Gå til hovedsiden

Flere offentlige virksomheter satser på skytjenester

Offentlig sektor har i mange sammenhenger blitt kritisert for å være «sinker» i å ta i bruk nye skybaserte plattformer. Som samarbeidspartner og leverandør av tjenester til store offentlige virksomheter, opplever vi tvert imot at mange av disse virksomhetene i dag er fremoverlente og offensive i implementering av skytjenester.

skytjenester

Stadig flere beslutningstagere i offentlige virksomheter ser at skybaserte løsninger kan bidra til å redusere kostnader og skape samarbeid på tvers av etater.

Vi mener å se en tydelig trend i at beslutningstagere i offentlig sektor ser positivt på løsninger hvor vi tar i bruk standardiserte skytjenester og plattformer fra blant andre Microsoft, Google og Amazon.

Gevinstrealisering

Vi tror at en viktig driver for denne trenden er at det har blitt tydeligere hvilke positive gevinster som bruken av skytjenester gir. I dag er den digitale kompetansen til toppledelsen i offentlige virksomheter dessuten høyere enn noen gang. Samtidig er de digitale tjenestene som leveres til brukerne tydelig satt i sentrum for virksomhetene, blant annet gjennom Regjeringens Digitaliseringsrundskriv.

Beslutningstagerne ser at skybaserte løsninger gir muligheter for å realisere disse tjenestene raskere, med større fleksibilitet og med en annen arkitektur som blant annet åpner for bruk av standardiserte tjenester og løsninger som er ferdigutviklet.

Usikkerheten rundt lovverket har falt bort

På mange måter har usikkerhet rundt lovverket bidratt til at offentlige virksomheter i liten grad har våget å velge skybaserte løsninger. I dag mener vi at mye av denne usikkerheten er tatt bort og at offentlige etater i liten grad ser juridiske hindre for å velge en skystrategi.

Forhold rundt personvern og lagring av sensitive data i offentlige skyløsninger synes også å være høyst løsbare. Faktisk ser vi at mange krav som stilles til behandling av persondata lar seg enklere løse på en del skyplattformer enn andre mer tradisjonelle plattformer.

Et eksempel på dette er støtte som finnes i nye plattformer for innebygd personvern og kryptering ende-til- ende i løsningene.

Cloud First

Vår «Cloud First» strategi er en tilnærming som har gitt gode resultater. For å hjelpe kundene til å ta det første steget i retning av skyen, har vi ofte foreslått litt «ufarlige» caser som viser fordelene ved bruken av skytjenester.

Det kan for eksempel være å starte med publikumsportaler hvor all informasjon i utgangspunktet er åpen og hvor fordelene med drift
i skyen lett kan måles. Et neste naturlig steg kan være å etablere nye fagapplikasjoner i skyen fordi dette vil gi store kostnadsbesparelser.

Har du behov hjelp til utvikling eller drift av skyløsnginer? Vi kan hjelpe deg.

Les mer om drift av skyløsninger i Visma her

Mest populære