Gå til hovedsiden

4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær

Fra og med 7. oktober 2015 er hovedregelen at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som skattepliktig utbytte på aksjonæren. Finansdepartementet har nå gitt fire unntak fra denne hovedregelen.

4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær

Skatteplikten rammer lån fra selskap til personlig aksjonær. Dette gjelder for det første lån som tas opp fra og med den 7. oktober 2015, men også økning på saldo på eksisterende lån samt videreføring eller forlengelse av forfalte lån. Utbytte som overstiger skjermingsfradraget skal i 2016 oppjusteres med en faktor på 1,15 og beskattes med en sats på 25 %. Effektiv skatt på lån for 2016 blir dermed 28,75 %

Les mer om reglene i bloggen Beskatning av lån fra selskap til aksjonær.

Med virkning fra 7. oktober 2015 har Finansdepartementet i februar 2016 gitt forskrifter om unntak fra skatteplikten.

 

De 4 unntakene fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær

Unntak nr. 1   Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak

4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær_enUnntaket gjelder lån eller sikkerhetsstillelse gitt av banker, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, osv.

Lånekunder i en bank kan i noen tilfeller ha aksjeposter i samme bank. Lån til disse kundene vil normalt ikke være ledd i en tilpasning til reglene om utbyttebeskatning, men del av bankens ordinære virksomhet. Dette er bakgrunnen for at man nå har valgt å spesifikt unnta disse låneforholdene fra skatteplikt

 

Unntak nr. 2   Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt

En aksjonær kan låne opp til kr 99 999 forutsatt at lånet innfris innen 60 dager. Dette unntaket er begrunnet ut i fra praktiske hensyn. Uten dette unntaket ville for eksempel forskudd på arbeidsreisen utløse skatteplikt for aksjonæren.

 

Unntak nr. 3   Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt

Dette unntaket innebærer at en aksjonær kan kjøpe varer eller tjenester fra selskapet med 30 dagers betalingsutsettelse. Det er ingen øvre beløpsgrense, men forutsetningen er at handelen anses å være en del av selskapets normale virksomhet.

 

Unntak nr. 4   Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra selskapet til arbeidstaker med mindre eierpost i selskapet

4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær_korrigeringDet siste unntaket fra skatteplikt gjelder kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet.

Etter bestemmelsen skal også aksjer som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, regnes med ved beregningen av den ansattes aksjeandel.

Det er heller ikke her satt noen øvre beløpsgrense, men eierskapet på maksimalt 5 % tilsier at det kun er ansatte minoritetsaksjonærer som vil kunne unngå skatteplikt ved lån fra selskapet.

 

Korrigering av aksjonærregisteroppgave og selvangivelse

4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær_selvangivelseFordi unntaket har fått virkning fra 7. oktober 2015 er det store muligheter for at noen selskaper har levert aksjonærregisteroppgaver med feil innhold. Dersom dette er tilfelle bør det sendes inn korrigerte oppgaver.

Opplysninger gitt i aksjonærregisteroppgaven skal automatisk komme med på selvangivelsen til den enkelte aksjonær. Ettersom det vil være usikkert om endringer blir inntatt i de pre-utfylte selvangivelsene, er vårt råd at aksjonærene som kan nyte godt av unntakene nøye kontrollerer og selv foretar relevante rettelser i sin selvangivelse.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen skatterett. Om du har spørsmål knyttet til nye regler for aksjonærlån eller utfylling av aksjonærregisteroppgaven ta gjerne kontakt med Torbjørn Wiken på telefon +47 47 30 49 18 eller epost [email protected].

Vi tilbyr nye kunder en uforpliktende vurdering av deres behov for advokathjelp.

I tillegg til skatterett jobber advokatene i Visma også med:

Merverdiavgift | Selskapsrett | Arbeidsrett | Fast eiendom | Kontraktsrett  | Personvern | Offentlige anskaffelser  | Insolvens og restrukturering | Pengekrav |  Tollrett

Mest populære