Gå til hovedsiden

Gartners topp 10 strategiske teknologitrender for 2016

Gartner presenterer årlig sin oversikt over topp 10 teknologitrender som vil være strategiske for de fleste organisasjoner. Med strategiske teknologitrender mener Gartner teknologitrender som potensielt kan ha betydelige konsekvenser for en organisasjon.

Pixabay.com

De strategiske teknologitrendene for 2016 er:

Gartner

The Device Mesh

«The Device Mesh», eller nettet av enheter, referer til det økende omfanget av enheter som vi bruker til å aksessere applikasjoner og informasjon, eller til å samhandle med mennesker, sosiale samfunn, myndigheter og virksomheter. Dette inkluderer mobile enheter, kroppsnære enheter (såkalte “wearables”), elektriske forbruks-/hjemmeartikler, og enheter i alle tenkelige faste og bevegelige inntretninger slik som i Internet of Things (IoT). I takt med at nettet av enheter utvikler seg vil vi trolig se nye modeller for samhandling, og større grad av samhandling direkte mellom enheter, i stedet for den tradisjonelle modellen med enheter koplet til backend-systemer gjennom forskjellige nettverk.

Rikere brukeropplevelser

Nettet av enheter etablerer grunnlaget for en ny og rikere brukeropplevelse, som sikrer kontinuitet på tvers av alle enheter, tid og rom. Brukeropplevelsen flyter sømløst på tvers av alle enheter og samhandlingskanaler i takt med at brukeren forflytter seg fra et sted til et annet. For software-leverandører og IT-drevne virksomheter vil kompetanse til å designe avanserte brukeropplevelser som flyter på tvers av, og som utnytter forskjellige enheter (slik som IoT, biler, bygninger osv) være en betydelig differensiator innen 2018.

3D-printbare materialer

Rask utvikling innenfor 3D-printing har allerede muliggjort 3D-printing av en rekke forskjellige materialer, for eksempel legeringer, karbonfibre, glass, elektronikk, farmasøytiske og biologiske materialer. Denne utviklingen trigger nye brukerbehov i takt med at den praktiske anvendelsen av 3D-printing brer seg til stadig nye sektorer.
Over de neste 20 årene vil vi se en betydelig utvikling av materialer som kan 3D-printes, printhastigheten vil øke, samt utvikling av nye modeller for print og montering av kompositter. Dette vil kreve nytekning innenfor produksjonslinjer og logistikkprosesser for å kunne utnytte det fulle potensialet av 3D-printing.

Informasjon i alt

Alle enheter og duppedingser i det det digitale nettet produserer, bruker og overfører informasjon. Dette kan eksempelvis være tekst, lyd og video, men også sanselig og kontekstuell informasjon. Utvikling innenfor semantiske verktøy som grafdatabaser og andre framvoksende teknikker for dataklassifisering og informasjonsanalyser vil gjøre at informasjon som har vært isolert, ufullstendig, utilgjengelig eller uforståelig, kan nyttiggjøres. Information of Everything, eller «informasjon i alt», adresserer denne tilgangen på informasjon med strategier og teknologier, som gjør at informasjon fra alle disse forskjellige datakildene kan koples sammen.

Avansert maskinlæring

Innenfor maskinlæring vil vi se en utvikling av intelligente systemer som er lærende, og som basert på input vil lære seg å oppfatte og forstå problemstillinger. Den eksplosive økningen av antall datakilder fører til enorme informasjonsmengder med stadig større kompleksitet. Å skulle gjennomføre manuelle klassifiseringer og analyser av denne informasjonen er i praksis umulig, og det vil være svært tidkrevende og kostbart. Med utviklingen innenfor maskinlæring vil denne typen oppgaver kunne bli automatisert. Dette er et område i rask utvikling, og virksomheter må vurdere hvordan slik teknologi kan anvendes for å skape seg konkurransemessige fortrinn.

Autonome agenter og ting

Maskinlæring legger til rette for et bredt spekter av smarte maskiner og enheter, f.eks roboter, selvstyrende kjøretøy, virtuelle personlige assistenter og rådgivere. Selv om utviklingen innenfor fysisk smarte maskiner som roboter får mye oppmerksomhet, vil de software-baserte maskinene ha en mye større innvirkning på kort sikt. Virtuelle personlige assistenter som Google Now, Cortona fra Microsoft og Siri fra Apple blir stadig smartere, og er bare indikasjoner på hva framtiden vil bringe. I den framtidige totale brukeropplevelsen vil virtuelle personlige assistenter bli en vanlig del av hverdagen, hvor man i stedet for å forholde seg til knapper, menyer og skjemaer heller snakker til en app, som i virkeligheten er en smart maskin.
Gartner anbefaler at IT-ledere følger med på mulighetene som smarte maskiner og enheter kan utgjøre innenfor automatisering av den type oppgaver som bare mennesker kan gjøre i dag, og som på den måten kan frigjøre ressurser. Samtidig er det viktig å være klar over at dette er teknologi som kun er i startfasen, og at teknologien vil utvikle seg mye gjennom de kommende 20 årene.

Tilpasningsdyktig sikkerhetsarkitektur

Kompleksiteten i den digitale økonomien, kombinert med en framvoksende hacker-industri, øker trusselbildet mot virksomheter betydelig. Dagens sikkerhetsmekanismer blir utilstrekkelig, særlig for organisasjoner som benytter sky-tjenester og åpne API’er for at kunder og samarbeidspartnere skal kunne integrere mot sine systemer. Det vil derfor bli nødvendig med en mer tilpasningsdyktig sikkerhetsarkitektur, og IT-ledere må fokusere på å identifisere og reagere på trusler, i tillegg til de mer tradisjonelle sikkerhetsmekanismene basert på blokkering av angrep. Utvikling av selvbeskyttende applikasjoner, samt analyser av brukeratferd, vil bidra til å oppfylle den tilpasningsdyktige sikkerhetsarkitekturen.

Avansert systemarkitektur

Det digitale nettet av ting og smarte maskiner stiller svært høye krav til prosesseringskapasitet for at de skal skape verdi for virksomheter. Med såkalte FPGAs (field-programmable gate arrays) som underliggende teknologi er det mulig å skape en høyeffektiv prosesseringskapasitet, og systemer basert på GPUs og FPGAs vil kunne fungere mer som en menneskehjerne. FPGA-basert arkitektur vil muliggjøre maskinlærende egenskaper i alle IoT-enheter, slik som husholdningsartikler, biler, smartklokker, etc.

Mesh-orientert app- og tjenestearkitektur

Mesh-orientert app- og tjenestearkitektur er en ny tilnærming som muliggjør webskalerende ytelse, fleksibilitet og smidighet. Her er Microservice-arkitektur er et framvoksende pattern for å bygge distribuerte applikasjoner som støtter smidig leveranser og skalerbar deployment, både for on-premises applikasjoner og for skytjenester. Containere vokser fram som en kritisk teknologi for å muliggjøre smidig utvikling og Microservice-arkitektur

Internet of Things arkitekturer og plattformer

IoT plattformer utfyller den mesh-orienterte app- og tjenestearkitekturen. IoT er en integrert del av det digitale nettet av enheter og den totale brukeropplevelsen, og det er det framvoksende mangfoldet av IoT plattformer som gjør dette mulig. Gartner sier at alle virksomheter som vil utnytte IoT trenger en plattformstrategi for IoT, men mange ulike og konkurrerende leverandørtilnærminger gjør standardisering vanskelig på kort sikt.

Har du behov for å digitalisere dine forretningsprosesser?

Vi kan hjelpe deg!

Mest populære