Gå til hovedsiden

Rettshjelpsforsikring

Visste du at forsikringsselskapet ditt kan dekke utgifter til advokatbistand?

Rettshjelpsforsikring

For en privatperson kan det være dyrt å benytte advokatbistand. Frykten for høye kostnader kan føre til at man ikke går videre med en sak, selv om man har blitt utsatt for urett og har et reelt behov for juridisk bistand. Av denne grunn er det viktig å være klar over at en såkalt rettshjelpsforsikring inngår i mange privatpersoners forsikringsavtale.

 

Hva er rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpsforsikringen innebærer at forsikringsselskapet, på visse vilkår, dekker utgifter til advokat ved tvist/uenighet. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000. Forsikringstaker må selv dekke en egenandel på kr 4 000 og deretter 20 prosent av advokatkostnadene. Hvis totale advokatkostnader i en sak er kr 90 000 vil forsikringstaker måtte dekke kr 4 000 i egenandel og 20 prosent av de overskytende kr 86 000, altså kr 17 200. De resterende kr 68 800 vil forsikringsselskapet kunne dekke dersom vilkårene for rettshjelpsdekningen er oppfylt.

 

Rettshjelpsforsikring_tvistI hvilke tilfeller kan forsikringen brukes?

Rettshjelpsforsikringen er aktuell ved tvist/uenighet innenfor en rekke områder, for eksempel eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere, finansrådgivere m.m.

Generell juridisk rådgivning, altså rådgivning som ikke refererer seg til en konkret tvist, dekkes ikke av forsikringen.

 

Tvister som faller utenfor rettshjelpsforsikringen

En rekke tvister faller utenfor forsikringsdekningen. Det viktigste unntaket er at rettshjelpsforsikringen ikke omfatter tvister som har sammenheng med utøvelse av yrke/erverv. Andre unntak er tvister som har sammenheng med arv- og familierettslige problemstillinger (skilsmisse, barnefordeling etc.) og konkursrettslige problemstillinger.

Visma bistår en rekke kunder med regnskap, skatt og merverdiavgift. Tvister innenfor disse områdene vil ofte ha sammenheng med utøvelse av yrke/erverv. Vi har imidlertid erfart at forsikringsselskaper innvilger rettshjelpsdekning ved sivilt søksmål i visse skattesaker. Disse skattesakene har typisk handlet om korrekt gevinstbeskatning ved salg av privat bolig, altså saker uten sammenheng med utøvelse av yrke/erverv.

Som hovedregel vil ikke forsikringsselskapene innvilge rettshjelpsforsikring for advokatkostnader pådratt under den administrative klagebehandlingen. Når alle klagemuligheter er uttømt, slik at søksmål er eneste farbare vei, vil imidlertid rettshjelpsdekning kunne innvilges for advokatkostnader knyttet til selve søksmålet.

 

Rettshjelpsforsikring_tidMeld fra i tide

Som hovedregel må forsikringstilfellet meldes til forsikringsselskapet senest innen et år etter at tvist oppstod og advokat er kontaktet. Merk at forskjellige forsikringsselskaper kan operere med forskjellige erstatningsbeløp, egenandeler og vilkår.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen en rekke juridiske områder. Om du har spørsmål knyttet til rettshjelpsforsikring, kontakt advokat Øivind Henrik von Mehren på epost eller telefon +47 48 19 31 67.

Visma Advokater tilbyr 30 minutters uforpliktende vurdering av din sak over telefon eller epost i nye saker. For mer informasjon om våre advokater og kontorer klikk på ønsket by og les mer:

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Stavanger | Advokat Trondheim | Advokat Kristiansand

Mest populære