Gå til hovedsiden

Hva må jeg huske på når jeg inngår en avtale?

En avtale inngås overraskende ofte muntlig, basert på tillit om en felles forståelse og enighet. Men hva når partene blir uenige?

Hva må jeg huske på når jeg inngår en avtale?

En avtale er en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Etter hovedregelen i avtaleloven blir en avtale til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har fremsatt, og det er overensstemmelse mellom tilbud og aksept.

 

Reflekter over mulig uenighet før inngåelse av avtale

Selv om man ved inngåelsen av avtalen oppfatter at man er omforent, har man likevel ofte ikke tenkt på eller reflektert over uenighetene som kan oppstå, nettopp fordi man inngår avtalen med fokus på det man er enig om.

Avtale_fremtidig uenighetMange kvier seg for å gjøre nettopp dette i frykt for at man ikke kommer til enighet eller at relasjonen surner før man har startet samarbeidet. Man bør snarere tvert imot se på det omvendt; man får avklart, fastsatt og konkretisert hvordan ubehagelige problemstillinger skal løses slik at man unngår å havne nettopp i den ubehagelige problemstillingen.

Videre vil en slik gjennomgang også kunne avdekke hvordan man som avtaleparter samarbeider og forholder seg til utfordringer, og kanskje avdekker denne runden nettopp at man ikke bør inngå avtalen, noe som potensielt kan spare en for mye tid, penger og frustrasjon.

 

Er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig?

Rent juridisk er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig. I praksis ser vi derimot at dette ikke er tilfelle. Dersom det oppstår uenighet ved en muntlig avtale blir det ofte ord mot ord. Den som hevder at det foreligger en avtale, sitter med bevisbyrden for det han eller hun hevder er avtalt. Dette kan by på problemer og gjør at muntlige avtaler ikke stiller like sterkt som skriftlige i praksis.

Skriftlig avtaleFor avtaler som gjelder større verdier, spesielt avtaler knyttet til fast eiendom ligger det en forventing om at avtaler skal inngås skriftlig. Det vil i slike tilfeller kreves meget sterke bevis om en muntlig avtale skal være gjeldende.

Det finnes videre en rekke områder der loven bestemmer at avtaler må inngås skriftlig. Eksempler på dette er kausjonsavtaler, eiendomsmegleroppdrag, avtale om tomtefeste osv.

En skriftlig avtale er altså å foretrekke for alle parter.

  

Skriftlige avtaler – dette må du huske på

Gjennomtenkte skriftlige avtaler klargjør partenes forpliktelser og bidrar til å unngå at tvil og usikkerhet utvikler seg til konflikter og tvistesaker. Ved å formalisere enigheten skriftlig vil man kunne avdekke uklarheter og belyse potensielle uenigheter, samt avklare håndteringen av disse før problemene faktisk oppstår.

Avtale_signereHva som må være med i en skriftlig avtale avhenger naturligvis av hva det inngås avtale om. Som et minimum bør følgende punkter alltid være med: Hvem er avtalepartene, avtalens varighet og eventuell oppsigelsesadgang, gyldighet, misligholdsbeføyelser og tvisteløsning.

Det viktigste er at partene bruker tilstrekkelig tid ved avtaleinngåelsen og nedfeller skriftlig hva de er enige om og hvordan eventuell uenighet skal håndteres.

For å forsikre deg om at din avtale er gyldig, ivaretar dine interesser og tar høyde for fremtidig uenighet, kan det være nyttig å la en advokat se over avtalen før den signeres.

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma. Vi har advokater med spesiell ekspertise innen kontrakter og avtaler. Ønsker du hjelp med å sette opp en avtale eller ønsker du en gjennomgang av dine avtaler, ta gjerne kontakt med advokat Andreas W. Hennyng pr telefon: +47 971 87 151.

Mest populære