Gå til hovedsiden

Slik sletter du gamle tinglyste heftelser på næringseiendom

Unngå at gamle heftelser skaper problemer ved fremtidig salg eller pantsettelse av eiendommen.

Hvordan slette tinglyste heftelser på næringseiendom?

 

Avlysning av tinglyst dokument

heftelser på næringseiendom_avlyseDen enkleste måten å få slettet en tinglyst panteheftelse på, er å sende originaldokumentet til avlysing. Dette gjøres ved en enkel påtegnelse på det originale pantedokumentet.

Dersom det er tale om en annen rettighet enn pant, for eksempel en bruksrett, opsjon eller leieavtale, kan den som har rettigheter etter heftelsen erklære denne slettet. Dette gjøres ved at den som har rettigheten sender en skriftlig og signert erklæring om at heftelsen kan slettes fra grunnboken.

De overnevnte metodene for sletting av pantedokument kan i praksis være vanskelig. Dette gjelder for eksempel om:

  • Originaldokumentet er bortkommet
  • Rettighetshaver er død, konkurs, avviklet, fusjonert flere ganger med andre selskaper
  • Det er uklart hvem som egentlig er rettighetshaver

Det er likevel flere måter den tinglyste heftelsen kan slettes på.

 

Utlegg og midlertidig sikring er tidsbegrenset

Utleggspant som er tatt i den faste eiendommen bortfaller etter 5 år. For arrest og midlertidig forføyning er varigheten enda kortere: slike heftelser bortfaller etter 2 år. Når tidsfristen er gått ut kan man sende begjæring om sletting av heftelsen til Kartverket.

 

Gamle dokumenter

Utgangspunktet er at dersom det har gått mer enn 30 år siden dokumentet ble tinglyst, kan man be Kartverket om å slette heftelsen på grunn av alder. Dette er som regel ganske uproblematisk for ordinære pant eller leiekontrakter. Heftelser som skal hvile på en eiendom for alltid, kan imidlertid ikke slettes etter denne regelen.

Det innebærer at man som rettighetshaver må fornye tinglysingen hvert 30. år. Dette gjøres enkelt ved å sende inn fornyet tinglysing eller en skriftlig erklæring fra hjemmelshaver om at heftelsen fremdeles består.

Selv om heftelsen ikke er 30 år, har Kartverket mulighet til å få den slettet dersom heftelsen er eldre enn 20 år og det kan sannsynliggjøres at heftelsen er bortfalt eller ikke gjelder lenger. Dette gjøres ved å sende en begjæring om sletting til Kartverket med nødvendig dokumentasjon på at vilkårene er oppfylt.

 

Heftelsen har bortfalt eller virkningen av tinglysning har opphørt

Kartverket kan av eget initiativ slette en tinglyst heftelse dersom heftelsen åpenbart har bortfalt eller dersom virkningen av tinglysingen har opphørt. Dette gjelder for eksempel dersom rettighetshaver er død eller er et avviklet selskap. Kartverket har imidlertid ikke systemer til å følge opp slike begivenheter og man må derfor i praksis melde fra til Kartverket om forholdet slik at de kan foreta sletting.

 

Dokumentet er tapt

heftelser på næringseiendom_mortifikasjonDersom dokumentet er tapt og yngre enn 20 år, kan det ikke slettes etter reglene nevnt over. Da må heftelsen slettes gjennom reglene om mortifikasjon, som vil si å få en dom for at dokumentet er ugyldig. Dette gjøres ved begjæring om mortifikasjon overfor Brønnøy tingrett. Mortifikasjon er en lang og komplisert prosess, og vi anbefaler at du søker bistand hos advokat ved en slik prosess.

 

Vil du vite mer? Delta på EiendomsForum!

Vi arrangerer EiendomsForum i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. EiendomsForum er en arena hvor vi som jobber med fast eiendom jevnlig møtes for å få faglig påfyll, siste nytt om fast eiendom og for å treffe nye og gamle kontakter innen bransjen. Det er uforpliktende og gratis å være med.

 

Dersom du har spørsmål om sletting av tinglyste heftelser eller ønsker bistand i en slik prosess kan du ta kontakt med advokatfullmektig Mette W. Nagy på telefon 924 63 646 eller epost.

Visma har eiendomsadvokater i Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Advokatene samarbeider tett i egen faggruppe og i team på enkeltsaker for å sikre kunden best mulig rådgivning. Vi har spisskompetanse på transaksjoner og eiendomsutvikling og faglig dybde innen kontraktsrett, tinglysing, skatt, merverdiavgift og selskapsrett. Med et team fra Visma får du som arbeider med fast eiendom en helhetlig rådgivning.

Mest populære