Gå til hovedsiden

Mobilskatten er endret fra 2014

Mobilskatten er endret med virkning fra 2014. De «gamle» reglene ble oppfattet som til del vanskelige og urimelige, og mange oppfattet nok også at de hadde gått ut på dato. Det er tanken at de nye regelene skal forenkle den administrative jobben for arbeidsgiverne.

Et sjablonbeløp

Det innføres et fast sjablongbeløp på kr 4.392 pr år, uavhengig av antall tjenester arbeidsgiver dekker. Beløpet gjelder både dekning i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. Det er fortsatt et krav at arbeidstaker har tjenestelig behov for at skatteplikten skal begrenses til kr 4.392. Dersom det dekkes EKOM-tjenester som arbeidstaker ikke har behov for skal hele beløpet som dekkes skattlegges.

Det skattefrie beløpet og mulighet for redusering av skattepliktig fordel med egenandel fjernes fra 2014. Se likevel nedenfor under innholdstjenester.

Dekning i form av naturalytelse

EKOM-tjenester som dekkes som naturalytelse skal inngå i grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgiveravgift med kr 366 pr måned arbeidstaker har disponert tjenesten/tjenestene. Her regnes deler av måned som hel måned.   Beløpet på kr 366 pr mnd eller kr 4.392 pr år gjelder helt uavhengig av hvor store arbeidsgivers utgifter er.

Dekning i form av utgiftsgodtgjørelse/refusjon

De som mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel ikke bli beskattet for høyere beløp enn det arbeidsgiver dekker. Med utgiftsgodtgjørelse menes refusjon etter bilag.   Arbeidsgiver må trekke skatt av det beløpet som faktisk refunderes, men begrenset til kr 4.392 pr år. Det betyr at man kan oppnå full skatteplikt før årsslutt. Det betyr også at skatteplikten bli lavere enn kr 4.392 om de faktiske utgiftene er lavere.

Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsrefusjon

Det forekommer ofte at ansatte har en kombinasjon av naturalytelse og refusjon av EKOM-tjenester. For eksempel mobiltelefon som naturalytelse og refusjon etter bilag for bredbånd.   I slike tilfeller trekkes skatt hver måned av kr 366 for mobiltelefonen. De månedene arbeidsgiver refunderer bredbåndet så skal dette også inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget.

Likevel skal det totale skattepliktige beløpet ikke overstige kr 4.392 på årsbasis. Når dekningen tilsammen når grensen på kr 4.392 på årsbasis, må arbeidsgiver stoppe skattetrekket og avgiftsberegningen. I slike tilfeller vil man med andre ord kunne oppnå full beskatning før året er omme.

Lønnsinnberetning

EKOM skal fortsatt innberettes i lønns- og trekkode 130-A. Selv om Skattedirektoratet ikke pr i dag har sagt noe om tilleggsinformasjonen i koden, antar vi at disse tas vekk fra og med 2014.

Endelig beslutning om det tas i den reviderte kodeoversikten som blir publisert i løpet av sommeren. Følg med på Community Visma Lønn for oppdateringer rundt dette og mange andre temaer.

Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester

Det er innført et nytt skattefritt bunnbeløp på kr 1.000 som gjelder for tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester.   Dersom du splitter private og yrkesrelaterte innholdstjenester er det ikke noe i veien for at fribeløpet i sin helhet benyttes til private innholdstjenester.

Private innholdstjenester ut over kr 1.000 er skattepliktig og skal innberettes i kode 112-A ved naturalytelse, eller kode 111-A ved refusjon. Yrkesrelaterte innholdstjenester er ikke skattepliktig og skal inne innberettes.

Mest populære