Gå til hovedsiden

Fritak for tilleggsskatt

Feil og mangler kan føre til tilleggsskatt, men det er også noen unntak.

Feil og mangler kan føre til tilleggsskatt, men det er også noen unntak

Dersom man gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Skatteetaten, eller man har unnlatt å levere selvangivelse eller næringsoppgave, kan man ilegges tilleggsskatt hvis de uriktige eller ufullstendige opplysningene medfører, eller kunne ha medført for lav skatt.

Tilleggsskatt_rådgivningTilleggsskatten er på 30 prosent av den skatt som er eller kunne vært unndratt. Tilleggsskatt kan også ilegges med inntil 60 prosent, men da må skattyter ha opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

I utgangspunktet skal tilleggsskatt fastsettes på objektivt grunnlag, men det må foretas en vurdering av skattyters skyld før det ilegges tilleggsskatt.

 

Fritak for tilleggsskatt

I 2010 ble det innført en lovendring som innebærer en utvidelse av adgangen til å frita en skattyter for tilleggsskatt ved unnskyldelige forhold.

Finansdepartementet har uttalt at hensikten med lovendringen var at unnskyldningsgrunnene skal anvendes i større utstrekning enn tidligere.

«Spesielt bør unntaket som gjelder annen årsak som ikke kan legges skattyter til last, vurderes anvende i noen større utstrekning»

Ute av stand til å ivareta egne interesser

Dette vil typisk være skattytere som for et kortere eller lengre tidsrom er ute av stand til å ivareta sine egne interesser. Dette kan skyldes psykiske eller sosiale problemer, sykdom eller dødsfall i familien, samlivsbrudd, rusmisbruk eller fengselsopphold. Bortfall av tilleggsskatt for slike personer bør være nærliggende hvis livssituasjonen gir en god unnskyldningsgrunn for unnlatt levering av selvangivelsen.

Misforståelser og feiltolkninger

Tilleggsskatt_misforståDepartementet understreker at det ikke er noe krav om at det alltid må foreligge spesielle forhold hos den enkelte skattyter. Tolkningen av en ny bestemmelse som er uklar eller som skattyter av andre grunner misforstår på en aktsom måte (tilfeller hvor det har vært generelt lett å misforstå en bestemmelse om skatte- eller avgiftsplikt), kan ansees som unnskyldelige forhold.

For eksempel kan feil som skyldes misforståelser knyttet til Skatteetatens systemer være gyldig unnskyldningsgrunn. Dette kan f.eks. være lite synlige feil i tredjemannsoppgaver (lønnsoppgaver, konto- oppgaver m.v.) og hvor skattyter ikke retter opp ligningsgrunnlaget (det forhåndsutfylte beløpet i den aktuelle post i selvangivelsen).

Forglemmelser eller misforståelser knyttet til manglende korrigering av den forhåndsutfylte selvangivelsen, har i slike tilfeller i utgangspunktet ikke blitt ansett som unnskyldende. En konkret og samlet vurdering kan imidlertid føre til at det likevel foreligger unnskyldelige forhold og at det er riktig å frita for tilleggsskatt.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma. Vi er spesialisert på skatt og avgift og hjelper både selskap og privatpersoner. Har du spørsmål, kontakt gjerne advokat Clas Olsen på email eller telefon 92895764.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære