Gå til hovedsiden

DigiBarnevern – Felles løsninger for et styrket barnevern

Vi har tatt en prat med Frode Løbersli, prosjektleder for DigiBarnevern-stat, og to av hans kollegaer i prosjektet, Berit Landmark og Aud Lysenstøen, for å høre mer om målsettinger og bakgrunn for prosjektet, DigiBarnevern.

DigiBarnevern
DigiBarnevern. Fellesløsninger for et styrket barnevern

Hva kan det kommunale Barnevernet forvente av den statlige delen av DigiBarnevern? Hva er målsettingen til prosjektet? Og hvordan samarbeider DigiBarnevern og leverandørene? Dette er bare noen av spørsmålene vi stilte lederne i DigiBarnevern.

“Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet. 

“DigiBarnevern skal også bidra til at barnevernet oppleves trygt for barna, yter likeverdige tjenester, og at tilliten til barnevernet styrkes.”

Dette er de uttalte samfunnsmålene til prosjektet DigiBarnevern. Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barneverntjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. Det utvikles også løsninger for trygg, digital meldingsutveksling og automatisert rapportering som forenkler arbeidsprosesser og sikrer bedre styringsdata. 

Det skal med andre ord utvikles fellesløsninger som understøtter hverdagen for alle som arbeider i det kommunale barnevernet.

– Vi som statlig aktør skal være leverandørnøytral. Vi har samme målsetning for alle kommuner i Norge uavhengig av leverandør: Det er å forbedre norsk kommunalt barnevern, sier prosjektleder for DigiBarnevern-stat, Frode Løbersli.

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie vi i Visma lager om den nye fagløsningen for barnevernet, Visma Flyt Barnevern. Den første artikkelen med tittel, Kommune-Norge trenger et nytt fagsystem for barnevernet, kan du lese i sin helhet her.

Modernisering

DigiBarnevern har identifisert en rekke muligheter for modernisering i det kommunale barnevernet som de, sammen med leverandørene, skal løse med prosjektet: 

  • Barn, unge og foresatte skal få bedre oversikt over egen sak og mulighet for ønsket grad av digital medvirkning 
  • Ansatte skal få hjelp til å utføre tjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet 
  • Ledere skal få bedre støtte til å lede, styre og rapportere 
  • Aktører i og utenfor barnevernet skal ha god digital samhandling for kommunikasjon og overføring av informasjon 

Løbersli forteller at DigiBarnevern-stat blant annet har som mål å forbedre barnevernet med å gi støtte og veiledning til saksbehandler gjennom barnevernfaglig kvalitetssystem, og forbedre statistikken om arbeidet som gjøres. Dette skal bidra til kompetansehevinger i barnevernet.

DigiBarnevern skal gi sektoren et digitalt løft og møte behovet for mer effektive arbeidsprosesser, bedre faglig støtte i arbeidshverdagen og bedre styringsinformasjon.

– Det er en kjensgjerning at beslutningsstøtten til barnevernet har vært for dårlig. Det er i det skjønnsmessige handlingsrommet de ansatte i barnevernet trenger støtte. Du kan si at hovedmålet er å gi støtte til kvalitetsdelen av arbeidet, og vi har i samtaler med Visma fått en forståelse av at dere har tatt tak i dette problemet, sier Løbersli.

Løbersli er tydelig engasjert når han snakker om temaet. Kunnskapsgrunnlag, statistikk og beslutningsstøtte henger tett sammen.

– Det har frem til nå vært vanskelig å dokumentere hva man faktisk har gjort. Vi i DigiBarnevern-stat ønsker å bidra til å gjøre det enklere å dokumentere valgene som tas i barnevernstjenesten, og støtte disse faglig og med statistikk.

Hva er DigiBarnevern?

