Gå til hovedsiden

Momskompensasjon

Skattedirektoratet lemper nå på urimelig foreldelseskrav. Hva betyr dette for deg?

Momskompensasjon - ny uttalelse

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 15. oktober 2015 revurdert reglene om momskompensasjon. De kom frem til at foreldelse av kompensasjonskrav på merverdiavgift ikke lenger skal tolkes like strengt.

 

Hvem er omfattet av momskompensasjon?

Momskompensasjon_barnehageKommuner, fylkeskommuner og private virksomheter som produserer tjenester innen helse, omsorg, undervisning mv. er omfattet av lov om kompensasjon av merverdiavgift. Det innebærer at disse offentlige og private foretakene, for eksempel barnehager og sykehjem, kan kreve tilbakebetalt fra staten, avgift på varer og tjenester de kjøper. Merverdiavgiften utgjør dermed ikke en endelig kostnad for kommuner, fylkeskommuner og disse private foretakene.

 

Frist for å fremsette kompensasjonskrav

Momskompensasjon_fristForetakene må fremsette kompensasjonskravene innen visse frister for å kunne få avgiften tilbake fra staten. I utgangspunktet skal avgiftskravet tas med på kompensasjonsoppgaven for inneværende termin (årstermin er vanligst). Kravet kan imidlertid også tas med på neste års kompensasjonsoppgave hvis man skulle ha uteglemt et avgiftskrav. Fristen er oppgaven for 6. termin for neste år, for foretak som ikke har årstermin. Tas ikke avgiftskravet med da, er kravet foreldet.

Foreldelsesfristene fremgår i kompensasjonsloven § 10, jf. § 6.

 

Tidligere tolkning om foreldelse av momskompensasjon

I en ny uttalelsen fra Skattedirektoratet gjelder spørsmålet om når foreldelsesloven begynner å løpe. Loven sier at foreldelsesfristen begynner «den datoen kompensasjonsbeløpet er eller skulle vært registrert i regnskapssystemet». Dette har hittil betydd, basert på Skattedirektoratets tidligere fortolkning av regelen, at for fakturaer som er utstedt for sent, begynner foreldelsesfristen å løpe idet man etter bokføringsreglene skulle sendt faktura. En faktura som skulle vært utstedt 1. november 2013, men som selger av ulike grunner utsteder først 1. februar 2014, kunne dermed senest tas med på oppgaven for 2014, som hadde leveringsfrist 10. februar 2015.

Tilsvarende gjaldt for fakturaer der det ved en feil ikke er beregnet avgift. Her har Skattedirektoratet sagt at foreldelsesfristen for mottaker av fakturaen begynner å løpe på det tidspunktet den riktige fakturaen skulle blitt sendt, ikke når den faktisk ble sendt.

Hensynet bak den strenge fortolkningen har til dels vært begrunnet med behovet for forutberegnelighet med hensyn til kompensasjonskravene som fremsettes fra kommunesektoren. Krav fra kommunesektoren representerer de langt største kravene.

 

Skattedirektoratet går bort fra streng fortolkning

Momskompensasjon_ny_uttalelseDen strenge fortolkningen har man imidlertid nå gått bort fra. Skattedirektoratet ser at det kan virke urimelig at foreldelsesfristen begynner å løpe før man faktisk har fått et bilag eller et korrekt bilag med merverdiavgift, som man kan bruke til å kreve momskompensasjon. Det er også uttalt at en mildere tolkning harmonerer best med bokføringsreglene og merverdiavgiftsretten ellers. For fakturaen i eksempelet over som ble utstedt først 1. februar 2014, innebærer det at avgiften kan tas med også på oppgaven for 2015, som har leveringsfrist 10. februar 2016.

 

Fortsatt viktig å gjøre det riktig

Skattedirektoratet avrunder med å understreke at selger har en lovpålagt plikt til å utstede korrekt faktura. I tillegg har kjøper ansvar etter bokføringsloven, for å be om ny faktura dersom selger uriktig har fakturert uten avgift. Selv om Skattedirektoratet faller ned på det mildere fortolkningsalternativet, er det altså fortsatt viktig å sørge for at riktig faktura utstedes til riktig tid.

 

Visma Advokater har bred erfaring med ulike merverdiavgiftsspørsmål. Har du spørsmål, ta kontakt med advokat Synnøve Sørdal på tlf. +47 415 04 904 eller på e-post.

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

 

Mest populære