanskelig, kan nå bli mer naturlig.

Sikker digital dialog vil bidra til reduserte behandlingskostnader ved at innbygger/pårørende kommer raskere i dialog med tjenesten. Digitale tjenester vil også kunne gi miljøgevinster ved å redusere antall bomturer for helsepersonell. Tjenestene gir økt digital modenhet i befolkningen som igjen legger grunnlaget for å ta i bruk nye tjenester.

Pilot i Bergen kommune

Bergen kommune har nå erfaring med bruk av Digihelse. Se hvilke gevinster de har erfart til nå:

Hvor store er gevinstene nasjonalt?

Det er alltid vanskelig å beregne detaljerte gevinster før en nasjonal tjeneste er tatt i bruk av landets kommuner. Men gevinstene som Helsedirektoratet, KS og pilotkommuner viser til er overbevisende. Det er utført en forenklet samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av Direktoratet for e-helse, KS og 8 kommuner. I tillegg, har Bergen kommune skissert en rekke gevinster, som understøtter disse analysene. En forenklet analyse peker på gevinster i størrelsesorden 250 millioner pr år. Dette tror vi i Visma er svært konservativt.

De største gevinstene kommer på følgende områder:

  • Økt involvering fra pårørende og nettverk rundt den eldre reduserer tjenestebehovet
  • En mer effektiv dialog mellom tjenestemottaker og tjenesten, redusert antall telefoner, etc. gir en mer effektiv hjemmetjeneste
  • Redusert antall bomturer
  • En nasjonal standard på helsenorge.no, heller enn at alle kommuner setter opp egne løsninger for kommunikasjon
  • Denne tjenesten i kombinasjon med velferdsteknologi kan ytterligere øke verdien

Digitale innbyggertjenester kommet for å bli

Vi i Visma ser en helt tydelig trend med at befolkningen forventer at man kan utføre en dialog med kommunen på nett. Besøk på kommunale kontor med lua i hånden, eller lange telefonkøer, ser ut til å være en saga blott om ikke lenge

Digihelse og Helsenorge.no representerer en fantastisk mulighet for kommuner til å komme i gang med en enkel og flott tjeneste som vil gi god nytte for innbyggere, de som yter tjenesten og for samfunnet.

Les også om Bergen kommunes erfaringer med Digihelse.

Fremtidens omsorg

Til høsten kan du få med deg frokostseminaret Fremtidens omsorg, der du vil få høre blant annet Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech snakke om det nye helse-Norge. I tillegg vil du høre om siste nytt om våre løsninger innen helse og omsorg. Meld deg på i dag!

Se agenda og gratis påmelding »