Gå til hovedsiden

Kjenner du til de faktiske årsakene til sykefraværet i din bedrift?

Sykefravær bør forebygges, begrenses og reduseres. Med noen enkle tiltak og de riktige verktøyene, er det fullt mulig å gjennomføre.

Det sies at Norge har verdens høyeste sykefravær, og mye tyder på at det faktisk stemmer.1  Ifølge en rapport publisert av OECD2 i 2013 har Norge det høyeste sykefraværet blant OECD-landene, og vi topper sykefraværsstatistikken i Skandinavia3, med gjennomsnittlig 14,8 dager sykefravær i året mot Sveriges 11,9 dager og Danmarks 8,5 dager.

Og det koster oss dyrt. Ifølge Sintef koster en ukes sykefravær norske bedrifter nærmere 15 000 kroner i snitt4, og det er ikke inkludert lønnen til den sykemeldte, kun ekstrakostnader i form av produksjonstap, eventuelle utgifter til vikarer, overtidsbetaling og lignende. Bare i 2017 kostet korttidsfraværet det private næringslivet i alt 44.000 årsverk, til en total kostnad på 36 milliarder kroner.5

Gratis guide: Ni tips til hvordan du skaffer deg kontroll over bemanningen

Gitt det høye antallet sykemeldinger, og de store kostnadene som følger med på lasset, er det kritisk å forebygge, begrense og redusere sykefraværet på arbeidsplassen. Med noen enkle tiltak og de riktige verktøyene, er det fullt mulig å gjennomføre.

Få oversikt over sykefraværet

Det første steget mot lavere sykefravær, er å få oversikt over det. Forstår du det underliggende mønsteret som driver sykefraværet i bedriften din, så har du i prinsippet nok informasjon til å kunne begrense det.

Men årsakene til sykefravær kan være mange og sammensatte, og det er delte meninger om hva som gjør sykefraværet spesielt høyt i Norge. Enkelte mener at gode sykelønnsordninger gjør terskelen lavere for å sykemelde seg. Andre mener det primært er legitime, medisinske grunner til høyt sykefravær. Noen mener en manglende oppfølging av sykemeldte gjør at færre kommer seg raskt tilbake i jobb.

Det finnes mange ulike teorier og ideer om hvorfor folk er borte fra jobb, noen av dem mer pålitelige enn andre. For å finne ut hva som driver frem et høyt sykefravær på din arbeidsplass, mener vi det er fornuftig å se nærmere på de faktiske, historiske dataene du har om sykefravær og basere tiltakene du gjennomfører på innsikten de gir deg. Med et verktøy som tillater deg å finne svarene på følgende spørsmål, så kommer du et godt stykke på vei:

Viktige spørsmål rundt fravær man bør avklare

 • Er det spesielle dager i uken hvor det er høyere sykefravær enn andre?
 • Er enkelte vakter spesielt utsatt for sykefravær?
 • Er det spesielle arbeidsoppgaver som driver sykefraværet opp?
 • Opplever du høyere sykefravær på spesielle tidspunkt av døgnet?
 • Har du unormalt høyt sykefravær utvalgte perioder av året?

Å stille seg slike spørsmål, og finne svarene på dem, kan hjelpe deg å identifisere utløsende, arbeidsrelaterte faktorer som øker antallet sykemeldinger. Om du analyserer dataene rundt sykefravær og ser at visse vakter er spesielt utsatt for sykefravær eller at enkelte perioder av året har høyere sykefravær enn andre, kan du lettere iverksette tiltak som bidrar til å redusere sykefraværet i bedriften din. Det er langt mer effektivt enn å iverksette tiltak basert på antakelser.

Det finnes flere systemer som kan hjelpe deg med dette, systemer som gir deg tilgang på historiske data over sykefraværet i bedriften din og statistikk på hvilke vakter som har unormalt høyt fravær. Ved å samle inn og analysere disse dataene, vil du kunne gjennomføre målrettede tiltak som vil bidra til å redusere sykefraværet på arbeidsplassen din.

Gi de ansatte kontroll over sin egen arbeidsdag

Et annen viktig tiltak for å redusere sykefraværet, er ansattmedvirkning. Stein Knardahl, avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), mener at kombinasjonen av høye krav og liten kontroll over egen arbeidssituasjon er en sentral bidragsyter til høyt sykefravær.6

Sammen med kolleger har han gått gjennom 131 studier fra internasjonal forskning som sier noe om hva som gir mange eller få sykemeldte ved en arbeidsplass. Hans konklusjon er at kontroll over egen arbeidssituasjon og et godt sosialt klima bidrar til å redusere fraværet. Med andre ord bør arbeidsgivere og ledere, begynne å tenke på hvordan de kan øke arbeidstakernes selvbestemmelse.

En måte å gjøre dette på, er å involvere de ansatte mer i bemanningsplanleggingen. Selvbetjente arbeidsportaler, der ansatte selv kan påvirke bemanningsplanen, kan realisere dette i praksis. Slike løsninger gir de ansatte full oversikt over arbeidsforholdet sitt og kan gi de ansatte muligheten til å plukke og ønske seg de vaktene som passer best for dem.

Det koster mye å følge opp sykemeldte ansatte. Å samle inn og analysere data om sykefraværet i bedriften din og iverksette målrettede tiltak basert på disse funnene, vil bidra til å redusere sykefraværet.

Gratis guide: Slik får du kontroll på bemanningen

Last ned guiden her

Referanseliste

 1. https://www.faktisk.no/faktasjekker/ejo/norge-har-verdens-hoyeste-sykefravaer
 2. http://www.oecd.org/els/emp/MHW_Norway_ExecSum.pdf
 3. https://www.aftenposten.no/norge/i/rL1jMe/Nordmenn-har-hoyest-sykefravar-i-Skandinavia
 4. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/sykefravar_og_permisjoner/sykefravar-statistikk/artikler/kostnader-fravar/
 5. https://www.nrk.no/norge/bedriftene-taper-36-milliarder-pa-korttidsfravaer-1.14153197
 6. https://forskning.no/arbeid/faerre-sykemeldinger-nar-ansatte-har-kontroll-over-egen-arbeidsdag/397312

Mest populære