Gå til hovedsiden

Skatt og avgift i Statsbudsjettet 2016

Regjeringen har i dag (7. oktober 2015) lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2016.
Et viktig forhold for selskaper er den generelle reduksjonen av skattesatsen. Les mer.

Statsbudsjettet 2016

Selskapsskatt

Et viktig forhold for selskaper er den generelle reduksjonen av skattesatsen på alminnelig inntekt fra 27 % til 25 %.

Skattelettelsen er kun gitt til selskaper og den tas igjen ved at personlige aksjonærer får skjerpet beskatning på utbytte. Dette gjøres ved at utbytte oppjusteres med faktoren 1,15 i alminnelig inntekt. Aksjonæren skattlegges så med 25% av det oppjusterte beløpet, noe som tilsvarer en skattesats på 28,75% av mottatt utbytte.

Statsbudsjettet 2016 selskapEndringen forslås gitt virkning fra og med 2016. Således kan man fremdeles vurdere å ta ut utbytte i 2015 og spare 1,75 % i skatt.

Særskatten på kraftanlegg og petroleumsvirksomhet justeres opp med 2 prosentenheter slik at skattesatsen for slik virksomhet forblir uendret.

Skattereglene for verdipapirfond er også foreslått endret. Disse endringene vil ramme selskaper som har investert i kombinasjonsfond som skattemessig behandles som aksjefond. En rekke utbetalinger som tidligere var unntatt fra beskatning på grunn av fritaksmetoden, vil nå helt eller delvis beskattes som renteinntekt.

Videre blir rentebegrensningsregelen strammet inn, ved at fradragsrammen reduseres fra 30 % til 25 % av beregningsgrunnlaget.

Det foreslås også en rekke andre endringer, herunder utvidelse av Skattefunn-ordningen, samt plikt for aksjeselskaper til å levere elektronisk selvangivelse.

Les mer om forslagene innenfor selskapsbeskatning her.

Personbeskatning

Statsbudsjettet 2016 personInnenfor personbeskatningsområdet  foreslås det at lån som ytes til privat aksjonær skal behandles som skattepliktig utbytte. Dette vil gjelde lån som ytes fra og med den 7. oktober 2015

Også innenfor personbeskatning vil den alminnelig skattesatsen reduseres fra 27 % til 25 %. Dette betyr at betydningen av skattefradraget for renter reduseres.

Det forslås å erstattet toppskatten med en ny trinnskatt som økes avhengig av personinntekten. Den laveste stasen på 0,8 % ilegges inntekt over 158 800 kr., og høyeste sats på 13,6% ilegges inntekt over 909 500 kr.

Fra neste år forslås det å redusere formuesskatten fra 0,85% til 0,8%, samtidig som bunnfradraget økes fra 1,2 til 1,4 mill. kr. Investorer i fast eiendom får likevel en formuesskatteskjerpelse ettersom man samtidig foreslår å øke beregningsgrunnlaget for formuesskatten for næringseiendom og sekundærbolig fra 70 % til 80 %.

Det foreslås også en rekke mindre endringer av betydning for personbeskatningen, herunder endringer i BSU-ordningen, reisefradraget, beskatning av yrkesbiler med videre.

Les mer om forslagene innenfor personbeskatning her.

MVA og avgift

Det foreslås noen endringer på avgiftsområdet, herunder økning fra 8 % til 10 m % av den lave satsen på merverdiavgiftsområdet.

Et av de mer sentrale avgiftsforslagene omhandler fritak på dokumentavgift ved skattefrie omorganiseringer.

Les mer om endringer i avgifter her.

Mest populære