Gå til hovedsiden

Dette må du være oppmerksom på ved transaksjoner mellom nærstående

Skattemyndighetene har de siste årene hatt et særlig fokus på transaksjoner mellom nærstående. Dette bør du vite om slike transaksjoner.

Rapporterings- og dokumentasjonsplikt for transaksjoner mellom nærstående

Transaksjoner mellom nærstående omfatter både transaksjoner mellom en aksjonær og et selskap, og transaksjoner mellom selskaper. Skattemyndighetene har de siste årene hatt et særlig fokus på transaksjoner mellom nærstående. Dette fokuset har resultert i en rekke innstramminger i regelverket, herunder

  • at lån til aksjonær i de fleste tilfeller skal skattlegges som utbytte og
  • at lån mellom konsernselskaper kan rammes av rentebegrensningsregelen.

 

Rapportering av aksjonærlån

Lån fra selskap til personlig aksjonær vil i de fleste tilfeller anses som et skattemessig utbytte. Det er gitt enkelte unntak fra dette utgangspunktet, som du kan lese nærmere om i artikkelen 4 unntak fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær.

transaksjoner mellom nærståendeI de tilfeller lånet er skattepliktig, er man pålagt å rapportere dette som utbytte i aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Merk at selv om dette rapporteres som utbytte, vil et slikt lån anses som et ulovlig utbytte selskapsrettslig. Dette innebærer at aksjonæren har en ubetinget tilbakebetalingsplikt, selv om utdelingen allerede er skattlagt. Ved en eventuell tilbakebetaling vil dette anses som innbetalt kapital i aksjeselskapet, og beløpet skal tillegges aksjonærens kostpris på aksjen.

Rapporteringer knyttet til rentebegrensingsregelen

Rapportering knyttet til rentebegrensingsregelen gjelder selskaper som har mer enn 5 millioner i netto rentekostnader. I slike tilfeller er selskaper pliktig til å levere skjema RF-1315. Man bør være oppmerksom på at denne innleveringsplikten gjelder uavhengig av om rentekostnader er til eksterne parter, eller om dette er konserninterne rentekostnader.

Internprising

Rapportering av konserninterne transaksjoner

Transasksjoner mellom nærståendeVidere skal selvangivelsespliktige selskaper levere oppgave RF 1123 over «art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, herunder transaksjoner mellom faste driftssteder og andre deler av foretaket (kontrollerte transaksjoner)». Dette følger av ligningsloven § 4-12. De nærmere vilkårene er fastsatt i forskrifter.

Unntak

Unntak gjelder bare dersom selskapet i inntektsåret har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner, og har mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper ved inntektsårets utgang.

Internprisingsdokumentasjon

Dessuten skal det utarbeides skriftlig dokumentasjon (internprisingsdokumentasjon) som gir grunnlag for å vurdere om priser og vilkår i slike transaksjoner samsvarer med “det som ville vært fastsatt i transaksjoner og mellomværender inngått mellom uavhengige parter under sammenlignbare forhold og omstendigheter” (armlengdeprinsippet).

Unntak

Unntak gjelder bare for selskaper som deltar i et konsern som totalt sett har mindre enn 250 ansatte og har enten mindre enn 400 millioner kroner i omsetning, eller en balansesum på mindre enn 350 millioner kroner. Transaksjoner/mellomværender med nærstående hjemmehørende i en stat som Norge ikke kan kreve opplysninger fra, skal likevel alltid dokumenteres.

Dokumentasjonsplikt

transaksjoner mellom nærståendeDokumentasjonen skal oppbevares i minst 10 år etter utgangen av inntektsåret. Den skal også kunne fremlegges innen 45 dager etter krav fra ligningsmyndighetene. Brudd på dokumentasjonsplikten kan medføre skjønnsligning og tilleggsskatt.

Slik dokumentasjon skal, i tillegg til generelle opplysninger om foretaket, konsernet, virksomheten, finansielle forhold og de kontrollerte transaksjonenes art og omfang, inneholde:

  • Analyse av funksjoner, eiendeler og risiki, samt disses økonomiske betydning i forhold til transaksjonene (funksjonsanalyse).
  • Redegjørelse for forventet nytte av sentralisert konsernintern tjenesteyting, herunder tjenester av administrativ, teknisk og finansiell karakter.
  • Særskilt beskrivelse av konsernets immaterielle verdier som har betydning for vurderingen av foretakets kontrollerte transaksjoner
  • Opplysninger om valg og anvendelse av prissettingsmetode (i tråd med OECDs retningslinjer, for eksempel Comparable Uncontrolled Price, Resale Minus eller Cost Plus)
  • Sammenlignbarhetsanalyse der pris og andre vilkår i kontrollerte transaksjoner sammenlignes med pris og andre vilkår i transaksjoner inngått mellom uavhengige parter.
  • Opplysninger om avtaler mv.

For å sikre at prisings- og dokumentasjonsplikten blir overholdt, bør internprising være en kontinuerlig prosess.

Mest populære