Gå til hovedsiden

Seks tips til bedre likviditet

Virksomheten leverer gode resultater, men betalingsevnen står ikke helt i stil. Kjenner du deg igjen? Invester tid i planlegging og styring av virksomhetens likviditet.

Øk likviditeten med enkle grep
Fem tips til bedre likvditet

Her følger seks smarte tips fra en regnskapsfører som kan gi bedre likviditet til virksomheten din:

1. De gode forberedelsene

Dette kommer du ikke utenom. Gjør du en grundig analyse av situasjonen og finner ut av hvor du står og hvorfor du står der, er det lettere å se hvor skoen trykker. Du vil også kunne se hvilke tiltak som er viktigst for å bedre situasjonen: Inntektsøkning? Kostnadsreduksjon? Frigjøring av kapital?

2. Sett opp et likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett følger kontantstrømmen og gir en oversikt over planlagte inn- og utbetalinger. Slik kan du kontrollere at du har tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende utgifter og investeringer i fremtidige perioder. Vær i forkant med å skaffe finansiering til perioder med mindre tilgjengelig likviditet og til løpende utgifter. Et godt likviditetsbudsjett vil også gi svar på hvordan du i fremtiden kan finansiere større investeringer og prosjekter.

3. Få ned kredittidene

Gå igjennom rutinene dine ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet. Syklusen er som regel slik: Ordre – Leveranse – Fakturering – Forfallsdag – Purring – Mottak av betaling. I alle fasene er det ofte rom for forbedringer. Reduksjon i kredittider fra eksempelvis 30 dager til 14 gir en rask effekt på likviditeten. Samtidig er ikke alltid kundenes betalingsvilje like sterk. Da er det viktig med gode rutiner for oppfølging og inndrivelse av utestående kundefordringer.

4. Følg utviklingen i leverandørgjelden

Vare- og leverandørkreditt er ofte lettere tilgjengelig enn annen kreditt. Her er det betaling til forfall og forfall, helst så langt frem i tid som mulig, som gjelder. Kredittidene må også følges opp, slik at de er i henhold til avtale med leverandør. Det kan være lurt å se på den gjennomsnittlige kredittiden til leverandørene. Tiden burde helst ikke være for kort.

5. Ta kontroll på lagerstyringen

Lagerstyring er en viktig del av likviditetsstyringen. Et stort varelager gir ikke bare unødvendig kapitalbinding, men også økte kostnader i form av svinn, nedskrivninger og økte driftskostnader. Minimer tiden en vare ligger på lageret! Pass også på at varelageret ikke er for lite – da kan du miste potensielle salg som følge av varemangel.

6. Reduser valutarisikoen

Kjøp og salg av varer til utlandet medfører ofte en betydelig valutarisiko. Risikoen oppstår ved ordremottak og bestillinger i andre valutaer enn NOK. Her bør man vurdere å ha en likviditetsreserve i den faktiske oppgjørsvalutaen. Avtale om fast kurs med kunde/leverandør og at eventuelle gevinster/tap skal deles likt, er andre risikodempende faktorer. Ved salg til utlandet burde betalingssikkerhet og kulturer kartlegges nøye.

Mest populære