DigiBarnevern er et prosjekt som skal levere innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet. Prosjektet består av fire delprosjekter, eller komponenter som de ulike journalleverandørene kan benytte seg av:

  • Nasjonal Portal for bekymringsmeldinger
  • Innbyggertjenester
  • Barnevernfaglig kvalitetssystem
  • Rapporteringsbank

Nasjonal portal for bekymringsmelding er allerede lansert. Når kommunen tar i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, kan både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet. Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Løbersli forteller at de har fått laget et api som kan implementeres rett inn i de ulike fagsystemene til for eksempel skolen og barnehagen. For private meldere kan kommuner legge lenke til portalen på kommunens hjemmeside.

– I slutten av mars 2021 hadde det gått mellom tre og fire tusen meldinger gjennom portalen. Vi ser allerede at kvaliteten på bekymringsmeldingene har blitt mye bedre. Det er lettere å ta stilling til bekymringsmeldingene som kommer inn, sier Løbersli.

Målet er at alle kommunene i landet skal koble seg til portalen. Per mars 2021 var 152 kommuner igang.

– En liten skryt til Visma. Dere har funnet en praktisk løsning på å få bekymringsmeldingene rett inn i Familia. (red. anm. Familia er den eksisterende barnevernsløsningen fra Visma som skal erstattes av Visma Flyt Barnevern.)

Nasjonal portal for bekymringsmelding er naturligvis på plass når den nye fagløsningen, Visma Flyt Barnevern, lanseres i 2022. 

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester som lages på KS sin FIKS-plattform, blir også en naturlig del av VismaFlyt Barnevern.

Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn, unge og foresatte får tilgang til. Målet med digitale innbyggertjenester i barnevernet er at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet. 

Eksempler på hva som kommer i innbyggertjenesten er; oversiktlig innsikt i egen sak og saksforløp, tilgang til dokumenter, chat-/kontaktfunksjon og annen kommunikasjon, gi/ta samtykke osv.

Barnevernfaglig kvalitetssystem

Berit Landmark har ansvar for det Barnevernfaglige kvalitetssystemet som skal leveres fra Digibarnevern. Kvalitetssystemet er ikke et IT-system, men et faglig rammeverk som skal gi kunnskapsbasert støtte til saksbehandlere i det kommunale barnevernet. Det barnevernsfaglige kvalitetssystemet vil være inkludert i nye fagsystemer som kommer på markedet, herunder også Visma Flyt Barnevern.

Landmark forteller at de jobber i henhold til planen og at målet for 2021 er å ha utarbeidet hovedinnhold for alle stegene i kvalitetssystemet.

– Vi ønsker at leverandørene skal nyttegjøre seg av det vi har laget, og hjelpe saksbehandler med å gjøre de skjønnsmessige og juridiske vurderingene som finnes i barneverntjenestens arbeid, sier hun, og legger til.

– Ønsket er at leverandørene lager innovasjoner rundt datasettet, for på den måten presentere datasettet best mulig. Vi tilbyr kunnskapen, datasettet, og informasjonsmodellen som vi har presentert datasettet på, forklarer Landmark.

Rapporteringsbank 

Målsetningen med rapporteringsbanken er å legge til rette for en mer effektiv rapportering av data, samt legge grunnlaget for å kunne samle og sammenstille tallmateriale fra det kommunale barnevernet som kan brukes til rapportering og styring for både stat og kommune. 

Arbeidet med Rapporteringsbanken har fremdeles en vei å gå, men Visma Flyt Barnevern vil koble seg til og benytte den når det er klart for det.

Samarbeidet med DigiBarnevern

Frode Løbersli forteller at DigiBarnevern-stat har lav terskel for å snakke med leverandørene.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid, og foreløpig synes vi at vi har fått godt gjennomslag hos Visma med det vi forventer og de krav vi stiller til dere, sier han.

– Sammen skal vi gjøre hverandre gode. Vi har et godt samarbeid slik at leveransene blir godt ivaretatt i deres fagsystem. Det er flott at dere er med på våre ambisjoner, og også at vi greier å besvare de spørsmålene dere har til oss, forteller Løbersli.

Vil du vite mer om Visma Flyt Barnevern kan du melde deg på vårt nyhetsbrev her:

Ja takk, send meg nyhetsbrev

Mest populære