Gå til hovedsiden

RF-1199 skattegebyr kan være ulovlig

Visma Advokater hevder at RF-1199-reglene strider mot EØS-reglene, og oppfordrer derfor å kreve tilbakebetaling av slike gebyrer.

RF-1199

Næringsdrivende som benytter utenlandske oppdragstakere til å utføre arbeid i Norge har en plikt til å sende en rapport om dette til skattemyndighetene. Rapporten må sendes på skjema RF-1199 innen 14 dager etter oppstart av arbeidet. Manglende eller forsinket rapportering kan medføre betydelige gebyrer. Visma Advokater hevder at RF-1199-reglene strider mot EØS-reglene, og oppfordrer derfor å kreve tilbakebetaling av slike gebyrer.

1) Krav om innsendelse av RF-1199-skjema

RF-1199_bygg og anleggFor at skattemyndighetene skal være informert om at utenlandske bedrifter og deres ansatte utfører arbeid i Norge stilles det krav om rapportering på såkalt RF-1199-skjema. Både den utenlandske oppdragstakeren og enhver i kontraktskjeden over oppdragstakeren er forpliktet til å utfylle og å sende inn dette skjemaet til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker (SFU). Det skal gis detaljerte opplysninger om oppdraget, om den utenlandske oppdragstakeren samt om utenlandske ansatte.

SFU kan ilegge forsinkelsesgebyr ved manglende eller forsinket innsendelse av RF-1199. Dette gebyret kan komme opp i kr 75 000 for manglende rapportering av oppdragstaker eller kontrakt, og opp til kr 15 000 for hver ansatt.

Gebyret kan ilegges både den norske oppdragsgiveren og den utenlandske oppdragstakeren.

2) RF-1199-rapporteringen strider med EU-retten

Som medlem av EØS er Norge forpliktet til å overholde de grunnleggende reglene innenfor EØS, herunder «de fire friheter». Således skal det innenfor EØS være bevegelsesfrihet for varer, kapital, tjenester og personer. Som en følge av dette kan ikke Norge ha regler som gjør det mer byrdefullt å kjøpe tjenester av et selskap fra et EØS-land sammenlignet med å kjøpe tjenester av et norsk selskap.

Ettersom RF-1199-rapporteringen ikke gjelder for kontrakter som gis norske oppdragstakere synes det åpenbart at reglene diskriminerer oppdragstakere fra andre EØS-land. Vi mener derfor at rapporteringsreglene og sanksjonene er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og i april 2015 innklaget vi Norge til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

ESA har i sin foreløpige vurdering kommet til at RF-1199 reglene er i strid med EØS-reglene. I brev av 19. februar 2016 har Finansdepartementet imidlertid forsvart reglene samtidig som det varsler om at reglene vil bli vurdert endret.

3) Tilbakebetaling av RF-1199 gebyr

RF-1199_kravVi kan ikke forvente at Finansdepartementet vil gi seg med det første, og det kan derfor gå noe tid før vi har det endelige svaret.

ESA har begrunnet sitt syn godt, og dersom ESAs standpunkt blir stående vil de ilagte RF-1199-gebyrene være ulovlige. Staten vil da måtte tilbakebetale disse gebyrene, men de vil neppe gjøre dette uoppfordret. Derfor er det viktig at de som er blitt ilagt slike gebyr selv krever sin rett.

I andre EØS-saker har vi imidlertid erfart at Staten påberoper foreldelsesfristen på tre år.

Vår anbefaling er derfor at de som har betalt RF-1199 gebyr allerede nå bør forsøke å sikre sitt krav for å forhindre foreldelse ved å foreta nødvendige rettslige skritt.

Ta gjerne kontakt med advokat Martin Wikborg på 98 20 62 42 eller på epost [email protected]

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen skatt og avgift.

Våre andre spesialfelt: Selskapsrett | Arbeidsrett | Offentlige anskaffelser  | Fast eiendom | Kontraktsrett  | Personvern | Insolvens og restrukturering | Pengekrav |  Tollrett

Mest populære