Gå til hovedsiden

ESA mener at skattegebyr er ulovlig

Det heter at snille barn ikke maser – og så får de heller ingen ting. Vårt råd er at de som er ilagt det såkalte RF-1199 gebyret må saksøke Staten for å sikre tilbakebetaling.

Faksimile fra Finansavisen
Faksimile fra Finansavisen

Norge har i mange år krevd at alle næringsdrivende som direkte eller indirekte benytter utenlandske oppdragstakere for å utføre arbeid i Norge, må rapportere kontrakten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker («SFU»). Rapporteringen av kontrakten og av utenlandske arbeidstakere skal skje på det såkalte RF-1199-skjemaet.

Skjemaet må sendes dersom kontraktssummen overstiger NOK 10 000 og det må sendes innen 14 dager etter oppstart av oppdraget i Norge.

 

Skyhøye gebyrer

Manglende eller forsinket rapportering kan medføre betydelige forsinkelsesgebyr. Dette gebyret kan bli opp til NOK 75 000 for manglende rapportering av hver oppdragstaker eller kontrakt, og opp til NOK 15 000 for hver ansatt. Dersom det er mange ansatte på oppdraget kan dette bli store beløp.

Siden 2009 har SFU ilagt mer enn 200 gebyrer på tilsammen nær NOK 50 millioner.

Visma Advokater hjelper flere kunder som er blitt ilagt RF-1199-gebyret, og vi har sett eksempler på gebyr på over NOK 1,5 millioner.

 

ESA mener at RF-1199 rapporteringen er ulovlig

RF-1199_ESARollen til EFTAs overvåkningsorgan («ESA») er å påse at medlemslandene overholder sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. En av pliktene er at Norge ikke kan diskriminere bruken av tjenester fra andre EØS-stater.

Vi har lenge ment at rapporteringsordningen er ulovlig fordi den er i strid med prinsippet om fri flyt av tjenester. I april 2015 klaget vi derfor de norske RF-1199 rapporteringsreglene inn for ESA. Les også tidligere bloggartikkel: RF-1199 skattegebyr kan være ulovlig

Etter grundig behandling av saken – herunder møter og korrespondanse med Finansdepartementet, har ESA den 15. desember 2016 formelt underrettet Finansdepartementet om at ordningen er EØS-stridig. Departementet har ikke fått medhold i at ordningen kan rettferdiggjøres fordi dens formål er å motvirke skatteunndragelse.

 

Tilbakebetalingskravet kan foreldes

Finansdepartementet er nå gitt frist til den 15. februar 2017 med å forsvare seg. Erfaring fra andre saker tilsier imidlertid at departementet ikke vil gi seg uten sverdslag, og det kan derfor gå litt tid før vi har det endelige svaret.

Dersom ESAs syn vinner frem, vil de ilagte RF-1199 gebyrene bli dømt ulovlige. I så fall vil Staten måtte tilbakebetale allerede ilagte gebyrer.

Staten vil neppe gjøre dette uoppfordret. Derfor er det viktig at de som er blitt ilagt slike gebyrer, selv krever sin rett.

I andre EØS-saker har vi erfart at Staten påberoper foreldelsesfrist på tre år. Dette er grunnen til at vi på vegne av 11 kunder har sendt felles søksmål mot Staten.

Vår anbefaling er at alle de som har betalt RF-1199 gebyr bør gjøre det samme for å sikre at kravet ikke blir foreldet.

Mest populære