Gå til hovedsiden

En digital reise i 3 steg

Hva er kunnskapsgrunnlaget når tekniske beslutninger tas? Vi gir deg tre steg til din digitale reise.

Bakgrunnen for gode avgjørelser er god kunnskap. Kunnskap om produkter, om kompleksitet og mulighet. Når det kommer til teknologiske avgjørelser skiller vi mellom strategiske, operative og taktiske valg for å nå bedriftens mål. Utgangspunktet er fundamentert i en dyp forståelse av bedriften, arkitekturen og teknologien som er tilgjengelig innenfor vårt område.

Vi hjelper deg til å samstemme forretningsstrategi med de operasjonelle grepene som må tas. Alle trenger at tiltak er presise og ressursbruken er optimal. Du vet hvor du vil, vi ledsager deg i prosessen som fører deg dit.

Hva er kunnskapsgrunnlaget når tekniske beslutninger tas? Du vet hvor du skal, men kan du med sikkerhet si hvor du kommer fra? Kan du nå dine mål samtidig som du ivaretar tidligere investeringer i teknologivalg? Har du foretatt en vurdering av behov, innsats og kostnad for å lande løsning, eller har du blitt overbevist av tekniske ressurser som kun ser løsninger innenfor sitt ekspertområde?

1. Strategisk kartlegging

Kunden vår hadde ingen komplett modell av eksisterende applikasjonsportefølje. Kartleggingen skulle foregå på et overordnet nivå for å skape forståelse for løsninger, felles behov og med mulighet for å koordinere nye tiltak. Interessenter ble raskt kartlagt og samtaler med ressurspersoner i kundens tekniske team og i kundens fagforum dannet utgangspunktet for en strategisk kartlegging av porteføljen. Modellen viste klare fellestrekk ved komponenter som kunne slås sammen, og stedvis hvordan det hadde oppstått digitale hull i prosessene. Modellene viser mulighetsrommet og danner i dag kunnskapsgrunnlaget før introduksjon av nye løsninger.

Gjennom kartlegging av systemporteføljen beskrives det som fungerer optimalt, hvilke områder som må endres og hvor det er digitale hull som krever tiltak. Vi bruker samtalen som utgangspunkt for modellene. Vi bruker modellene som kunnskapsgrunnlag for videre dialog. De synliggjør arkitekturen, de beskriver sammenhenger i systemene og hvordan nye initiativ passer inn i eksisterende portefølje.

2. Operativ kartlegging

En operativ kartlegging, eller teknisk helsesjekk, ble gjennomført for ny leder. Ny i bedriften var det viktig å gjennomføre en nøytral vurdering av applikasjoner, produkter og tjenester. En eksisterende portefølje vil ha kjente og ukjente svakheter. Tekniske gjennomgang av applikasjonsporteføljen avdekker om løsningene har de kvaliteter som er forventet. Krav knyttet til teknologi, lovgivning eller arkitekturføringer blir avdekket og vi synliggjør hvorvidt det er behov for å oppdatere eller endre løsningene. Vår samarbeidspartner kunne etter gjennomgangen føle seg trygg på at løsningene var av øverste kvalitet og at de få områdene som viste tegn til foreldelse var identifisert.

De operative kvalitetene i løsningen er ikke nødvendigvis sammenfallende med det underliggende behovet for løsningen. Den strategiske kartleggingen avdekker om løsningene svarer ut de strategiske kravene, mens den operative kartleggingen avdekker om applikasjonene svarer ut de operative kravene. Det er først når disse to kartleggingsprosessene får stå sammen at vi finner ut om vi gjør de riktige tingene rett.

3. Kartlegging av fremtiden

Sammen danner vi grunnlaget for videre arbeid. Med et felles kunnskapsgrunnlag vet vi hvor tiltak har størst effekt og hvordan vi kan arbeide strategisk med applikasjonsporteføljen. I lag avdekker vi taktiske og operative behov som ligger i å nå de overordnede strategiske målsettingene.

Produkter som skisser av virksomhetsarkitekturen, ansvarskartlegging, risiko og sårbarhets analyse danner grunnlaget for videre arbeid. Arbeid med personvern, sikkerhet og applikasjonsforvaltning forenkles gjennom et godt kunnskapsgrunnlag. Felles forståelse av teknisk kvalitet og arkitekturmessig presisjon avdekker behovene for videreutvikling, nyutvikling eller utfasing av applikasjonene. Presisjonen på tiltak skjer med utgangspunkt i kartleggingen men opprettholdes i dialog som skaper rom for felles forståelse, enighet om satsing og økt kompetanse på tvers av teknologer og fagfolk.

Strategisk rådgiver

Visma Advisory samler ekspertkompetanse på tvers av Visma sine konsulentselskaper, for å tilby en rådgivningstjeneste tett opp mot fagmiljø og erfaring innenfor spesifikke fagområder. Trenger du eller dere en sparringspartner?

Ta kontakt så finner vi den riktige partneren for deg og ditt selskap

Kontakt oss her

Mest populære